Mycronics

finansiella mål

Tillväxt

Det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023 kvarstår. Nettoomsättningsmålet ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärvad omsättning.

Nettoomsättningen under 2020 var 3 882 miljoner kronor.

Lönsamhet  

Rörelseresultatet före räntor  och skatt ska överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen under 2020 uppgick  till 23 procent.

Kapitalstruktur 

Nettoskulden ska understiga 3 gånger genomsnittligt EBITDA (rörelseresultat före av- och ned-skrivningar samt räntor och skatt). Genom snittet beräknas över tre år. Nettokassan vid utgången av 2020 var 1 039 miljoner kronor. Möjligheten till skuldsättning ger koncernen utrymme för ytterligare expansion för att långsiktigt nå tillväxt- och lönsamhetsmålen.

Vision - our target

To be the most trusted partner to the creators of tomorrow’s electronics.

Purpose - our motivation

Bring tomorrow's electronics to life.

Mycronic vision och syfte uttrycks på engelska eftersom detta är vårt koncernspråk.