Gå till innehåll
21 APR. 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet · Orderingången uppgick till 1 441 (1 027) MSEK, en ökning med 40 procent · Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 1 135 (1 291) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 19 procent · Rörelseresultatet uppgick till 206 (498) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (39) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,69 (3,99) SEK ”Vi har inlett året starkt med en ökning av orderingången med 40 procent, där samtliga divisioner bidrog till utvecklingen. Nettoomsättningen minskade med 12 procent under kvartalet, vilket förklaras av en lägre nettoomsättning inom Pattern Generators. Vi har tidigare flaggat för att denna förändrade försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, kommer att prägla året. Under första kvartalet innebar detta att rörelseresultatet minskade till 206 MSEK, med en rörelsemarginal på 18 procent. I februari slutförde vi avyttringen av AEi, vilket resulterade i en realisationsvinst och påverkade rörelseresultatet positivt med 25 MSEK. Koncernens direkta exponering mot kriget i Ukraina är begränsad. Vi har ingen personal i Ryssland, Belarus eller Ukraina och endast en marginell försäljning till dessa länder. Likaså ser vi i dagsläget inte att en eventuell brist på ädelgaser från Ukraina skulle få någon direkt påverkan på Pattern Generators”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef. Utsikter 2022 Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.

VD kommenterar

Vi har inlett året starkt med en ökning av orderingången med 40 procent, där samtliga divisioner bidrog till utvecklingen. Nettoomsättningen minskade med 12 procent under kvartalet, vilket förklaras av en lägre nettoomsättning inom Pattern GeneratorsVi har tidigare flaggat för att denna förändrade försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, kommer att prägla året. Under första kvartalet innebar detta att rörelseresultatet minskade till 206 MSEK, med en rörelsemarginal på 18 procent. I februari slutförde vi avyttringen av AEi, vilket resulterade i en realisationsvinst och påverkade rörelseresultatet positivt med 25 MSEK. Koncernens direkta exponering mot kriget i Ukraina är begränsad. Vi har ingen personal i Ryssland, Belarus eller Ukraina och endast en marginell försäljning till dessa länder. Likaså ser vi i dagsläget inte att en eventuell brist på ädelgaser från Ukraina skulle få någon direkt påverkan på Pattern Generators.     

Fotomaskmarknaden för halvledare uppvisar en fortsatt god aktivitet. Pattern Generators har sedan lanseringen 2019 levererat 10 SLX-system, som har mottagits väl av kunderna. SLX levereras med en energisnål halvledarlaser som betydligt minskar miljöpåverkan jämfört med majoriteten av installerad bas. Även fotomaskmarknaden för bildskärmar uppvisar tecken på en positiv utveckling. Pattern Generators erhöll under kvartalet order på tre SLX halvledarmaskritare samt en Prexision Lite 8 Evo bildskärmsmaskritare. Samtidigt levererade divisionen under kvartalet två SLX, jämfört med en Prexision 800 Evo, en Prexision Lite 8 Evo, samt en SLX under motsvarande period föregående år.

Marknaden för High Flex har under årets första kvartal fortsatt att vara stark och divisionens kunder har välfyllda orderböcker. En positiv marknadsutveckling inom jet printing och pick-and-place lösningar bidrog till en god orderingång under kvartalet.

Elektronikindustrin i Kina har haft en stabil utveckling under kvartalet, trots osäkerhet relaterad till covid-19. High Volume har fört nära dialoger om kommande projekt med existerande kunder inom fordons- och konsumentelektronikindustrin. I mitten av mars införde myndigheterna en veckas lockdown av Shenzhen, Kina, där High Volume har sin bas. Påverkan på divisionen var begränsad.

Vad gäller Global Technologies har marknaden för tele- och datakommunikation inom die bonding fortsatt att vara stark, huvudsakligen drivet av investeringar i datacenter. Samtidigt visar flyg- och försvarsindustrin tecken på att kunna ha en god utveckling framöver. Även marknaden för elektrisk testning har uppvisat fortsatt styrka, driven av en robust efterfrågan på kretskort och substrat och med en stark återhämtning i Europa.

Trots fortsatt brist på produktionspersonal, komponentförsörjning kopplat till pandemin samt utmaningar vad gäller distributionslogistik, har vi under kvartalet i huvudsak lyckats leverera produktionsutrustning till våra kunder enligt plan.

Vi har en stark position för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt och en tydlig tillväxtstrategi som kännetecknas av en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt. Vi söker aktivt inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande genom väl valda förvärv.

För 2022 är det fortsatt min och styrelsens bedömning att Mycronics nettoomsättning kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021. Jag ser med tillförsikt fram mot resten av året.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm,
Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 april 2022, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 21 april 2022 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 566 427 03
Storbritannien: +44 333 300 9261
USA: +1 631 913 1422, PIN: 31935932#
https://mycronic-external.creo.se/220421

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
+46 8 638 52 00

pierre.brorsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
+46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com