Gå till innehåll

Valberedningen representerar aktieägarna och består av fyra medlemmar.

Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter, val av och beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor, val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta samt förslag till principer för utseende av valberedning för beslut av bolagsstämman.

Enligt beslut av årsstämman ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår från krav i aktiebolagslagen och koden samt bolagsspecifika krav. I sitt arbete tillämpar valberedningen 4.1 koden som mångfaldspolicy. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet. Styrelsen presenteras på sidorna 54–55. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens förslag till årsstämman 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Henrik Blomquist (Bure Equity)
  • Patrik Jönsson (SEB Fonder)
  • Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden)
  • Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande)

 


 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Ann Borgström
Box 3141
183 03 Täby