Gå till innehåll
7 MAJ 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Vid årsstämma i Micronic Mydata AB (publ) den 6 maj 2014 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse 
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Jonsson, Magnus Lindquist, Eva Lindqvist och Patrik Tigerschiöld. Patrik Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande. 

Styrelsearvode 
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om sammanlagt 1 500 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 200 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Därutöver fastställdes ett arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 50 000 kronor. 

Val av revisor 
Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst&Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Helene Siberg Wendin blir huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat 
Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten i moderbolaget, 157 900 339 kronor, balanseras i ny räkning. 

Utdelning 
Årsstämman beslutade att ingen ordinarie utdelning utgår men att en extra utdelning görs på 2,50 kronor per aktie. Beslutet om utdelning är avhängigt nedsättning av reservfonden. Nedsättning av reservfonden ska godkännas av Bolagsverket. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag. Avstämningsdag är preliminärt fastställd till den 31 juli.

Årsstämman beslutade om minskning av reservfonden till 0 kronor. Minskningen av reservfonden skall användas för kvittning av ackumulerade förluster, för extra utdelning samt för överföring av resterande del till fritt eget kapital.


Sammansättning av valberedning 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2015 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.


Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier.

Bemyndigande om återköp av egna aktier
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Beslut om ny firma och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bolagets firma ändras från Micronic Mydata AB (publ.) till Mycronic AB (publ) samt att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.

Kontaktpersoner: 
Lena Olving
VD och koncernchef                                                            
Tel: 08-638 52 00                                                                                  
lena.olving@micronic-mydata.com

Per Ekstedt
CFO
Tel: 08-638 52 00

per.ekstedt@micronic-mydata.comOm Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com.

Micronic Mydata AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR. Informationen är sådan som Micronic Mydata offentliggör enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014, kl 08.00.