Bolagsstyrning

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronickoncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan aktieägare, styrelse och koncernledning samt genom klara regler och tydliga processer. 

 

 

Ramverk för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna styrsystem. Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekod.

Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd­instruktion samt ett antal policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är policy för kommunikation och mångfald samt attestinstruktion. Mer information om bolagsstyrning och Koden finns på www.bolagsstyrning.se.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Under 2019 har Mycronic följt Koden utan avvikelse.

Rapporter

Bolagsstyrningsrapporten finns i Mycronics årsredovisning. På hemsidan finns också ett arkiv med Mycronics bolagsstyrningsrapporter.

Arkiv - Bolagsstyrningsrapporter


Årsstämma 2020

Mycronics senaste årsstämma hölls den 25 juni 2020.

2020 Kallelse
2020 Försiktighetsåtgärder vid Mycronics årsstämma med anledning av Covid-19
2020 Förslag om inrättande av valberedning
2020 Valberedningens motiverande yttrande
2020 Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattninghavare
2020 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
2020 Fullmaktsformulär
2020 Protokoll årsstämma 2020

Länk till inspelad vd-anförande

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv - Tidigare årstämmorValberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden för beslut av bolagsstämman. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

Enligt beslut ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår ifrån krav i årsredovisningslagen och Koden samt bolagsspecifika krav. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet.

Valberedningen inför årsstämman 2020 bestod av Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP fonden), Hans Ek (SEB Investment Management) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

 


Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av två styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings­ och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda. Sedan årsstämman 2020 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande) och Katarina Bonde.


Ersättningsutskott

Styrelsen utser ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Ersättningsutskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Utskottet tar också fram förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

Sedan årsstämman 2020 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Arun Bansal och Robert Larsson. Majoriteten av ledamöterna betraktas som oberoende.


Styrelse

 

Aktieinnehav i Mycronic är per den 30 juni, 2020.

För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012.
Styrelseledamot sedan 2009.
Född: 1964.
Beroende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Ovzon AB, Fondbolaget Fondita AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD för Bure Equity AB 2010–2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010 och VD för SEB Allemansfonder AB 1995–1999.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 235 170.


Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1968.
Oberoende styrelseledamot.
Vice vd och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika på Ericsson.

Utbildning: Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien. Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien.

Andra syrelseuppdrag: Styrelseledamot på OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia.

Tidigare befattningar: Ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1962.
Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom.

Andra styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB och Ellevio AB.

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017-2019, tf Vd Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986-1994.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1958.
Oberoende styrelseledamot.
Vd för Kubi LLC.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Imint Intelligence AB, Opus Group AB, Mentimeter AB, Flatfrog Laboratories AB och Reason Studios AB. Styrelseledamot i Stillfront Group AB.

Tidigare befattningar: VD för UniSite Software Inc 2000–2003, VD för Captura International 1997–2000, marknadschef Dun&Bradstreet Software Inc 1996–1997, Vice President för Timeline Inc 1994–1995 och VD för Programator Industri AB 1989–1992.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000.


Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1967.
Oberoende styrelseledamot.
Vd för HMS Networks AB (publ) sedan 2009.

Utbildning: Dataingenjör, MBA.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister Holding AB (publ).

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989.

Utskott inom Mycronic: - 

Aktieinnehav i Mycronic: 3 000


Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1967.
Oberoende styrelseledamot.
EVP och Head of Industrial & Digital Solutions vid ÅF Pöyry

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik.

Andra styrelseuppdrag: -

Tidigare befattningar: Ett flertal ledande befattningar inom ABB i Sverige, Kina och Schweiz.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Johan Densjö

Styrelseledamot 2012-2014 och sedan 2019.
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.
Född 1971.
Training Team Leader, Affärsområde Pattern Generators.
Utbildning: Telecommunications Engineer.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019.
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna.
Född: 1964.
Sr. Program Manager Project Office.
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik.

Aktieinnehav i Mycronic: 100.


Aktieinnehav i Mycronic är per den 30 juni, 2020.

