Gå till innehåll

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Utskottet ska föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören.

Utskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga medlemmar i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till medlemmar i koncernledningen följs.

Sedan årsstämman 2022 består ersättningsutskottet av:

  • Patrik Tigerschiöld (ordförande)
  • Arun Bansal
  • Robert Larsson

Under 2022 har ersättningsutskottet haft tre möten.