Bolagsstyrning

 

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronickoncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan aktieägare, styrelse och koncernledning samt genom klara regler och tydliga processer. 

 

 

Ramverk för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna styrsystem. Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekod.

Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd­instruktion samt ett antal policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är policy för kommunikation och mångfald samt attestinstruktion. Mer information om bolagsstyrning och Koden finns på www.bolagsstyrning.se.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Under 2018 har Mycronic följt Koden utan avvikelse.

Rapporter

Bolagsstyrningsrapporten finns i Mycronics årsredovisning. På hemsidan finns också ett arkiv med Mycronics bolagsstyrningsrapporter.

Arkiv - Bolagsstyrningsrapporter


Årsstämma 2019

 

Mycronics årsstämma hölls torsdag den 9 maj 2019 i Industrisalen på Näringslivets hus i Stockholm, Storgatan 19 i Stockholm.

2019 Kallelse
2019 Valberedningens kompletterande förslag
2019 Valberedningens motiverade yttrande
2019 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar (punkt 15)
2019 Förslag om inrättande av valberedning (punkt 16)
2019 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 17)
2019 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 18)
2019 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
2019 Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
2019 Revisorsyttrande 8_54 ABL
2019

VDs anförande vid årsstämman

2019 Protokoll årsstämma 2019


Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsordning
Bolagsordning
Arkiv - Tidigare årstämmorValberedning

 

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden för beslut av bolagsstämman. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

Enligt beslut ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår ifrån krav i Årsredovisningslagen och Koden samt bolagsspecifika krav. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet.

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP¬fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

 

 


Revisionsutskott

 

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings­ och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda. Sedan årsstämman 2019 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Ulla-­Britt Fräjdin­-Hellqvist.


Ersättningsutskott

 

Styrelsen utser ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Ersättningsutskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Utskottet tar också fram förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

Ersättningsutskottet består av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Robert Larsson. Majoriteten av ledamöterna betraktas som oberoende.


Styrelse

 

Aktieinnehav i Mycronic är per den 31 december, 2019.

För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012.
Styrelseledamot sedan 2009.
Född: 1964.
Beroende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Ovzon AB, Fondbolaget Fondita AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD för Bure Equity AB 2010–2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010 och VD för SEB Allemansfonder AB 1995–1999.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 235 170.


Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1962.
Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom.

Andra styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB och Ellevio AB.

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna Ek. För. 2017-2019, Tf CEO Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB, samt revisor på Price Waterhouse 1986-1994.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1958.
Oberoende styrelseledamot.
VD för Kubi LLC.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Imint Intelligence AB, Opus Group AB, Mentimeter AB, Flatfrog Laboratories AB och Reason Studios AB. Styrelseledamot i Stillfront Group AB.

Tidigare befattningar: VD för UniSite Software Inc 2000–2003, VD för Captura International 1997–2000, marknadschef Dun&Bradstreet Software Inc 1996–1997, Vice President för Timeline Inc 1994–1995 och VD för Programator Industri AB 1989–1992.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000.


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Styrelseledamot sedan 2012.
Född: 1954.
Oberoende styrelseledamot.
Fräjdin & Hellqvist AB.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i DataRespons ASA, Holmbergs First Holding AB, Insplorion AB, Tribonor International AB, Fräjdin & Hellqvist AB och UBFH Management AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i bland andra SinterCast AB (OMX) och Kongsberg Automotive ASA (Oslo börs), styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal privata, noterade och statliga bolag sedan 1992. Ledande befattningar inom Svenskt Näringsliv 2001–2006 och ledande befattningar inom Volvo Personvagnar 1979–2001.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 10 000.


Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1967.
Oberoende styrelseledamot.
EVP och Head of Industrial & Digital Solutions vid ÅF Pöyry

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik.

Andra styrelseuppdrag: -

Tidigare befattningar: Ett flertal ledande befattningar inom ABB i Sverige, Kina och Schweiz.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1967.
Oberoende styrelseledamot.
VD HMS Networks AB (publ) sedan 2009.

Utbildning: Dataingenjör, MBA.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister Holding AB (publ).

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989.

Utskott inom Mycronic: - 

Aktieinnehav i Mycronic: 3 000


Johan Densjö

Styrelseledamot 2012-2014 och sedan 2019.
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.
Född 1971.
Training Team Leader, Affärsområde Pattern Generators.
Utbildning: Telecommunications Engineer.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.


Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019.
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna.
Född: 1964.
Sr. Program Manager Project Office.
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik.

Aktieinnehav i Mycronic: 100.


Aktieinnehav i Mycronic är per den 31 december, 2019.

 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i Aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner. Styrelsen består av sex ledamöter valda av årsstämman samt av två fackliga representanter.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseorföranden ska bland annat organisera och leda styrelsens arbete och kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 2019 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Oberoende

Patrik Tigerschiöld betraktas som beroende styrelseledamot i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter i Mycronics styrelse betraktas som oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Ersättningar

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med beslut fattat av årsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Arvoden betalas inte till styrelser i dotterbolagen.


Revisorer

 

Revisor utses av årsstämma. Vid årsstämman 2019 omvaldes EY till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den auktoriserade revisorn Erik Sandström är huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att på aktieägarnas uppdrag granska Mycronics årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt ett yttrande om bolagsstyrningsrapporten.
På årsstämman 2019 beslutades att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande räkning.

Revisorerna utför, förutom revisionen, även mindre rådgivningsuppdrag åt Mycronic.


Koncernledning

 

Aktieinnehav i Mycronic är per den 31 december 2019.

Det omfattar eget innehav inklusive kapitalförsäkring samt närståendes innehav. För aktuell information om transaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, FI.se.

Anders Lindqvist

Anders Lindqvist
VD och koncernchef sedan 2019
Född: 1967

Utbildning: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB. Styrelseledamot i Norican ApS.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 - 2006

Aktieinnehav i Mycronic: 12 000


Lena Båvegård

Sr VP, Chef Operational Excellence 
Anställd sedan 2018. 
Född: 1967.

Utbildning: Civiningenjör, Elektroteknik 

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Dir Corporate Quality & Sustainability. Olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson.

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Aktieinnehav: 2 000.


Niklas Edling

Sr VP, Strategy & Portfolio Management.
Anställd sedan 2011.
Född: 1963.

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik samt civilekonom.

Tidigare befattningar: VP Supply Chain & Manufacturing Laerdal Medical, VP Operations Hudson RCI.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aritco AB och Cavotec SA

Aktieinnehav i Mycronic: 30 131

 


Anette Mullis

Sr VP, Human Resources
Anställd sedan 2018.
Född: 1965

Utbildning: Socionom, Lunds universitet

Tidigare befattningar: Olika ledande globala samt regionala personalchefsbefattningar i USA och Europa inom Ericsson, CSL Behring, Wyeth Pharmaceuticals (nu Pfizer) och IKEA.

Aktieinnehav i Mycronic: 1 092


Johan Franzén

Sr VP, Research and Development.
Anställd sedan 2015.
Född: 1978.

Utbildning: Civilingenjör, elektronikdesign.

Tidigare befattningar: Chef för SW Applications Volvo CE, chef för Global Electrical and Electronic systems development Volvo CE, chef för Global Technical Support Volvo CE.

Aktieinnehav i Mycronic: 10 700.


Martin Pettersson

Sr VP, Operations.
Anställd sedan 2016.
Född 1980.

Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi.

Tidigare befattningar: Project Manager ACE Volvo CE, Director Transmissions & Axles/CPM Transmission (Kina) Volvo CE, Manager Production Engineering Volvo CE, Manager Industrialization and production development Volvo CE.

Aktieinnehav i Mycronic: 4 100.


Charlott Samuelsson

Sr VP, Business Area Pattern Generators.
Anställd sedan 1996.
Född: 1963.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Tidigare befattningar: Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Invisio Communications AB.

Aktieinnehav i Mycronic: 21 790.

 


Thomas Stetter

Sr VP,  Business Area Assembly Solutions.
Anställd sedan 2017.
Född: 1965.

Utbildning: Doktor i strategisk management och civilekonom.

Tidigare befattningar:  Olika ledande befattningar inom Siemens, senast Divisionschef Digital Factory Nordics.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 100.


Torbjörn Wingårdh

CFO.
Anställd sedan 2016.
Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: CFO affärsområde Saab SDS samt ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA.

Aktieinnehav i Mycronic: 25 000.


Aktieinnehav i Mycronic är per den 31 december 2019.

