Finansiella mål

 

Tillväxt Mycronic nettoomsättning 2019

Nettoomsättningen inklusive förvärv, ska uppgå till 5 miljarder kronor vid slutet av perioden för företagets affärsplan, 4 till 7 år.

Mycronic har mer än fördubblat nettoomsättningen de senaste tre åren. Målet om en fördubbling av nettoomsättningen på fyra till sju års sikt ska uppnås genom organisk tillväxt och förvärvad omsättning. 

 

 

Lönsamhet  Mycronic rörelseresultat

Rörelseresultatet före räntor och skatt ska överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel. 

 

 

 

 

 

Kapitalstruktur Mycronic nettoskuld 2019

Nettoskulden ska understiga 3 gånger genomsnittligt EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt räntor och skatt). Genomsnittet beräknas över tre år.

Möjligheten till skuldsättning ger koncernen utrymme för ytterligare expansion för att långsiktigt nå tillväxt- och lönsamhetsmålen.

 

 


Vision och Mission


Vision

The business partner of choice, enabling the future of electronics.


Mission

We aim to be the market leader within our key segments across the globe.
We continuously improve and develop innovative solutions, products and services to meet the changing needs of our customers.
We do not compromise on our goal to deliver sustainable growth, profitability and shareholder value.
We meet these challenging goals by engaging the passion and talent of people dedicated to delivering.

Mycronic vision och mission uttrycks på engelska eftersom detta är vårt koncernspråk.