Gå till innehåll

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten av den interna kontrollen, även inkluderat riskhantering i förhållande till den finansiella rapporteringen, samt utvärdera utförd intern revision.

Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval.

Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda.

Sedan årsstämman 2022 består revisionsutskottet av:

  • Anna Belfrage (ordförande)
  • Katarina Bonde
  • Staffan Dahlström

Under 2022 har revisionsutskottet haft fem möten.