Gå till innehåll
24 OKT. 2019, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Stark orderingång och lanseringar för framtiden – Orderingången ökade med 52 procent, med starkt bidrag från både Assembly Solutions och Pattern Generators. Under tredje kvartalet lanserades Evo, Mycronics nya kontrollplattform, som kommer att vara en hörnsten i våra maskritare och stärka vårt kunderbjudande. Efter kvartalets utgång lanserades SLX, Mycronics nya maskritare för halvledarmarknaden, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef. Tredje kvartalet · Orderingången ökade med 52 procent till 1 238 (813) MSEK · Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 900 (1 096) MSEK och med 20 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet uppgick till 198 (436) MSEK, en minskning med 55 procent. Rörelsemarginalen var 22 (40) procent · Underliggande rörelseresultat uppgick till 202 (409) MSEK, en minskning med 51 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 22 (37) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,52 (3,55) SEK Januari-september · Orderingången ökade med 22 procent till 2 861 (2 339) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 3 125 (2 729) MSEK och med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet uppgick till 920 (869) MSEK, en ökning med 6 procent. Rörelsemarginalen var 29 (32) procent · Underliggande rörelseresultat uppgick till 955 (890) MSEK, en ökning med 7 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 31 (33) procent · Resultatet per aktie uppgick till 7,22 (6,77) SEK Utsikter 2019 Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2019. Händelser efter periodens utgång Den 10 oktober erhölls en order på två Prexision Lite 8 Evo maskritare, vilket utgör Mycronics första order på denna produkt. Den 18 oktober erhölls en order på en Prexision 8 Evo maskritare. Den 23 oktober lanserades SLX, Mycronics nya maskritare för halvledarindustrin.

Vd kommenterar

Jag får dessa dagar ofta frågan hur Mycronic påverkas av handelskriget mellan USA och Kina, samt hur affärsområdet Assembly Solutions påverkas av avmattningen inom elektronikindustrin. Faktum är att effekterna på Mycronic så här långt har varit begränsade, vilket återspeglas i en orderingång som ökade med 52 procent under tredje kvartalet. I vissa fall kan effekterna på kort sikt till och med vara positiva, då exempelvis kunder i Kina väljer att ta hem tidigare utlagd produktion och därmed behöver investera i ny produktionsutrustning.

Inom Assembly Solutions har division Dispensering under kvartalet uppvisat en god utveckling i Kina och breddat erbjudandet och kundbasen till nya segment genom att anpassa produkterna för att möta marknadens krav. Nettoomsättningen inom affärsområdet ökade med 4 procent justerat för valutakurseffekter. Assembly Solutions fortsätter fokuserat att arbeta mot målet att få upp lönsamheten till över 10 procents rörelsemarginal. Detta sker genom att bland annat realisera synergier på olika nivåer och utveckla eftermarknadsaffären.

Pattern Generators erhöll under tredje kvartalet en order på en begränsad Prexision 10 maskritare. Under kvartalet levererades en maskritare jämfört med två maskritare under motsvarande kvartal förra året, vilket har resulterat i lägre nettoomsättning och rörelsemarginal.

Efter att Prexision Lite 8 kom ut på marknaden i april lanserades i slutet av tredje kvartalet Evo, Mycronics nya kontrollplattform. Evo kommer att vara en hörnsten i våra maskritare och stärka vårt kunderbjudande.

Den 23 oktober lanserades SLX, en ny lasermaskritare för halvledarindustrin, vilket innebär att vi återigen levererar nyutvecklade system för denna marknad. Vi ser en god framtida tillväxt baserad på långsiktiga och stabila trender samt ett växande behov av att ersätta och modernisera den installerade basen av laserbaserade maskritare. Mycronic har tack vare de senaste årens investeringar i produktportföljen inom maskritare för bildskärmar etablerat teknik och kunskap som kan återanvändas, vilket skapar mycket goda förutsättningar att tillvarata möjligheterna även inom halvledarsegmentet. Med den sedan tidigare installerade basen av halvledarmaskritare hos majoriteten av kunderna har vi mycket god kännedom om marknaden och besitter en djup kunskap om de tekniska krav som behöver uppfyllas. Med denna lansering breddar vi kunderbjudandet för Pattern Generators och befäster ytterligare vår position inom marknaden för maskritare.

Det är glädjande att konstatera att vi på flera sätt skördar frukterna av våra satsningar på produktutveckling. Dessa satsningar kommer att fortsätta, även om fördelningen mellan Assembly Solutions och Pattern Generators skiftar över tid.

Anders Lindqvist, Vd och koncernchef

Finansiell information

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist Torbjörn Wingårdh Sven Chetkovich
Vd och koncernchef CFO Tf Director IR & Corporate Communications
08 638 52 00 08 638 52 00 070 558 39 19
anders.lindqvist@mycronic.com torbjorn.wingardh@mycronic.com sven.chetkovich@mycronic.com