Bolagsstyrning

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronic-koncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och koncernledning samt genom tydliga regler och processer.

Tabell s. 48 (Sv).PNG

Ramverk för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook och Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt interna styrsystem. Under 2022 har Mycronic följt koden utan avvikelse.

Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekoden. Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt ett antal övriga policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är uppförandekoden, finanspolicy samt attestpolicy.

Mer information om bolagsstyrning och koden finns på www.bolagsstyrning.se.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Under 2022 har Mycronic följt koden utan avvikelse.

Rapporter

Bolagsstyrningsrapporten finns i Mycronics årsredovisning. På hemsidan finns också ett arkiv med Mycronics bolagsstyrningsrapporter.

Arkiv - Bolagsstyrningsrapporter


Mycronics

årsstämma 2023

Mycronics årsstämma hålls tisdagen den 9 maj 2023, kl. 17:00 i bolagets lokal på Nytorpsvägen 9 i Täby.

Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma
Digital anmälan till bolagsstämman
Poströstningsformulär (att posta)
Digitalt poströstningsformulär
Ersättningsrapport 2022
Förslag om inrättande av valberedning
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
Fullmaktsformulär
VD-anförande på årsstämma 2023
Protokoll årsstämma 2023 med bilagor

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. De aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv tidigare årstämmorValberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter, val av och beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor, val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta samt förslag till principer för utseende av valberedning för beslut av bolagsstämman.

Enligt beslut av årsstämman ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår från krav i aktiebolagslagen och koden samt bolagsspecifika krav. I sitt arbete tillämpar valberedningen 4.1 koden som mångfaldspolicy. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens förslag till årsstämman 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Henrik Blomquist (Bure Equity), Patrik Jönsson (SEB Fonder), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Ann Borgström
Box 3141
183 03 Täby


Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten av den interna kontrollen, även inkluderat riskhantering i förhållande till den finansiella rapporteringen, samt utvärdera utförd intern revision.

Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda.

Sedan årsstämman 2022 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Staffan Dahlström. Under 2022 har revisionsutskottet haft fem möten.

 

 


Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottet ska föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga medlemmar i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till medlemmar i koncernledningen följs.

Sedan årsstämman 2022 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Arun Bansal och Robert Larsson. Under 2022 har ersättningsutskottet haft tre möten.

 


Styrelse

Aktieinnehav i Mycronic per den 31 mars 2023.

För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2009

Född 1964
Beroende styrelseledamot

Utbildning Civilekonom

Andra styrelseuppdrag  Styrelseordförande i Bure Equity AB, ACQ Bure AB, Cavotec SA och SNS. Styrelseledamot i Ovzon AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tidigare befattningar VD för Bure Equity AB 2010–2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010 och VD för SEB Allemansfonder AB 1995–1999.

Utskott inom Mycronic Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 235 170


Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1968
VD för Adani Airports Holdings Limited

Utbildning Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien. Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien

Tidigare befattningar Vice VD och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika och ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995.

Utskott inom Mycronic Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 0


Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1962
Oberoende styrelseledamot

Utbildning Civilekonom

Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i NOTE AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB, Cint AB, Elopak ASA och Sveaskog AB.

Tidigare befattningar CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017–2019, tf VD Beijer Electronics Group 2014–2015, CFO Beijer Electronics Group 2011–2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004–2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986–1994.

Utskott inom Mycronic Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 0


Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010

Född 1958
Oberoende styrelseledamot
VD för Kubi LLC

Utbildning Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag  Styrelseordförande i Mentimeter AB, Nepa AB, Flatfrog Laboratories AB och Stratsys AB. Styrelseledamot i ACQ Bure AB och Stillfront Group AB.

Tidigare befattningar VD för UniSite Software Inc 2000–2003, VD för Captura International 1997–2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996–1997, Vice President för Timeline Inc 1994–1995 och VD för Programator Industri AB 1989–1992.

Utskott inom Mycronic Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 2 000


Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019

Född 1967
Oberoende styrelseledamot
VD för HMS Networks AB sedan 2009

Utbildning Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i Clavister AB.

Tidigare befattningar Medgrundare HMS Networks sedan 1989.

Utskott inom Mycronic Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 15 000


Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1967
Oberoende styrelseledamot
EVP och Head of Industrial & Digital Solutions vid AFRY AB

Utbildning Civilingenjör, maskinteknik

Tidigare befattningar Ett flertal ledande befattningar inom ABB i Sverige, Kina och Schweiz.

Utskott inom Mycronic Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic 3 000


Bo Risberg

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1956
Oberoende styrelseledamot
Industriell rådgivare för EQT

Utbildning BSc Mechanical Engineering, Queen’s University, Kanada och MBA, IMD, Schweiz

Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i Kelvin Holdco A/S och styrelseledamot i Stäubli International AG.

Tidigare befattningar 14 år på Hilti Corporation, av vilka 6 år som COO och 7 år som VD. Utöver detta 14 års erfarenhet från olika roller inom ABB.

Utskott inom Mycronic  -

Aktieinnehav i Mycronic 10 000


Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna

Född 1964
Director, Development Center Pattern Generators - Product Strategy & Development

Utbildning Civilingenjör, maskinteknik

Aktieinnehav i Mycronic


Sahar Raouf

Styrelseledamot sedan 2022
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen

Född 1979
Senior systemutvecklare

Utbildning Högskoleingenjör matematik och datateknik

Aktieinnehav i Mycronic 0


Aktieinnehav i Mycronic per den 31 mars 2023.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner.

Styrelsen består av sju ledamöter valda av årsstämman samt av två arbetstagarrepresentanter utsedda av Unionen och Akademikerna.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsens arbete och kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 2023 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Oberoende

Patrik Tigerschiöld betraktas som beroende styrelseledamot i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter i Mycronics styrelse betraktas som oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Ersättningar

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med beslut fattat av årsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Arvoden betalas inte till styrelser i dotterbolagen.


