Bolagsstyrning

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronickoncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och koncernledning samt genom klara regler och tydliga processer. 

 

Ramverk för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, à byts ut till Nasdaq Nordic Main Market Rulebook och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna styrsystem. Under 2020 har Mycronic följt koden utan avvikelse. Basen för de interna styrsystemen är vision, mission och värderingar och bestäms till uppförandekoden.

Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd­instruktion samt ett antal övriga policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är uppförandekoden, policy för kommunikation samt attestinstruktion. Mer information om bolagsstyrning och Koden finns på www.bolagsstyrning.se.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Under 2020 har Mycronic följt Koden utan avvikelse.

Rapporter

Bolagsstyrningsrapporten finns i Mycronics årsredovisning. På hemsidan finns också ett arkiv med Mycronics bolagsstyrningsrapporter.

Arkiv - Bolagsstyrningsrapporter


Mycronics

årsstämma 2021

Mycronics senaste årsstämma hölls den 5 maj 2021.

2021 Postomröstningsformulär (pdf)
2021 Kallelse till årsstämma 2021 (pdf)
2021 Fullmaktsformulär 2021 (pdf)
2021 Förslag om inrättande av valberedning (pdf)
2021 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier (pdf)
2021 Valberedningens motiverade yttrande (pdf)
2021 Ersättningsrapport 2020 (pdf)
2021 Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)
2021 Protokoll och bilagor (pdf)

Länk till inspelat vd-anförande

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. De aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv - Tidigare årstämmorValberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter, val av och beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor, val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta samt förslag till principer för utseende av valberedning för beslut av bolagsstämman.

Enligt beslut av årsstämman ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår ifrån krav i årsredovisningslagen och Koden samt bolagsspecifika krav. I sitt arbete tillämpar valberedningen 4.1 koden som mångfaldspolicy. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet.

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Henrik Blomquist (Bure Equity), Per Trygg (SEB Fonder), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby


Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av två styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings­ och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda. Sedan årsstämman 2020 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande) och Katarina Bonde. Under 2020 har revisionsutskottet haft fem möten.


Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottet ska föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Ersättningsutskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

Sedan årsstämman 2020 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Arun Bansal och Robert Larsson. Under 2020 har ersättningsutskottet haft tre möten.


Styrelse

Aktieinnehav i Mycronic per den 30 september, 2021.

För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2009
Född: 1964
Beroende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Ovzon AB, SNS, Fondbolaget Fondita AB, och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare befattningar: Vd för Bure Equity AB 2010–2013, vd för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010 och vd för SEB Allemansfonder AB 1995–1999

Utskott inom Mycronic: Ordförande i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 235 170


Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1968
Oberoende styrelseledamot
Vice vd och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika på Ericsson

Utbildning: Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien. Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien.

Andra syrelseuppdrag: Styrelseledamot på OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia

Tidigare befattningar: Ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -


Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018
Född: 1962
Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB och Cint AB

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017–2019, tf vd Beijer Electronics Group 2014–2015, CFO Beijer Electronics Group 2011–2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004–2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986–1994

Utskott inom Mycronic: Ordförande i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -


Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010
Född: 1958
Oberoende styrelseledamot
Vd för Kubi LLC

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mentimeter AB, Flatfrog Laboratories AB, Stratsys AB, JonDeTech AB och Reason Studios AB. Styrelseledamot i Stillfront Group AB och Nepa AB

Tidigare befattningar: Vd för UniSite Software Inc 2000–2003, vd för Captura International 1997–2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996–1997, Vice President för Timeline Inc 1994–1995 och vd för Programator Industri AB 1989–1992

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000


Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1967
Oberoende styrelseledamot
Vd för HMS Networks AB (publ) sedan 2009

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister Holding AB (publ)

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989

Utskott inom Mycronic: - 

Aktieinnehav i Mycronic: 8 000


Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018
Född: 1967
Oberoende styrelseledamot
EVP och Head of Industrial & Digital Solutions vid ÅF Pöyry

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik

Andra styrelseuppdrag: -

Tidigare befattningar: Ett flertal ledande befattningar inom ABB i Sverige, Kina och Schweiz

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -


Johan Densjö

Styrelseledamot 2012-2014 och sedan 2019
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen
Född 1971
Training Team Leader, Pattern Generators

Utbildning: Ingenjör

Aktieinnehav i Mycronic: -


Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna
Född: 1964
Director Development Center, Pattern Generators

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik
Aktieinnehav i Mycronic: 100


Aktieinnehav i Mycronic per den 30 september, 2021.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner. Styrelsen består av sex ledamöter valda av årsstämman samt av två arbetstagarrepresentanter utsedda av unionen och akademikerna.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsens arbete och kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 2020 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Oberoende

Patrik Tigerschiöld betraktas som beroende styrelseledamot i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter i Mycronics styrelse betraktas som oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Ersättningar

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med beslut fattat av årsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Arvoden betalas inte till styrelser i dotterbolagen.


Revisorer

Revisor utses av årsstämma. Vid årsstämman 2021 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden till och med årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Erik Sandström är huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att på aktieägarnas uppdrag granska Mycronics årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt ett yttrande om bolagsstyrningsrapporten.

På årsstämman 2021 beslutades att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande räkning.

Revisorerna utför, förutom revisionen, även mindre rådgivningsuppdrag åt Mycronic.


