Gå till innehåll
24 OKT. 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Stark tillväxt och ökande lönsamhet
– Mycronic levererar ett starkt tredje kvartal samtidigt som vi ser en stabil marknadsutveckling inom de segment vi verkar i. Vi visar en robust tillväxt, vi förbättrar våra marginaler och vi har en god orderingång med ett antal betydande ordrar under kvartalet. Assembly Solutions visar en nettoomsättningstillväxt om 104 procent och en ordertillväxt om 45 procent. Orderingången för koncernen som helhet påverkas av en utmanande jämförelse på grund av Pattern Generators rekordorder från mitten av september förra året, säger Lena Olving, vd och koncernchef.

Tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 813 (1 874) MSEK där minskningen från föregående år förklaras av en rekordorder på maskritare på 90-100 MUSD i september 2017
  • Nettoomsättningen ökade 123 procent till 1 096 (491) MSEK och 111 procent beräknat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 436 (66) MSEK, en ökning med 560 procent. Rörelsemarginalen var 40 (13) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 409 (75) MSEK, en ökning med 444 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 37 (15) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,55 (0,45) SEK

Januari-september

  • Orderingången uppgick till 2 339 (2 995) MSEK där minskningen från föregående år i huvudsak förklaras av en rekordorder på maskritare på 90-100 MUSD i september 2017
  • Nettoomsättningen ökade 32 procent till 2 729 (2 074) MSEK och 30 procent beräknat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 869 (538) MSEK, en ökning med 61 procent. Rörelsemarginalen var 32 (26) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 890 (608) MSEK, en ökning med 46 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 33 (29) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,77 (4,04) SEK

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har en order på en Prexision-800 med begränsad funktionalitet till en kund i Asien erhållits. Ordern har ett värde i intervallet 30-35 MUSD, vilket även inkluderar vissa uppgraderingar av kundens befintliga system.

Utsikter 2018
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2018 kommer att vara i nivån 3 500 MSEK med förtydligandet att det är exklusive redan genomförda och eventuellt tillkommande förvärv under 2018.

Vd kommenterar 
Jag kan med glädje konstatera att Mycronic levererar ett starkt tredje kvartal samtidigt som vi ser en stabil marknadsutveckling inom de segment vi verkar i. Vi visar en robust tillväxt, vi förbättrar våra marginaler och vi har en god orderingång med ett antal betydande ordrar under kvartalet. Assembly Solutions visar en nettoomsättningstillväxt om 104 procent och en ordertillväxt om 45 procent. Orderingången för koncernen som helhet påverkas av en utmanande jämförelse på grund av Pattern Generators rekordorder på 90-100 MUSD från mitten av september förra året.

Genom de senaste årens strategiska inriktning inklusive investeringar i en rad förvärv har vi skapat en stark plattform för tillväxt. Ser vi till den resterande delen av året har vi en god bas av planerade leveranser från vår orderstock. Dock har vi en planerad skeppning av en Prexision-10 till en kund i Asien under kvartal fyra, där förändringar i leveransvillkor på kundens initiativ innebär en förskjutning av intäktsredovisningen till början av 2019, istället för innan utgången av 2018.

Även om förskjutningen kommer att påverka produktmix och rörelsemarginal negativt under det fjärde kvartalet påverkar det inte våra utsikter för helåret. Också när jag inkluderar den effekt som förskjutningen medför på helåret kan jag upprepa att jag känner mig trygg med att vi kommer att nå en nettoomsättning exklusive förvärv i nivå med 3,5 miljarder kronor för 2018.

Vi har också tagit ytterligare ett steg i implementeringen av vår digitala utveckling genom etableringen av ett center i San Jose, Kalifornien, för avancerad maskininlärning inom elektroniktillverkning. Det är ett samarbete tillsammans med NuFlare Technology, D2S och NVIDIA för att utnyttja potentialen med avancerad maskininlärning. Praktiskt betyder det att vi använder digitaliseringen och de genombrott tekniken kan innebära för att hjälpa våra kunder att effektivisera och utveckla sina verksamheter.

Den stabila och goda utvecklingen inom Pattern Generators fortsätter med en ökande nettoomsättning och förbättrade marginaler. Under kvartalet har ordrar på två multipurpose-system tillsammans med en betydande systemuppgradering tillkommit. Efter kvartalets utgång har vi också erhållit en order på en Prexision-800 med begränsad funktionalitet till en kund i Asien.

Assembly Solutions visar en underliggande rörelsemarginal om 10 procent i kvartalet och ordertillväxten uppgår till 45 procent samtidigt som nettoomsättningen har mer än fördubblats, vilket till stor del drivits av en stark utveckling för vår dispenseringsaffär i Asien. Affärsområdet fortsätter med marknadssatsningar och investeringar i produkt-utveckling.

Totalt växer vår nettoomsättning med 123 procent i kvartalet och 32 procent för de första nio månaderna. Det är en tillväxt som baseras på goda leveranser inom all delar av bolaget och där våra förvärv spelar en viktig roll.

Med ett ständigt fokus på kvalitet och innovation fortsätter vi att förbättra vår verksamhet på alla nivåer med syfte att öka våra volymer och utnyttja nya möjligheter. Vi fortsätter att investera i vår organisation och dess utveckling för att säkerställa att vi stödjer våra kunder med de bästa och mest effektiva lösningarna för deras verksamheter. Det säker-ställer också vår framtida tillväxt och lönsamhet.

Lena Olving
Vd och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, 
Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande den 24 oktober 2018, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

Lena Olving Torbjörn Wingårdh Tobias Bülow
Vd och koncernchef CFO Director IR & Corporate
08 638 52 00 08 638 52 00 Communications
lena.olving@mycronic.com  torbjorn.wingardh@mycronic.com  0734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com