Revisorer

Revisor utses av årsstämma. Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden till och med årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Anna Svanberg är huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att på aktieägarnas uppdrag granska Mycronics årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare samt ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

På årsstämman 2023 beslutades att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande räkning.

Revisorerna utför, förutom revisionen, även mindre rådgivningsuppdrag åt Mycronic.


Koncernledning

Aktieinnehav i Mycronic per den 31 mars 2023.

Det omfattar eget innehav inklusive kapitalförsäkring samt närståendes innehav. För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Anders Lindqvist

VD och koncernchef
Anställd sedan 2019

Född 1967

Utbildning Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring

Tidigare befattningar VD och koncernchef för Piab Group AB 2013–2019, divisionschef för Atlas Copco 2007–2013, VD för Atlas Copco China 2006–2007 och VD för Atlas Copco Nordic 2004–2006.

Styrelseuppdrag Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB och styrelseledamot i Gunnebo Holding AB.

Aktieinnehav i Mycronic 29 628


Pierre Brorsson

CFO & Sr VP Corporate Development
Anställd sedan 2021

Född 1972

Utbildning Civilekonom

Tidigare befattningar CFO Ramirent, ledande befattningar som Financial Manager och VP Business Development på Atlas Copco.

Aktieinnehav i Mycronic 0


Lena Båvegård

Sr VP Global Functions
Anställd sedan 2018

Född 1967

Utbildning Civiningenjör, elektroteknik 

Tidigare befattningar Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Director Corporate Quality & Sustainability samt olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson.

Styrelseuppdrag Styrelsesuppleant i SIQ och styrelseordförande i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Aktieinnehav i Mycronic 3 928


Magnus Marthinsson

Tillförordnad Sr VP Global Technologies
Anställd sedan 2004

Född 1968

Utbildning Civilingenjör, elektroteknik

Tidigare befattningar Chef för global eftermarknadsförsäljning, chef för global kundsupport inom Mycronic-koncernen, samt olika chefsbefattningar inom utvecklingsorganisationer på Zarlink, Ericsson och Allgon.

Aktieinnehav i Mycronic 16 000


Clemens Jargon

Sr VP High Flex
Anställd sedan 2015

Född 1965

Utbildning Master’s degree, Mechanical Engineering, disciplin: Aerospace engineering

Tidigare befattningar Olika ledande befattningar inom telekommunikation och halvledarindustrin samt inom marknaden för förnybar energi på företag som Q-Cells, Infineon, Siemens och T-Mobile.

Aktieinnehav i Mycronic 4 283


Johanna Jarl

Sr VP Human Resources
Anställd sedan 2022

Född 1981

Utbildning Civilekonom

Tidigare befattningar Vice President & Head of HR Infrastructure Division på AFRY, Director Strategy & Integration för den europeiska divisionen på SSAB och managementkonsult inom Talent & Organization på Accenture.

Aktieinnehav i Mycronic 0


Ivan Li

Sr VP High Volume
Anställd sedan 2008

Född 1983

Utbildning MSc Mechanical Engineering

Tidigare befattningar VP Global Dispensing Mycronic och General Manager Axxon.

Aktieinnehav i Mycronic 0


Charlott Samuelsson

Sr VP Pattern Generators
Anställd sedan 1996

Född 1963

Utbildning Civilingenjör, teknisk fysik

Tidigare befattningar Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen.

Styrelseuppdrag Styrelseledamot i Invisio Communications AB.

Aktieinnehav i Mycronic 24 198

 


Aktieinnehav i Mycronic per den 31 mars 2023.

Koncernledningen består av åtta personer, inklusive verkställande direktören.

Koncernledningen har möten en gång i månaden och dess arbete leds av verkställande direktören. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Under 2022 anordnades fyra globala ledningsmöten för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera forum som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor

 

Ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare

Principer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslag till principer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen fattar därefter beslut om förslaget till principer och förslaget läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2023 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.


Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av åtta personer, inklusive verkställande direktören, varav tre kvinnor.


Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor och syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättning tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning. Detta görs på kontinuerlig basis, så att information kring nuvarande marknadsförhållanden kan insamlas och utvärderas.

 

Den totala ersättningen består av följande delar

· Fast ersättning
· Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
· Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
· Övriga förmåner
· Pension
· Anställningsavtal och avgångsvederlag

Fast ersättning

Vid fastställandet av fast lön för VD och medlemmar i koncernledningen tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Löner till koncernledningen är, liksom övriga ersättningskomponenter, föremål för en årlig granskning av ersättningskommittén, som med stöd av extern marknadslönestatistik ser till att lönerna är fortsatt konkurrenskraftiga. Den fasta lönen utgör maximalt 65 procent av total ersättning vid maximalt utfall av kortsiktig rörlig lön.


Kortsiktig rörlig lön

Ersättning utgår efter uppnådda mål. Kortsiktig rörlig lön kan maximalt uppgå till 120 procent av fast lön och till 55 procent av total ersättning.

Långsiktigt rörlig lön

Medlemmar i koncernledningen kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för bolagets utveckling och införas på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Andra förmåner

Andra förmåner består av bilförmåner och sjukförsäkring.

Pension

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. Överenskommen pensionsålder är 65 år för vd och andra ledande befattningshavare. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i koncernledningens anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För medlemmar i koncernledningen anställda i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller även sex månaders avgångsvederlag.

Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. För övriga medlemmar i koncernledningen som är lokalt anställda utanför Sverige ska anställnings eller uppdragsavtal följa tvingande regler tillämpliga i relevant jurisdiktion eller lokal praxis.