 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner. Styrelsen består av sex ledamöter valda av årsstämman samt av två fackliga representanter.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsens arbete och kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 2020 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Oberoende

Patrik Tigerschiöld betraktas som beroende styrelseledamot i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter i Mycronics styrelse betraktas som oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Ersättningar

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med beslut fattat av årsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Arvoden betalas inte till styrelser i dotterbolagen.


Revisorer

Revisor utses av årsstämma. Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden til och med årsstämman 2021. Den auktoriserade revisorn Erik Sandström är huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att på aktieägarnas uppdrag granska Mycronics årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt ett yttrande om bolagsstyrningsrapporten.

På årsstämman 2020 beslutades att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande räkning.

Revisorerna utför, förutom revisionen, även mindre rådgivningsuppdrag åt Mycronic.


Koncernledning

 

Aktieinnehav i Mycronic är per den 30 juni 2020.

Det omfattar eget innehav inklusive kapitalförsäkring samt närståendes innehav. För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Anders Lindqvist

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef sedan 2019.
Född: 1967

Utbildning: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB. Styrelseledamot i Norican ApS.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 - 2006

Aktieinnehav i Mycronic: 20 000


Lena Båvegård

Sr VP Global Functions. 
Anställd sedan 2018. 
Född: 1967.

Utbildning: Civiningenjör, Elektroteknik 

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Dir Corporate Quality & Sustainability. Olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson.

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Aktieinnehav: 2 000.


Niklas Edling

Sr VP Corporate Development och vice vd. 
Anställd sedan 2011.
Född: 1963.

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik samt civilekonom.

Tidigare befattningar: VP Supply Chain & Manufacturing Laerdal Medical, VP Operations Hudson RCI.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Cavotec SA och HMS Networks AB.

Aktieinnehav i Mycronic: 30 631

 


Anette Mullis

Sr VP Human Resources.
Anställd sedan 2018.
Född: 1965

Utbildning: Socionom, Lunds universitet

Tidigare befattningar: Olika ledande globala samt regionala personalchefsbefattningar i USA och Europa inom Ericsson, CSL Behring, Wyeth Pharmaceuticals (nu Pfizer) och IKEA.

Aktieinnehav i Mycronic: 1 092


Torbjörn Wingårdh

CFO.
Anställd sedan 2016.
Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: CFO affärsområde Saab SDS samt ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA.

Aktieinnehav i Mycronic: 25 000.


Charlott Samuelsson

Sr VP Pattern Generators.
Anställd sedan 1996.
Född: 1963.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Tidigare befattningar: Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Invisio Communications AB.

Aktieinnehav i Mycronic: 22 250.

 


Michael Chalsen

Sr VP Assembly Solutions Global Technologies.
Anställd sedan 1984.
Född: 1959.

Utbildning: BSc Mechanical Engineering, MBA.

Tidigare befattningar: VP Operations, MRSI Group, GM Newport/MRSI,  President, MRSI Systems LLC.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 412.


Clemens Jargon

Tf Sr VP Assembly Solutions High Flex.
Anställd sedan 2015.
Född: 1965.

Utbildning: Magisterexamen i maskinteknik, disciplin: Air and Space Craft teknologi.

Tidigare befattningar:  Olika ledande befattningar inom telekommunikation och halvledarindustrin samt inom marknaden för förnybar energi på företag som Q-cell, Infineon, Siemens, T-Mobile.

Aktieinnehav i Mycronic: 3 140.


Ivan Li

Sr VP Assembly Solutions High Volume.
Anställd sedan 2008.
Född 1983.

Utbildning: MSc Mechanical Engineering.

Tidigare befattningar: VP Global Dispensing Mycronic & General Manager Axxon.

Aktieinnehav i Mycronic: -


Aktieinnehav i Mycronic är per den 30 juni 2020.

 

Koncernledningen består av nio personer inklusive vd. Koncernledningens arbete leds av verkställande direktören och har möten varannan vecka då man fattar gemensamma beslut. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps­ och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Tre gånger per år anordnas ett globalt ledningsmöte för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera samverkansorgan som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor.

