Gå till innehåll

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook och Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt interna styrsystem. Under 2022 har Mycronic följt koden utan avvikelse.

Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekoden. Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt ett antal övriga policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är uppförandekoden, finanspolicy samt attestpolicy.

Mer information om bolagsstyrning och koden finns på www.bolagsstyrning.se.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Under 2022 har Mycronic följt koden utan avvikelse.

Så här styrs Mycronic

Illustration över Mycronics bolagsstyrning

Rapporter

Bolagsstyrningsrapporten finns i Mycronics årsredovisning.

Arkiv för bolagsstyrningsrapporter