Koncernledning

Aktieinnehav i Mycronic per den 30 september, 2021.

Det omfattar eget innehav inklusive kapitalförsäkring samt närståendes innehav. För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Anders Lindqvist

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef sedan 2019
Född: 1967

Utbildning: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 - 2006

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB. Styrelseledamot i Norican ApS

Aktieinnehav i Mycronic: 20 000


Lena Båvegård

Sr VP Global Functions
Anställd sedan 2018
Född: 1967

Utbildning: Civiningenjör, elektroteknik 

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Dir Corporate Quality & Sustainability samt olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling

Aktieinnehav: 2 210


Ingela Moene

Interim Sr VP Human Resources sedan 2021
Född: 1964

Utbildning: MBA, Helsinki School of Economics & Business Administration

Tidigare befattningar: VP HR Kongsberg Automotive ASA, Global HR Manager Aibel AS, HR Director NKI-gruppen och Nordic HR Manager UPS

Aktieinnehav i Mycronic: 0


Torbjörn Wingårdh

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Anställd sedan 2016
Född: 1964

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare befattningar: CFO affärsområde Saab SDS samt ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA

Aktieinnehav i Mycronic: 26 500


Charlott Samuelsson

Sr VP Pattern Generators
Anställd sedan 1996
Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Tidigare befattningar: Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Invisio Communications AB

Aktieinnehav i Mycronic: 22 480

 


Michael Chalsen

Sr VP Global Technologies
Anställd sedan 1984
Född: 1959

Utbildning: BSc Mechanical Engineering, MBA

Tidigare befattningar: VP Operations, MRSI Group, GM Newport/MRSI,  President, MRSI Systems LLC

Aktieinnehav i Mycronic: 2 834


Clemens Jargon

Sr VP Assembly Solutions High Flex
Anställd sedan 2015
Född: 1965

Utbildning: Magisterexamen i maskinteknik, disciplin: Aerospace engineering

Tidigare befattningar:  Olika ledande befattningar inom telekommunikation och halvledarindustrin samt inom marknaden för förnybar energi på företag som Q-Cells, Infineon, Siemens och T-Mobile

Aktieinnehav i Mycronic: 3 365


Ivan Li

Sr VP Assembly Solutions High Volume
Anställd sedan 2008
Född: 1983

Utbildning: MSc Mechanical Engineering

Tidigare befattningar: VP Global Dispensing Mycronic och General Manager Axxon

Aktieinnehav i Mycronic: -


Aktieinnehav i Mycronic per den 30 september, 2021.

Koncernledningen består av nio personer inklusive verkställande direktören. Koncernledningen har möten en gång i månaden och dess arbete leds av verkställande direktören. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps­ och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Under 2020 anordnades två globala ledningsmöten för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera samverkansorgan som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor.

Ersättningar till vd och andra ledande befattningshavare

Principer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslag till principer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen fattar därefter beslut om förslaget till principer och förslaget läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2020 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av nio personer, inklusive verkställande direktören, varav 3 kvinnor.

Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation in.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen består av följande delar:

  • Fast grundlön
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
  • Långsiktigt incitamentsprogram (long-term incentive, LTI)
  • Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
  • Övriga förmåner
  • Pension
  • Anställningsavtal och avgångsvederlag

Ersättningar till vd och övriga ledande befattningshavare 2020, TSEK

  Grundlön
Övriga ersättningar
STI LTI
Övriga förmåner Pensions-kostnader Summa
Anders Lindqvist, vd fr o m 16 maj 2019 3 200 0 2 190 0 0 1 200 6 600
Lena Olving, vd t o m 15 maj 3 300 1 200 900 300 400 1 100 7 300
Övriga ledande befattnings-
havare, 8 personer
13 700 300 3 600
800 400 6 100 24 800
Summa ersättningar 20 200 1 500
6 700
1 100 800 8 400 38 600
Fast grundlön

Den fasta grundlönen för vd uppgick under 2020 till 410 000 kronor per månad.

Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)

STI utgår efter uppnådda resultatmål och kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta grundlönen. STI för 2020 uppgår för vd till 1 775 TSEK och för övriga ledande befattningshavare 4 752 TSEK. Utfallet av STI för 2020 motsvarar 40 procent av maximalt utfall.

Långsiktiga incitamentsprogram, LTI och LTIP

Bolaget har sedan tidigare ett årligen återkommande aktierelaterat incitamentsprogram (LTI), där en tidigare årgång var utestående under 2020. Utbetalt belopp uppgick till 1 149 TSEK under 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersätta LTI-programmet med ett nytt program, LTIP. Programmet ger ledande befattningshavare rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod, under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics resultat per aktie, erhålla tilldelning av stamaktier i Mycronic, så kallade prestationsaktier. Kostnaden för LTIP-programmet uppgick till 1 968 TSEK under 2020.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs av fri bil och sjukvårdsförsäkring.

Pension

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. Överenskommen pensionsålder är 65 år för vd och andra ledande befattningshavare. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Anställningsavtal och avgångsvederlag

Anställningsavtalet med vd löper med tolv månaders uppsägningstid från bolagets sida. Under uppsägningstiden utgår grundlön och andra förmåner. Därefter utgår inga förmåner. Efter uppsägningstiden utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

För andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper anställningsavtalet med tillhörande förmåner.