Gå till innehåll
29 APR. 2019, 16:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Vid tiden för kallelsen den 4 april 2019 var valberedningens arbete inte klart. Valberedningen lämnar här kompletterande förslag avseende följande ärenden:

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 2 430 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 700 000 kronor och ett oförändrat arvode till var och en av styrelsens fem övriga ledamöter om 275 000 kronor. Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 100 000 kronor. Valberedningen föreslår därutöver ett oförändrat arvode till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter om 50 000 kronor. Valberedningen föreslår även ett oförändrat arvode till ersättningsutskottets ordförande om 75 000 kronor och ett oförändrat arvode till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter om 40 000 kronor. 

Bolaget kan medge att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Belfrage, Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Robert Larsson och Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i styrelsen. Därutöver föreslår valberedningen Staffan Dahlström som ny styrelseledamot. Per Holmberg har avböjt omval.

För ytterligare information kontakta:
Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 29 april 2019, klockan 16:00 CET.

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com