Årsstämma 2020

Mycronics senaste årsstämma hölls den 25 juni 2020.

2020 Kallelse
2020 Försiktighetsåtgärder vid Mycronics årsstämma med anledning av Covid-19
2020 Förslag om inrättande av valberedning
2020 Valberedningens motiverande yttrande
2020 Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattninghavare
2020 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
2020 Fullmaktsformulär
2020 Protokoll årsstämma 2020

Länk till inspelad vd-anförande

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv - Tidigare årstämmor