Gå till innehåll

Principer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslag till principer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen fattar därefter beslut om förslaget till principer och förslaget läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2022 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av åtta personer, inklusive verkställande direktören, varav 3 kvinnor.


Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor och syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättning tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning. Detta görs på kontinuerlig basis, så att information kring nuvarande marknadsförhållanden kan insamlas och utvärderas.

 

Den totala ersättningen består av följande delar

· Fast ersättning
· Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
· Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
· Övriga förmåner
· Pension
· Anställningsavtal och avgångsvederlag

Fast ersättning

Vid fastställandet av fast lön för VD och medlemmar i koncernledningen tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Löner till koncernledningen är, liksom övriga ersättningskomponenter, föremål för en årlig granskning av ersättningskommittén, som med stöd av extern marknadslönestatistik ser till att lönerna är fortsatt konkurrenskraftiga. Den fasta lönen utgör maximalt 65 procent av total ersättning vid maximalt utfall av kortsiktig rörlig lön.


Kortsiktig rörlig lön

Ersättning utgår efter uppnådda mål. Kortsiktig rörlig lön kan maximalt uppgå till 110 procent av fast lön och till 55 procent av total ersättning.

Långsiktigt rörlig lön

Medlemmar i koncernledningen kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för bolagets utveckling och införas på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Andra förmåner

Andra förmåner består av bilförmåner och sjukförsäkring.

Pension

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. Överenskommen pensionsålder är 65 år för vd och andra ledande befattningshavare. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i koncernledningens anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För medlemmar i koncernledningen anställda i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller även sex månaders avgångsvederlag.

Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. För övriga medlemmar i koncernledningen som är lokalt anställda utanför Sverige ska anställnings eller uppdragsavtal följa tvingande regler tillämpliga i relevant jurisdiktion eller lokal praxis.