Gå till innehåll

Mycronics årsstämma kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024, kl. 17:00 i bolagets lokaler på Nytorpsvägen 9 i Täby.

Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före årsstämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 8 maj 2024, Täby

Digital anmälan till årsstämman, klicka här.

Digitalt poströsningsformulär, klicka här.

  1. Kallelse till årsstämma 2024
  2. Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
  3. Förslag om inrättande av valberedning
  4. Valberedningens motiverade yttrande
  5. Ersättningsrapport 2023
  6. Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
  7. Fullmaktsformulär
  8. Poströstningsformulär
  9. VD-anförande på årsstämman 2024
  10. Protokoll årsstämma 2024 med bilagor

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. De aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

Bolagsordning