Gå till innehåll
14 JULI 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Andra kvartalet

  • Orderingången uppgick till 1 748 (1 203) MSEK, en ökning med 45 procent
  • Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 245 (1 273) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 7 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 170 (224) MSEK och rörelsemarginalen var 14 (18) procent  
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,37 (1,79) SEK

Januari-juni

  • Orderingången uppgick till 3 365 (2 644) MSEK, en ökning med 27 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 464 (2 408) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 3 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 352 (429) MSEK och rörelsemarginalen var 14 (18) procent 
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,90 (3,47) SEK

Utsikter 2023
Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2023 kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

VD kommenterar
Orderingången utvecklades starkt under andra kvartalet, med en ökning på 45 procent, drivet av en mycket god utveckling inom Pattern Generators. Rörelseresultatet uppgick till 170 MSEK, trots att kvartalet belastats med omkring 60 MSEK i kostnader kopplat till affärsutvecklingsprojekt.

Inom Pattern Generators var fotomaskmarknaden för både bildskärmar och halvledare fortsatt positiv under det andra kvartalet. Pattern Generators uppvisade en stark orderingång och erhöll order på sex system, fördelade enligt följande: en Prexision 8 Evo, en Prexision Lite 8 Evo och fyra SLX.

Efterfrågan från slutkunderna inom High Flex segment flyg, försvar, medicin och industriella tillämpningar var stark under det andra kvartalet. Trots detta var deras leverantörer - High Flex kunder - till viss del försiktiga med att lägga order på ny produktionsutrustning. Geografiskt gick Europa och Nordamerika bra, medan Kina var svagt.

Inom High Volume har investeringar bland producenter av konsumentelektronik i Kina under andra kvartalet legat kvar på motsvarande nivå som under första kvartalet. De har ännu inte återhämtat sig efter det att covidrestriktionerna i Kina släpptes. Investeringar har fokuserat på att ersätta manuella arbetsmoment med automatisering snarare än på att utöka produktionskapaciteten genom investeringar i nya produktionslinjer. High Volume har under kvartalet varit framgångsrika med att sälja till nya kunder inom den elektriska fordonsindustrin. Detta är ett attraktivt segment, även om det storleksmässigt utgör en mindre affär för divisionen än konsumentelektroniksegmentet.

Efterfrågan inom Global Technologies på elektriska tester av mönsterkort och substrat uppvisade en återhämtning under andra kvartalet vad gäller systemförsäljning, där efterfrågan drevs av investeringar i AI och servrar. Däremot påverkade den svaga efterfrågan från konsumentelektronikindustrin eftermarknadsaffären negativt, med lägre försäljning av förbrukningskomponenter och reservdelar. Inom die bonding var efterfrågan stark från flyg- och försvarsindustrin, men fortsatt svag från de största marknaderna data- och telekom.

Vi fortsätter fokusera på att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor i hela organisationen. Under kvartalet har medlemmar i koncernledningen besökt dotterbolag för att diskutera lokala hållbarhetsinitiativ.
Mycronic befinner sig i en fördelaktig position, med en rekordstor orderstock, ett mycket konkurrenskraftigt och välinvesterat produkterbjudande samt en stark balansräkning, inklusive en nettokassa på 1 395 MSEK. Vi har ett antal spännande utvecklingsprojekt på gång och trots en fortsatt osäker omvärld ser jag med tillförsikt an mot andra halvåret 2023.
 
Anders Lindqvist, VD och koncernchef

Finansiell information
Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation
Mycronic kommer hålla en presentation den 14 juli 2023 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. Presentationen kan följas via webbsändning.