Gå till innehåll
23 APR. 2014, 10:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 295 (255) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 (-19) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 7 (-11) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,26) SEK

Utsikter

Försäljningen 2011 uppgick till 1 198 MSEK. Styrelsens bedömning är att försäljningen under 2012 kommer att något överstiga försäljningen 2011.
 

VD kommenterar första kvartalet

Inledningen av 2012 har, efter ett starkt år 2011 och i linje med våra förväntningar, fortsatt starkt för ytmontering. Försäljningen ökade 13 procent och rörelsemarginalen var 14 procent. Efterfrågan har varit särskilt stark på ytmonteringsmaskinerna MY100e som framgångsrikt lanserades under 2011.

Det är också glädjande att se att eftermarknads-försäljningen inom ytmontering utvecklas väl. Under första kvartalet har framför allt serviceverksamheten vuxit. Även koncernens eftermarknad i sin helhet fortsätter att växa i volym och lönsamhet, vilket ger en bra bas för fortsatt tillväxt med lönsamhet.

Lönsamheten i bolagets underliggande verksamheter är god och vi minskar därmed beroendet av leveranser av enskilda maskritare, vars försäljning är mer volatil. Under första kvartalet har Micronic Mydata inte levererat någon mönsterritare. Ett maskritarsystem levererades dock i mitten av april.

Under första kvartalet har vi sett omstruktureringar inom bildskärmsindustrin, vilket talar för förbättrad lönsamhet hos våra kunder framöver. Dessutom har flera nya produkter lanserats, såsom den nya iPad:en, där framför allt bildskärmen utvecklats. Vi konsumen-ter efterfrågar avancerad elektronik med bättre kvalitet. Det skapar efterfrågan på bildskärmar med allt högre bildkvalitet och halvledarkomponenter med allt mer funktionalitet, något som i sin tur driver efterfrågan av kostnadseffektiva produktionslösningar som Micronic Mydata erbjuder. 


För framtida tillväxt har vi fortsatta satsningar i nya produktområden, främst LDI. Ett teknikskifte är på väg, drivet av högre funktionalitetskrav i kombination med kostnadseffektivi-tet. Vår LDI-teknik bidrar till fortsatt utveckling av nya elektroniska pro-dukter. Efter marknadslanseringen i slutet av förra året arbetar vi nu för att nå nästa milstolpe, den ”selection”, som våra samarbetspartners ska göra. Arbetet är nu huvudsakligen inriktat på att nå hög prestanda i produktionsprocesserna.

Peter Uddfors, VD och koncernchef

         Kontaktpersoner på Micronic Mydata:
         Peter Uddfors
         VD och koncernchef
         08 - 638 52 00
         peter.uddfors@micronic-mydata.com
         
         Carina Wång
         CFO
         08 - 638 52 00
         carina.wang@micronic-mydata.com