Gå till innehåll
9 FEB. 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet · Orderingången uppgick till 1 234 (865) MSEK, en ökning med 43 procent · Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 1 295 (992) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 27 procent · Rörelseresultatet uppgick till 204 (214) MSEK och rörelsemarginalen var 16 (22) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,80) SEK Januari-december · Orderingången uppgick till 4 506 (3 687) MSEK, en ökning med 22 procent · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 4 635 (3 882) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 23 procent · Rörelseresultatet uppgick till 1 049 (898) MSEK och rörelsemarginalen var 23 (23) procent · Resultatet per aktie uppgick till 8,48 (7,10) SEK · Styrelsen föreslår årsstämman 2022 en utdelning om 3,00 (3,00) SEK per aktie Utsikter 2022 Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor vid rådande valutakurser. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.

VD kommenterar

Både orderingång och nettoomsättning uppvisade under årets sista kvartal en stark tillväxt, med en ökning på 43 respektive 30 procent. Till följd av en annorlunda produktmix, främst lägre nettoomsättning inom Pattern Generators bildskärmssegment, blev koncernens rörelseresultat något lägre. High Flex och Global Technologies uppvisar samtidigt sin bästa rörelsemarginal någonsin, vilket understryker att Mycronic står stabilt med bidrag från samtliga divisioner. Det är glädjande att konstatera att vi uppnådde det ambitiösa mål som jag offentliggjorde 2019, att senast 2021 uppnå en rörelsemarginal på 10 procent i det tidigare affärsområdet Assembly Solutions. Om vi exkluderar årets förvärv, vilka inte var en del av koncernen när målet sattes, uppnår vi 11 procents rörelsemarginal i det som idag är High Flex, High Volume och Global Technologies, inklusive deras andel av kostnaderna för gemensamma koncernfunktioner.

Våra två förvärv under 2021 inom Global Technologies och High Volume utgör milstolpar för Mycronic, där förvärvet i Kina slutfördes i början av november 2021. Under året offentliggjordes försäljningen av Automation Engineering, Inc (AEi). Försäljningen slutfördes efter periodens utgång, i början av februari 2022.

Pattern Generators erhöll under fjärde kvartalet order på fyra SLX-maskritare från halvledarindustrin. Totalt har order på 11 SLX erhållits under 2021 och sedan lanseringen i oktober 2019 uppgår orderingången till 19 system. Vi har därmed överträffat våra förväntningar i samband med lanseringen. Detta förklaras av en kombination av halvledarindustrins starka utveckling och att SLX prestanda värdesätts av våra kunder. Framgången med försäljningen av SLX lägger vidare grunden för en framtida återkommande eftermarknadsaffär för Pattern Generators. Efter periodens utgång har ytterligare två order på en SLX vardera erhållits.

Under november deltog High Flex på Productronica, en stor elektronikproduktionsmässa som äger rum i München vartannat år. På Productronica lanserades ett uppdaterat inspektionssystem och ett breddat erbjudande inom MYSmart-seriens produkter för skyddslackning av kretskort samt avancerade dispenseringslösningar integrerade i produktionslinjen.

High Volumes breddning under året från att erbjuda enskilda dispenseringslösningar till kompletta och skräddarsydda automatiseringslösningar börjar ge utdelning. Under fjärde kvartalet var orderingången stark från segmenten konsumentelektronik och elektriska fordon.

Vad gäller Global Technologies har infrastrukturinvesteringar i 5G och datacenter drivit efterfrågan på optiska komponenter för tele- och datakommunikation, vilka produceras med våra die bonding-maskiner. Även marknaden för elektriska tester av mönsterkort har uppvisat en god aktivitet.

Bristsituationen kopplad till pandemin rörande komponenter, råvaror och distributionslogistik har under fjärde kvartalet fortsatt haft en begränsad påverkan på Mycronic. Vi har genom hårt arbete i huvudsak lyckats leverera produkterna till våra kunder, även om det inneburit merkostnader för personal, komponenter och frakter.

För 2022 är det min och styrelsens bedömning att Mycronics nettoomsättning kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor. Detta innebär att vi skulle uppnå vår strategiska ambition ett år tidigare än enligt målsättning. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent. Vi kommer under året att ta fram och presentera nya finansiella och strategiska mål för Mycronics fortsatta hållbara och lönsamma tillväxt. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla fantastiska medarbetare för att fortsätta tillhandahålla innovativa och hållbara produktionslösningar till våra kunder och därmed möjliggöra framtidens elektronik..

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 februari 2022, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 9 februari 2022 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 505 583 51 
Storbritannien: +44 333 300 9271 
USA: +1 646 722 4902
https://mycronic-external.creo.se/220209/year-end_report_2021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
+46 8 638 52 00

pierre.brorsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
+46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com