Ersättningar till vd och andra ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslaget till riktlinjer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Därefter fattar styrelsen beslut om förslaget till riktlinjer och det läggs fram till årsstämman för beslut. Årsstämman 2020 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av nio personer, inklusive verkställande direktören, varav 3 kvinnor.

Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att Mycronic ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar och villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. I beredningen av ersättningsfrågor används vid behov extern rådgivare. Detta görs för att kontinuerligt hämta in och utvärdera information om marknadsmässiga nivåer. Ersättningsnivåerna baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen består av följande delar:

  • Fast grundlön
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
  • Långsiktigt incitamentsprogram (long-term incentive, LTI)
  • Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
  • Övriga förmåner
  • Pension
  • Anställningsavtal och avgångsvederlag

Ersättningar till vd och övriga ledande befattningshavare 2019, TSEK

  Grundlön
Övriga ersättningar
STI LTI
Övriga förmåner Pensions-kostnader Summa
Anders Lindqvist, vd fr o m 16 maj 2019 3 200 0 2 190 0 0 1 200 6 600
Lena Olving, vd t o m 15 maj 3 300 1 200 900 300 400 1 100 7 300
Övriga ledande befattnings-
havare, 8 personer
13 700 300 3 600
800 400 6 100 24 800
Summa ersättningar 20 200 1 500
6 700
1 100 800 8 400 38 600
Fast grundlön

Den fasta grundlönen för vd uppgick under 2019 till 400 000 kronor per månad.

Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)

STI utgår efter uppnådda resultatmål och kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta grundlönen. STI för 2019 uppgår för vd till 2 190 TSEK och för övriga ledande befattningshavare 3 578 TSEK. Utfallet av STI för 2019 motsvarar 71 procent av maximalt utfall.

Långsiktigt incitamentsprogram (long-term incentive, LTI)

Bolaget har sedan tidigare ett årligen återkommande aktierelaterat incitamentsprogram (LTI), där två tidigare årgångar var utestående under 2019. LTI ska uppmuntra till förvärv av aktier i Mycronic. Om en befattningshavare köper aktier, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp. Matchningsbeloppet ska användas till förvärv av aktier i Mycronic. Aktierna ska behållas i minst fyra år. Beloppet är maximerat till 100 TSEK efter skatt för vd och 50 TSEK efter skatt för övriga ledande befattningshavare. Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier ska bolaget betala ytterligare ett belopp motsvarande maximalt 150 procent av matchningsbeloppet. Kriterierna innebär att den anställde fortfarande ska vara anställd och ha behållit sina förvärvade aktier. Därutöver ska av styrelsen fastställda mål avseende bolagets vinst per aktie vara uppfyllt. Även detta belopp ska användas till förvärv av aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst ett år. 

Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)

Varje deltagare har rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod, under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics resultat per aktie, erhålla tilldelning av stamaktier i Mycronic, så kallade prestationsaktier. Tilldelning av prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Tilldelning av prestationsaktier inom LTIP 2020 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2023. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikations­perioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic under hela kvalifikations­perioden fram till tilldelning. För tilldelning av prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics resultat per aktie är uppfyllda. Antalet aktier är begränsat till maximalt 10 300 för vd, 3 900 för ledande befattningshavare och 1 600 för övriga nyckelmedarbetare. Vid maximal tilldelning och deltagande omfattar programmet 143 700 aktier.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig sjukvårdsförsäkring.

Pension

Avtalad pensionsålder för vd och för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie samt en tilläggspensionspremie. Bolaget har därutöver inte några pensionsförpliktelser.

Anställningsavtal och avgångsvederlag

Anställningsavtalet med vd löper med tolv månaders uppsägningstid från bolagets sida. Under uppsägningstiden utgår grundlön och andra förmåner. Därefter utgår inga förmåner. Efter uppsägningstiden utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper anställningsavtalet med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag utbetalas utgår inga andra förmåner förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.