Hållbarhet. En pågående resa.

Alla delar av samhället måste bidra för att skapa en hållbar framtid. För att göra vår del och säkerställa att vi är konkurrenskraftiga på lång sikt har Mycronic integrerat hållbarhet i sin strategi. Den adresserar fyra områden.

  • Ansvarsfullt företagande
  • Minska miljöpåverkan
  • SOCIALT ANSVARSTAGANDE
  • Möjliggöra innovation

Utvecklingen för arbetet rapporteras i en hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen för 2019. Vår hållbarhetsstrategi är kopplad till FN:s Agenda 2030. De fyra fokusområdena bidrar främst till sex av de sjutton målen för hållbar utveckling (SDG).

 UN Agenda 2030 goals

Ansvarsfullt företagande

Vår verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Alla anställda, agenter, distributörer och leverantörer måste följa Mycronics uppförandekod. Uppförandekoden täcker ämnen som anti-korruption, arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter och miljö. Dessutom har leverantörerna en separat uppförandekod som de ska följa. I händelse av brott mot Mycronics uppförandekod finns det en extern och anonym visselblåsartjänst på plats där man kan rapportera sina iakttagelser.

Informationssäkerhet är mycket viktigt för att minimera affärsrisken och vi arbetar hårt för att upprätthålla en hög standard. Vi investerar kontinuerligt i IT-system för att skydda oss mot potentiella dataintrång.

Detta fokusområde adresserar FN:s SDG-mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 16: Fred, rättvisa och starka institutioner.

 
Code of Conduct front cover

Code of ConductCode of Conduct Code of ConductSupplier
Code of Conduct

Minska miljöpåverkan

På Mycronic arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan, inte bara i vår verksamhet utan även under produkternas livscykel. Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp och avfallsvolymer, och vi arbetar även med att undvika farliga kemikalier. I likhet med alla tillverkningsföretag är produktkvaliteten mycket viktig och den har en direkt koppling till miljöpåverkan. Otillräcklig produktkvalitet påverkar miljön genom ökad användning av resurser som material och energi. Ledningssystemen på våra stora produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). Våra anläggningar i Sverige (Mycronic AB), USA (AEi Inc.) och Frankrike (Vi TECHNOLOGY) är integrerade i ett enda ISO 9001:2015/14001:2015-certifikat för flera anläggningar.

Detta fokusområde adresserar FN:s SDG-mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion, och mål 13: Klimatåtgärder.

Quality and environmental policy

Quality and evironmental policy

ISO-standards

ISO 9001:2015 /
14001:2015

(Mycronic AB, AEi, Vi TECHNOLOGY)

ISO-standards

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015
(Axxon)

 

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) - EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter

Mycronic anser att WEEE-direktivet är viktigt och stödjer ansvarsfullt omhändertagande av produkter för att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja naturresurser varsamt och klokt.

WEEE-Märkning
Mycronic levererar produkter till andra företag. Alla produkter som omfattas av direktivet är märkta med en överkorsad soptunna för att underlätta korrekt omhändertagande av produkten efter att den tas ur bruk.

 

Märkningen innebär att utrustningen inte får slängas med det vanliga hushållsavfallet utan måste returneras till avsett insamlingsställe.

Återvinning för Kunder

För alla Mycronic-produkter som sätts på EU- marknaden och är märkta med WEEE-symbolen, kommer Mycronic att arrangera ansvarsfull avfallshantering genom professionella retur- och återvinningssystem för elprodukter.

Återvinningsförfarandet är olika i olika länder. I de flesta fall är återvinningen kostnadsfri men en insamlingsavgift kan tillkomma. Kontakta oss gärna för mer information.

Icke-europeiska kunder hänvisas till lokala myndigheter eller återförsäljare vid frågor kring hur avfall från våra produkter skall hanteras i deras land.

Demonteringsmanual
Inom ramen av WEEE-direktivet, har Mycronic ett ansvar att tillhandahålla instruktioner till behandlingsanläggningarna om hur demontering av våra produkter kan ske på ett korrekt och säkert sätt.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontaktinformation
För detaljerad information gällande återvinning, kontakta din återförsäljare eller fyll i formuläret nedan genom att klicka på länken:

Är du en kund och har frågor kring återvinning av en Mycronic-produkt?

Är du en återvinnings-/behandlingsanläggning och vill få information om demontering och återvinning av en Mycronic-produkt? 

Socialt ansvarstagande

På Mycronic är våra kunniga, innovativa och engagerade medarbetare grunden

för våra framgångar när det gäller hållbar tillväxt. Vi strävar efter att säkerställa kontinuerlig utveckling av våra medarbetare och en säker och hälsosam arbetsmiljö. Mångfald är en av hörnstenarna i vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla samhället. Lika lön för lika arbete gäller alla på Mycronic.

Detta fokusområde adresserar FN:s SDG-mål 5: Jämställdhet och mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Arbeta på Mycronic

Möjliggöra innovation

Mycronic är ett högteknologiskt företag med innovation som en av hörnstenarna i företagskulturen. Vi har varit innovativa i mer än 40 år och möjliggör framtidens elektronik. Mycronic har mer än 490 patent.

Vi fortsätter att investera i en innovativ arbetsplats och har genom förvärv nu R&D-center på sju platser världen över, varav flera i närheten av toppuniversitet, som Stockholm, Grenoble och Boston.

Detta fokusområde adresserar FN:s SDG-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur.

Våra kunskaper är nyckeln