Gå till innehåll
23 APR. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet

  • Orderingången ökade med 99 procent till 1 432 (721) MSEK

  • Nettoomsättningen minskade med 33 procent till 736 (1 105) MSEK och med 35 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Som planerat levererades inga maskritare under perioden, vilket i sin helhet förklarar koncernens nettoomsättningsminskning

  • Rörelseresultatet uppgick till 55 (406) MSEK, en minskning med 86 procent. Som planerat levererades inga maskritare under perioden, vilket i sin helhet förklarar det lägre rörelseresultatet. Rörelsemarginalen var 8 (37) procent  

  • Underliggande rörelseresultatet uppgick till 65 (420) MSEK, en minskning med 85 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 9 (38) procent

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,40 (3,20) SEK

– Vi levererar ett stabilt första kvartal med en stark orderingång. I en tid präglad av oro och turbulens känner jag en trygghet i Mycronics starka finansiella ställning och goda likviditet. Vi har de senaste åren stärkt vår eftermarknadsförsäljning som utgjorde 28 procent av koncernens omsättning 2019. Vår verksamhet inom Pattern Generators kännetecknas av långa ledtider tillsammans med kundrelationer som sträcker sig över decennier. Leveranser av maskritare, från en för året välfylld orderbok, fortsätter som planerat. Det känns tryggt, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

Utsikter 2020
Styrelsen bedömer att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2020. Utsikterna kvarstår, men den ökade osäkerheten i den globala ekonomin på grund av covid-19 bör noteras.

Vd kommenterar
I en tid präglad av oro och turbulens känner jag en trygghet i Mycronics starka finansiella ställning och goda likviditet. Vi har de senaste åren stärkt vår eftermarknadsförsäljning som utgjorde 28 procent av koncernens omsättning 2019. Vår verksamhet inom Pattern Generators kännetecknas av långa ledtider tillsammans med kundrelationer som sträcker sig över decennier. Leveranser av maskritare, från en för året välfylld orderbok, fortskrider enligt plan. Det känns tryggt.

Vi har förändrat vårt arbetssätt. Från början av april består vår dagliga verksamhet av fyra divisioner där affärsområdet Assembly Solutions har fördelats på de tre divisionerna High Flex, High Volume och Global Technologies, samtidigt som Pattern Generators bildar den fjärde divisionen. Arbetet i divisionerna präglas av ett tydligt ansvar och ledarskap, med ett decentraliserat mandat och ansvar för att säkerställa att vi på bästa sätt alltid stödjer och förbättrar våra kunders verksamhet. Vi fortsätter att prioritera och investera i innovation samtidigt som det finns en god potential för divisionerna att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Orderingången under kvartalet var stark och nära fördubblades, från en gynnsam jämförelse, till 1 432 MSEK drivet av i huvudsak Pattern Generators fem vunna ordrar på maskritare. En Prexision 800 Evo tillsammans med fyra beställningar på den nyligen lanserade SLX som producerar masker till halvledarindustrin. Det är mycket glädjande och det är en bekräftelse från halvledartillverkarna att vi nu erbjuder attraktiva och effektiva produktionslösningar även inom det segmentet. Assembly Solutions hade en stark utveckling inom division High Volume drivet av en stark efterfrågan inom dispensering i Kina vilket bidrog till en orderingång om 707 MSEK, motsvarande en tillväxt på
25 procent. Sammantaget ger det en robust orderbok om nära 2,9 miljarder kronor att jämföra med 1,5 miljarder för ett år sedan.

Assembly Solutions visar en god nettoomsättningstillväxt om 8 procent under kvartalet genererat av en stark utveckling för division High Volume på den kinesiska marknaden. Verksamheten inom Pattern Generators präglas av naturliga variationer mellan kvartalen och hade som planerat inga systemleveranser under perioden, vilket i sin helhet förklarar koncernens omsättningsminskning med 33 procent jämfört med föregående år.

Covid-19 sprider sig över världen, påverkan är stor på samhällen och verksamheter. Vi följer utvecklingen noga och arbetar strukturerat för att minska risker för personal och verksamhet, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att också ha handlingsutrymme för framtiden. Vår personals säkerhet och hälsa sätts främst samtidigt som vi följer myndigheternas anvisningar. Vi arbetar också för att stödja samhället där vi ser att vi kan göra nytta. Exempelvis lånar vi ut produktionsklara SMT-linor från våra democenter till medicinteknikindustrin.

Vi har en stark finansiell ställning i kombination med att vi levererar ett stabilt första kvartal under marginell påverkan från covid-19. Utifrån det upprepar styrelsen de tidigare lämnade utsikterna om en nettoomsättning i nivån 4,1 miljarder kronor samtidigt som de tillägger att den ökade osäkerheten i den globala ekonomin på grund av covid-19 bör noteras. Även det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023 kvarstår.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande 23 april 2020, klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com
Torbjörn Wingårdh
CFO
+46 8 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com
Tobias Bülow
Director Investor Relations
+46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com