 

Koncernledningen består av nio personer inklusive verkställande direktören. Koncernledningens arbete leds av verkställande direktören och har möten varannan vecka då man fattar gemensamma beslut. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps­ och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Tre gånger per år anordnas ett globalt ledningsmöte för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera samverkansorgan som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor.

Ersättningar till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslaget till riktlinjer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Därefter fattar styrelsen beslut om förslaget till riktlinjer och det läggs fram till årsstämman för beslut. Årsstämman 2019 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (VD) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av 9 personer, inklusive verkställande direktören, varav 3 kvinnor.

Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att Mycronic ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar och villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. I beredningen av ersättningsfrågor används vid behov extern rådgivare. Detta görs för att kontinuerligt hämta in och utvärdera information om marknadsmässiga nivåer. Ersättningsnivåerna baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen består av följande delar:

  • Fast grundlön
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
  • Långsiktigt incitamentsprogram (long-term incentive, LTI)
  • Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
  • Övriga förmåner
  • Pension
  • Anställningsavtal och avgångsvederlag

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare 2018, TSEK

  Grundlön
Övriga ersättningar
STI LTI
Övriga förmåner Pensions-kostnader Summa
Lena Olving,
VD
4 329 496 2 940 595 423 2 201 10 984
Övriga ledande befattnings-
havare, 8 personer
12 649 543 3 843
1 566
339 5 713
24 653
Summa ersättningar 16 978
1 039
6 783
2 161 762 7 914 35 637
Fast grundlön

Den fasta grundlönen för VD uppgick under 2018 till 360 775 kronor per månad.

Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)

STI utgår efter uppnådda resultatmål och kan uppgå till maximalt 80 procent av den fasta grundlönen. STI för 2018 uppgår för VD till 2 940 TSEK och för övriga ledande befattningshavare 3 843 TSEK. Utfallet av STI för 2018 motsvarar 84 procent av maximalt utfall.

Långsiktigt incitamentsprogram (long-term incentive, LTI)

LTI ska uppmuntra till förvärv av aktier i Mycronic. Om en befattningshavare köper aktier, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp. Matchningsbeloppet ska användas till förvärv av aktier i Mycronic. Aktierna ska behållas i minst 4 år. Beloppet är maximerat till 100 TSEK efter skatt för VD och 50 TSEK efter skatt för övriga ledande befattningshavare. Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier ska bolaget betala ytterligare ett belopp motsvarande maximalt 150 procent av Matchningsbeloppet. Kriterierna innebär att den anställde fortfarande ska vara anställd och ha behållit sina förvärvade aktier. Därutöver ska av styrelsen fastställda mål avseende bolagets vinst per aktie vara uppfyllt. Även detta belopp ska användas till förvärv av aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst ett år. 

Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)

Varje deltagare har rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod, under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics resultat per aktie, erhålla tilldelning av stamaktier i Mycronic, så kallade prestationsaktier. Tilldelning av prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.
Tilldelning av prestationsaktier inom LTIP 2019 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2022. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikations­perioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic under hela kvalifikations­perioden fram till tilldelning. För tilldelning av prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics resultat per aktie är uppfyllda. Antalet aktier är begränsat till maximalt 13 700 för vd, 5 200 för ledande befattningshavare och 2 100 för övriga nyckelmedarbetare. Vid maximal tilldelning och deltagande omfattar programmet 183 400 aktier.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs av fri bil samt sjukvårdsförsäkring.

Pension

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. För VD utgör pensionspremierna maximalt 35 procent av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare maximalt 30 procent. Under 2018 beslutade styrelsen om en extra pensionsavsättning om 600 TSEK för VD.
Överenskommen pensionsålder är 65 år. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Anställningsavtal och avgångsvederlag

Anställningsavtalet med VD löper med tolv månaders uppsägningstid från bolagets sida. Under uppsägningstiden utgår grundlön och andra förmåner. Därefter utgår inga förmåner. Efter uppsägningstiden utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

För andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden gäller anställningsavtalet med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag utbetalas utgår inga andra förmåner.

 
För att hjälpa oss förbättra webbplatsupplevelsen vill vi sätta Google Analytics-cookies för att samla in information om hur du använder webbplatsen. För mer information om hur dessa cookies fungerar se vår cookie policy. Cookies samlar in information i anonym form.