Aktuell

information

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Mycronics års- och hållbarhetsredovisning 2020 publicerades den 8 april 2021.

Läs hela rapporten (pdf)

Årsstämman 2021

Årsstämman hålls den 5 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer den verkställande direktören inte att hålla något anförande vid årsstämman. Ett förinspelat anförande av den verkställande direktören finns tillgängligt från mitten av april.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels senast tisdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen.

Poströstning

Aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Poströstningsformulär finner du nedan. Poströstning kan även ske digitalt med BankID genom användning av nedanstående länk. Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i poströstningsformuläret.

Poströstning 2021 med BankID

Dokumentation

Information om rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Begäran ska vara ställd till:

Mycronic AB
Att: Styrelsen – c/o Ann Borgström
Nytorpsvägen 9
183 53 Täby

och ha inkommit senast den 17 mars 2021 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post-­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Presentation Q4-rapport 2020

Presentation av Mycronics delårsrapport januari-september 2020.
Titta på presentationen här


Senaste rapporten

  Regulatoriska pressmeddelanden

   Övriga pressmeddelanden

    Pressmeddelanden Marknad


     Års- och hållbarhets

     redovisning 2020

     Mycronics års- och hållbarhetsredovisning 2020Mycronics års- och hållbarhets-
     redovisning 2020 publicerades
     8 april 2021.

     Läs hela redovisningen (pdf)     Kontakt Investor Relations


     Tobias Bülow

     Director Investor Relations
     E-post: helloir@mycronic.com 
     Telefon: +46 734 018 216