Gå till innehåll
15 JULI 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Andra kvartalet · Orderingången uppgick till 1 002 (651) MSEK, en ökning med 54 procent · Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 064 (1 086) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen 6 procent · Rörelseresultatet minskade till 241 (281) MSEK och rörelsemarginalen var 23 (26) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,84 (2,18) SEK Januari-juni · Orderingången uppgick till 2 030 (2 083) MSEK, en minskning med 3 procent · Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 2 355 (1 822) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 39 procent · Rörelseresultatet ökade till 739 (336) MSEK och rörelsemarginalen var 31 (18) procent · Resultatet per aktie uppgick till 5,84 (2,58) SEK – Koncernens orderingång ökade med 54 procent under kvartalet, drivet av förbättringar inom samtliga divisioner. Tidigare Assembly Solutions levererade en rörelsemarginal på 13 procent, vilket är över helårets målsättning och en klar förbättring jämfört med förra året. Pattern Generators levererade under kvartalet fyra system, jämfört med tre system förra året, dock med en mindre fördelaktig produktmix. Vår tillväxtstrategi att söka inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande genom väl valda förvärv resulterade i att Mycronic förvärvade atg Luther & Maelzer GmbH i Tyskland. Förvärvet stärker Mycronic som helhet och understryker division Global Technologies fokus på ledande nischteknologier som har förutsättningar att växa snabbare än marknaden som helhet, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef. Utsikter 2021 Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2021 kommer att vara i nivån 4,5 miljarder kronor vid rådande valutakurser, inklusive genomfört förvärv.

Vd kommenterar

Koncernens orderingång ökade med 54 procent under kvartalet, drivet av förbättringar inom samtliga divisioner. Tidigare Assembly Solutions levererade en rörelsemarginal på 13 procent, vilket är över helårets målsättning och en klar förbättring jämfört med förra året. Pattern Generators levererade under kvartalet fyra system, jämfört med tre system förra året, dock med en mindre fördelaktig produktmix.

Vår tillväxtstrategi att söka inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande genom väl valda förvärv resulterade i att Mycronic förvärvade atg Luther & Maelzer GmbH i Tyskland. Affären slutfördes den 25 juni och förvärvet sker tre år efter Mycronics senaste förvärv, vilket var MRSI Systems i USA. Liksom MRSI kommer atg L&M att ingå i division Global Technologies. Bolaget är en ledande global utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerad utrustning för elektrisk testning av kretskort och substrat. Med atg L&M breddar vi vårt erbjudande och skapar en plattform inom elektrisk testning. Förvärvet stärker Mycronic som helhet och understryker division Global Technologies fokus på ledande nischteknologier som har förutsättningar att växa snabbare än marknaden som helhet.

Pattern Generators levererade fyra maskritare under kvartalet, samt erhöll en order på ett SLX-system, vilket bekräftar att produktens prestanda, höga produktivitet och tillförlitlighet värdesätts av våra kunder i den snabbt växande halvledarindustrin. Vi har med SLX etablerat en god tillväxtmöjlighet på halvledarmarknaden. Inom segmentet maskritare för bildskärmar ser vi en fortsatt gynnsam långsiktig marknadsutveckling, även om marknaden under det senaste året påverkats negativt av en svagare marknad för fotomasker för bildskärmar. Verksamheten präglas av variationer över tid och utvecklingen bör ses över en längre period. Vi erhöll efter kvartalets utgång en order på en Prexision Lite 8 Evo, liksom på en FPS 6100 Evo.

High Flex och High Volume levererade under kvartalet förbättrad orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat. Marknaden för High Flex kännetecknades av stark efterfrågan från konsumenter och en generellt hög efterfrågan på elektronik. Samtidigt medför pandemin att osäkerhet rörande tillgång till komponenter och insatsvaror kan leda till att våra kunder skjuter fram investeringar och endast fokuserar på nödvändig produktionsutrustning. Två faktorer som positivt påverkade efterfrågan på High Volumes produkter är att de kinesiska kundernas produktion flyttar tillbaka till Kina som en effekt av pandemin samt att ökade arbetskraftskostnader driver på investeringar inom automatisering.

Inom Global Technologies uppvisade kameramoduler för fordonsindustrin i USA, Europa och Kina en ökad aktivitet, även om den kinesiska marknaden kännetecknas av tuff lokal konkurrens. Inom die bonding erhöll divisionen under andra kvartalet nya kunder i USA och Kina, samt en större order i Kina, vilket bidrog till en förbättrad orderingång för Global Technologies.

Komponentbrist och höjda priser på insatsvaror har inte nämnvärt påverkat vår utveckling under det andra kvartalet, men vi ser fortsatt att det kan leda till högre kostnader och längre ledtider framöver.

Styrelsen reviderar sin bedömning av nettoomsättningen för 2021 till 4,5 miljarder kronor vid rådande valutakurser, inklusive genomfört förvärv. Revideringen från tidigare
3,9 miljarder kronor förklaras i huvudsak av högre volymer och förvärvet av atg L&M. Målet för den ackumulerade rörelsemarginalen inom tidigare Assembly Solutions på
10 procent ligger fast, liksom det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 15 juli 2021, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens 15 juli klockan 10:00-11:00 med vd och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör Torbjörn Wingårdh. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 566 427 03 
Storbritannien: +44 333 300 9273 
USA: +1 833 823 0590

https://mycronic-external.creo.se/210715

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör
+46 8 638 52 00

torbjorn.wingardh@mycronic.com


Sven Chetkovich
Director Investor Relations
+46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com