Gå till innehåll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner.

Styrelsen består av sju ledamöter valda av årsstämman samt av två arbetstagarrepresentanter utsedda av Unionen och Akademikerna.  

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsens arbete och kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 2023 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Oberoende

Patrik Tigerschiöld betraktas som beroende styrelseledamot i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter i Mycronics styrelse betraktas som oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Ersättningar

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med beslut fattat av årsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Arvoden betalas inte till styrelser i dotterbolagen.

Styrelse

Patrik Tigerschiöld, chairman of the board

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012. Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1964
Beroende styrelseledamot.

Patrik Tigerschiöld, chairman of the board

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012. Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1964
Beroende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i styrelsen för Bure Equity AB, ACQ Bure AB, Cavotec SA och Centrum för näringslivspolitiska studier (SNS). Styrelseledamot i Ovzon AB, Fondbolaget Fondita AB och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tidigare befattningar: VD för Bure Equity AB 2010–2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010 och VD för SEB Allemansfonder AB 1995–1999.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic:

Arun Bansal, independent board member

Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968
Oberoende styrelseledamot. VD för Adani Airports Holdings Limited.

Arun Bansal, independent board member

Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968
Oberoende styrelseledamot. VD för Adani Airports Holdings Limited.

Utbildning: Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien. Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien

Tidigare befattningar: Vice VD och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika och ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic:

Anna Belfrage, independent board member

Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1962
Oberoende styrelseledamot.

Anna Belfrage, independent board member

Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1962
Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB, Cint AB, Elopak ASA och DeepOcean AS.

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017–2019, tf VD Beijer Electronics Group 2014–2015, CFO Beijer Electronics Group 2011–2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004–2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986–1994.

Utskott inom Mycronic: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic:

Katarina Bonde, independent board member

Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1958
Oberoende styrelseledamot. VD för Kubi LLC.

Katarina Bonde, independent board member

Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1958
Oberoende styrelseledamot. VD för Kubi LLC.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mentimeter AB, Nepa AB, Flatfrog Laboratories AB och Stratsys AB. Styrelseledamot i ACQ Bure AB och Stillfront Group AB.

Tidigare befattningar: VD för UniSite Software Inc 2000–2003, VD för Captura International 1997–2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996–1997, Vice President för Timeline Inc 1994–1995 och VD för Programator Industri AB 1989–1992.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic:

Staffan Dahlström, independent board member

Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967
Oberoende styrelseledamot. VD för HMS Networks AB sedan 2009.

Staffan Dahlström, independent board member

Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967
Oberoende styrelseledamot. VD för HMS Networks AB sedan 2009.

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister Holding AB (publ).

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic:

Jens Hinrichsen

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1967
Oberoende styrelseledamot. Executive Vice President and General Manager of Advanced Analog vid NXP Semiconductors.

Jens Hinrichsen

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1967
Oberoende styrelseledamot. Executive Vice President and General Manager of Advanced Analog vid NXP Semiconductors.

Utbildning: MSc Mechanical Engineering and Business, Technical University Berlin, Tyskland

Andra styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Datang NXP Semiconductors, Kina.

Tidigare befattningar: 30 års erfarenhet från halvledarindustrin, med början i olika roller inom Philips Semiconductors i Europa och Asien, följt av ledande befattningar inom NXP Semiconductors i Nordamerika och Europa.

Aktieinnehav i Mycronic: 0
Bo Risberg, independent board member

Bo Risberg

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1956
Oberoende styrelseledamot. Industriell rådgivare för EQT.

Bo Risberg, independent board member

Bo Risberg

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1956
Oberoende styrelseledamot. Industriell rådgivare för EQT.

Utbildning: BSc Mechanical Engineering, Queen’s University, Kanada och MBA, IMD, Schweiz

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stäubli International AG.

Tidigare befattningar: 14 år på Hilti Corporation, av vilka 6 år som COO och 7 år som VD. Utöver detta 14 års erfarenhet från olika roller inom ABB.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic:

Jörgen Lundberg, board member, employee representative for Akademikerna

Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1964
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna. Director, Development Center Pattern Generators - Product Strategy & Development.

Jörgen Lundberg, board member, employee representative for Akademikerna

Jörgen Lundberg

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1964
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna. Director, Development Center Pattern Generators - Product Strategy & Development.

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik

Aktieinnehav i Mycronic: 0
Sahar Raouf, board member, employee representative for Unionen

Sahar Raouf

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1979
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen. Senior systemutvecklare.

Sahar Raouf, board member, employee representative for Unionen

Sahar Raouf

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1979
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen. Senior systemutvecklare.

Utbildning: Högskoleingenjör matematik och datateknik

Aktieinnehav i Mycronic: 0