Mycronics

årsstämma 2022

Mycronics årsstämma hölls torsdagen den 5 maj 2022, kl. 17:00 på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. 

Kallelse till årsstämma
Ersättningsrapport 2021
Förslag om inrättande av valberedning
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
VD-anförande på årsstämman
Protokoll årsstämma 2022 med bilagor

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. De aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv - Tidigare årstämmor