Gå till innehåll
25 APR. 2019, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Kraftig tillväxt i nettoomsättning och stärkt rörelsemarginal – Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att första kvartalet 2019 är starkt. Nettoomsättningen ökade med 47 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 107 procent och rörelsemarginalen stärktes med nästan 11 procentenheter. Assembly Solutions har utvecklats väl samtidigt som Pattern Generators starka siffror påverkats positivt av leveransförskjutningen av ett Prexisionsystem från fjärde kvartalet 2018 till första kvartalet 2019, säger Lena Olving, vd och koncernchef. Första kvartalet · Orderingången ökade med 10 procent till 721 (656) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 1 105 (750) MSEK och 37 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet uppgick till 406 (196) MSEK, en ökning med 107 procent. Rörelsemarginalen var 37 (26) procent · Underliggande rörelseresultat uppgick till 420 (216) MSEK, en ökning med 95 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 38 (29) procent · Resultatet per aktie uppgick till 3,20 (1,44) SEK Utsikter 2019 Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2019. Händelser efter kvartalets utgång Den 16 april 2019 lanserades Prexision Lite 8, som vänder sig till låg- och mediumsegmenten i marknaden för fotomasker för bildskärmar. Prexision Lite 8 är ett komplement till den mer avancerade Prexision 8 och breddar utbudet av maskritare för att möta olika behov hos Mycronics kunder.

Vd kommenterar
Efter att ha lagt ytterligare ett rekordår till handlingarna kan vi konstatera att även det första kvartalet 2019 utvecklats starkt. Med en tillväxt på 47 procent, en kraftigt förbättrad rörelsemarginal och en ökad orderingång har vi fått en god start på 2019. Detta förklaras delvis av en förskjutning av intäktsredovisningen för ett Prexision-system från fjärde kvartalet 2018 till första kvartalet 2019, vilket vi tidigare kommunicerat i delårsrapporten för tredje kvartalet samt i bokslutskommunikén.

Årets mål för Mycronic är att nå en nettoomsättning om 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv. Genom att erbjuda våra kunder de bästa och mest effektiva produktionslösningarna möjliggörs tillväxt samtidigt som vi förbättrar våra kunders förmåga till flexibel och lönsam elektronikproduktion. Vid APEX-mässan i San Diego lanserade Mycronic i slutet av januari två nya modeller av kompakta ytmonteringsmaskiner, som erbjuder högflexibel elektronikproduktion med hastigheter upp till 100 000 komponenter per timme. Samtidigt demonstrerade vi en komplett ytmonteringslina, avsedd för den smarta fabriken och optimerad för maximal tillgänglighet även i de mest krävande produktionsmiljöer.

Affärsområdet Assembly Solutions inledde året med en ökning av både orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2018. Bruttomarginalen minskade dock något på grund av mindre gynnsam region- och produktmix samt högre materialkostnader, medan rörelsemarginalen förbättrades med drygt 7 procentenheter och var fortsatt positiv.

Vårt affärsområde Pattern Generators erhöll inga order på nya maskritare under det första kvartalet, vilket inte heller var fallet under första kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelsemarginalen stärktes med nästan 10 procentenheter till 69 procent. Lanseringen av Prexision Lite 8 i april innebär att vi ytterligare breddar utbudet av maskritare för att möta olika behov hos Mycronics kunder.

Det är mycket tack vare Mycronics innovationskraft och modet att alltid ligga steget före som vi lyckats leverera attraktiva kundlösningar och därmed stark tillväxt de senaste fem åren. Genom långsiktigt och målmedvetet arbete av kompetenta och engagerade medarbetare har bolaget stärkts i alla avseenden. Det finns därmed en solid grund för fortsatt lönsam tillväxt.

När jag nu avlämnar min sista kvartalsrapport vill jag tacka alla medarbetare och intressenter för att ni gjort mina knappt sex år som vd på Mycronic till en enastående resa. Jag kommer från och med den 16 maj med stort intresse att fortsätta följa Mycronic som aktieägare och är förvissad om att Team Mycronic med tillträdande VD Anders Lindqvist i spetsen kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta leverera unika produktionslösningar som möjliggör framtidens elektronikproduktion för Mycronics kunder.

Lena Olving, Vd och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 25 april 2019, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

Lena Olving Torbjörn Wingårdh Sven Chetkovich
Vd och koncernchef CFO Tf Director IR & Corporate Communications
08 638 52 00 08 638 52 00 070 558 39 19
lena.olving@mycronic.com    torbjorn.wingardh@mycronic.com    sven.chetkovich@mycronic.com