Gå till innehåll

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Utskottet ska föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören.

Utskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga medlemmar i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till medlemmar i koncernledningen följs.

Sedan årsstämman 2024 består ersättningsutskottet av:

  • Patrik Tigerschiöld (ordförande)
  • Arun Bansal
  • Bo Risberg

Under 2023 har ersättningsutskottet haft tre möten.

Ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare

Principer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslag till principer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen fattar därefter beslut om förslaget till principer och förslaget läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2024 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av sju personer, inklusive verkställande direktören, varav 3 kvinnor.

Riktlinjer för ersättningar

Mycronics strategi är att vara en marknadsledande leverantör av lösningar inom utvalda nischer av elektronikindustrin. Vi skapar värde genom att fokusera på innovationer som driver på omställningen till en mer hållbar elektronikindustri. Denna strategi kommer att göra det möjligt för oss att förverkliga vår vision – att vara den mest pålitliga samarbetspartnern för skaparna av morgondagens elektronik, genom att leverera värde för anställda, kunder, aktieägare och samhället. Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, att bolaget kan rekrytera och behålla medlemmar i koncernledningen med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget erbjuder en konkurrenskraftig total ersättning som motiverar medlemmar i koncernledningen. Kortsiktig rörlig lön som omfattas av dessa Riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Den totala ersättningen består av följande delar

  • Fast ersättning
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
  • Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
  • Övriga förmåner
  • Pension
  • Anställningsavtal och avgångsvederlag

 

 

Fast lön

Övriga ersättningar

Kortsiktig rörlig lön

 Långsiktig rörlig lön

Andra förmåner

Pension-kostnader

Summa

Anders Lindqvist, VD

6,700

0,200

6,300

1,400

0,000

2,400

17,100

Övriga koncernledningen (7 personer)

18,400

0,400

7,100

1,900

0,200

3,400

31,400

Summa ersättningar

25,200

0,600

13,400

3,300

0,200

5,800

48,600

 

Fast ersättning

Den fasta lönen för VD uppgick under 2023 till 562 TSEK per månad


Kortsiktig rörlig lön

Den kortsiktiga rörliga lönen för VD uppgick under året till 6,3 MSEK och för övriga medlemmar av koncernledningen till 7,1 MSEK och avser rörlig lön intjänad 2023 som utbetalas 2024. Utfallet för 2023 motsvarar 69 procent av maximalt utfall. Ersättning utgår efter uppnådda mål. Kortsiktig rörlig lön kan maximalt uppgå till 120 procent av fast lön och till 55 procent av total ersättning.

Långsiktigt rörlig lön

Långsiktig rörlig lön, 3,3 MSEK, avser aktierelaterad ersättning (LTIP) som överförts till koncernledningen under 2023. Det kostnadsförda beloppet under året uppgick till 4,3 MSEK, varav VD 1,6 MSEK.

Medlemmar i koncernledningen kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för bolagets utveckling och införas på marknadsmässiga villkor. 

Långsiktigt prestationsaktieprogram (”LTIP”)

LTIP riktar sig till medlemmar i koncernledningen och vissa nyckelmedarbetare för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic. Varje deltagare har rätt att efter utgången av en kvalifikationsperiod, under förutsättning av fortsatt anställning under hela kvalifikations-perioden fram till tilldelning och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopp-lade till Mycronics resultat per aktie, erhålla tilldelning av aktier i Mycronic, så kallade prestationsaktier. Tilldelning av prestationsaktier ska ske ved-erlagsfritt. Tilldelning inom LTIP 2024 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2027. Perioden fram till detta datum utgör kvalifikationsperioden. För tilldelning krävs därutöver att presta-tionskraven kopplade till Mycronics resultat per aktie och CO2e är uppfyllda.

Andra förmåner

Andra förmåner består av bilförmåner och sjukförsäkring.


Pension

Medlemmar i koncernledningen som anställts i Sverige efter år 2012 omfattas av den avgiftsbestämda planen under ITP1. Medlemmar i koncernledningen anställda före 1 januari 2022 har utöver ITP-planen en kompletterande avgiftsbestämd pensionsplan. Pensionsåldern för medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige är 65 år. För medlemmar i koncernledningen som är anställda utanför Sverige tillämpas lokalt konkurrenskraftiga pensionsplaner samt pensionsåldrar. Pensionspremien för VD är begränsad till 35 procent av fast lön.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i koncernledningens anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För medlemmar i koncernledningen anställda i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller även sex månaders avgångsvederlag.

Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. För övriga medlemmar i koncernledningen som är lokalt anställda utanför Sverige ska anställnings eller uppdragsavtal följa tvingande regler tillämpliga i relevant jurisdiktion eller lokal praxis.