Gå till innehåll

Koncernledningen består av åtta personer inklusive verkställande direktören.

Koncernledningen har möten en gång i månaden och dess arbete leds av verkställande direktören. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Under 2022 anordnades fyra globala ledningsmöten för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera forum som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor

Koncernledning

Anders Lindqvist, President and CEO

Anders Lindqvist

VD och koncernchef

Född: 1967
Anställd sedan 2019

Anders Lindqvist, President and CEO

Anders Lindqvist

VD och koncernchef

Född: 1967
Anställd sedan 2019

Utbildning: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB, styrelseledamot i Gunnebo Holding AB, NCAB och Munters AB.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Piab Group AB 2013–2019, divisionschef för Atlas Copco 2007–2013, VD för Atlas Copco China 2006–2007 och VD för Atlas Copco Nordic 2004–2006.

Aktieinnehav i Mycronic:

Ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development

Pierre Brorsson

Ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development

Född: 1972
Anställd sedan 2021

Ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development

Pierre Brorsson

Ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development

Född: 1972
Anställd sedan 2021

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: CFO Ramirent, ledande befattningar som Financial Manager och VP Business Development på Atlas Copco.

Aktieinnehav i Mycronic:

Lena Båvegård, Sr VP Global Functions

Lena Båvegård

Sr VP Global Functions

Född: 1967
Anställd sedan 2018

Lena Båvegård, Sr VP Global Functions

Lena Båvegård

Sr VP Global Functions

Född: 1967
Anställd sedan 2018

Utbildning: Civilingenjör, elektroteknik 

Andra styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SIQ och styrelseordförande i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Director Corporate Quality & Sustainability samt olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson.

Aktieinnehav i Mycronic:

Magnus Marthinsson, Sr VP Global Technologies

Magnus Marthinsson

Sr VP Global Technologies

Född: 1968
Anställd sedan 2004

Magnus Marthinsson, Sr VP Global Technologies

Magnus Marthinsson

Sr VP Global Technologies

Född: 1968
Anställd sedan 2004

Utbildning: MSc Electrical Engineering

Tidigare befattningar: Chef för global eftermarknadsförsäljning, chef för global kundsupport inom Mycronic-koncernen, samt olika chefsbefattningar inom utvecklingsorganisationer på Zarlink, Ericsson och Allgon.

Aktieinnehav i Mycronic:

Clemens Jargon, Sr VP High Flex

Clemens Jargon

Sr VP High Flex

Född: 1965
Anställd sedan 2015

Clemens Jargon, Sr VP High Flex

Clemens Jargon

Sr VP High Flex

Född: 1965
Anställd sedan 2015

Utbildning: Master’s degree, Mechanical Engineering, disciplin: Aerospace engineering

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom telekommunikation och halvledarindustrin samt inom marknaden för förnybar energi på företag som Q-Cells, Infineon, Siemens och T-Mobile.

Aktieinnehav i Mycronic:

Johanna Jarl, Sr VP People & Culture

Johanna Jarl

Sr VP People & Culture

Född: 1981
Anställd sedan 2022

Johanna Jarl, Sr VP People & Culture

Johanna Jarl

Sr VP People & Culture

Född: 1981
Anställd sedan 2022

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: Vice President & Head of HR Infrastructure Division på AFRY, Director Strategy & Integration för den europeiska divisionen på SSAB och managementkonsult inom Talent & Organization på Accenture.

Aktieinnehav i Mycronic:

Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators

Charlott Samuelsson

Sr VP Pattern Generators

Född: 1963
Anställd sedan 1996

Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators

Charlott Samuelsson

Sr VP Pattern Generators

Född: 1963
Anställd sedan 1996

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Invisio Communications AB.

Tidigare befattningar: Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen.

Aktieinnehav i Mycronic:

Ersättningar

Ersättningar till vd och andra ledande befattningshavare

Principer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Förslag till principer bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen fattar därefter beslut om förslaget till principer och förslaget läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2023 fastställde följande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören (vd) samt övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen utgörs av åtta personer, inklusive verkställande direktören, varav tre kvinnor.

Riktlinjer för ersättningar

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor och syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättning tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning. Detta görs på kontinuerlig basis, så att information kring nuvarande marknadsförhållanden kan insamlas och utvärderas.

Den totala ersättningen består av följande delar:

  • Fast ersättning
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (short-term incentive, STI)
  • Långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP, long-term incentive program)
  • Övriga förmåner
  • Pension
  • Anställningsavtal och avgångsvederlag

Fast ersättning

Vid fastställandet av fast lön för VD och medlemmar i koncernledningen tas hänsyn till storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Löner till koncernledningen är,

liksom övriga ersättningskomponenter, föremål för en årlig granskning av ersättningskommittén, som med stöd av extern marknadslönestatistik ser till att lönerna är fortsatt konkurrenskraftiga. Den fasta lönen utgör maximalt 65 procent av total ersättning vid maximalt utfall av kortsiktig rörlig lön.

Kortsiktig rörlig lön

Ersättning utgår efter uppnådda mål. Kortsiktig rörlig lön kan maximalt uppgå till 120 procent av fast lön och till 55 procent av total ersättning.

Långsiktigt rörlig lön

Medlemmar i koncernledningen kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för bolagets utveckling och införas på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Andra förmåner

Andra förmåner består av bilförmåner och sjukförsäkring.

Pension

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. Överenskommen pensionsålder är 65 år för vd och andra ledande befattningshavare. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i koncernledningens anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För medlemmar i koncernledningen anställda i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller även sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. För övriga medlemmar i koncernledningen som är lokalt anställda utanför Sverige ska anställnings eller uppdragsavtal följa tvingande regler tillämpliga i relevant jurisdiktion eller lokal praxis.

Kontakt Investerare

Sven Chetkovich, director Investor relations

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
E-post: helloir@mycronic.com
Telefon: 070 558 39 19