Gå till innehåll

Revisor utses av årsstämma. Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden till och med årsstämman 2024.

Den auktoriserade revisorn Anna Svanberg är huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att på aktieägarnas uppdrag granska Mycronics årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare samt ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

På årsstämman 2023 beslutades att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande räkning.

Revisorerna utför, förutom revisionen, även mindre rådgivningsuppdrag åt Mycronic.