Gå till innehåll
21 OKT. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Tredje kvartalet · Orderingången uppgick till 1 242 (739) MSEK, en ökning med 68 procent · Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 986 (1 068) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen 9 procent · Rörelseresultatet minskade till 106 (348) MSEK och rörelsemarginalen var 11 (33) procent · Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (2,71) SEK Januari-september · Orderingången uppgick till 3 272 (2 822) MSEK, en ökning med 16 procent · Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 3 341 (2 889) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 21 procent · Rörelseresultatet ökade till 845 (684) MSEK och rörelsemarginalen var 25 (24) procent · Resultatet per aktie uppgick till 6,66 (5,29) SEK ”Orderingången uppvisade under tredje kvartalet en god utveckling med en ökning på 68 procent, medan en betydligt mindre fördelaktig produktmix inom Pattern Generators bidrog till minskad omsättning och rörelseresultat. Vi offentliggjorde ett förvärv inom High Volume som stärker och breddar divisionens produktportfölj och ger den möjlighet att erbjuda mer kompletta och attraktiva lösningar till sina kunder. Vi offentliggjorde även en försäljning inom Global Technologies som möjliggör för divisionen att fokusera på och investera i strategiskt mer relevanta marknader. Båda transaktionerna förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 eller första kvartalet 2022,” säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef. Utsikter 2021 Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2021 kommer att vara i nivån 4,5 miljarder kronor vid rådande valutakurser, inklusive genomfört förvärv.

Vd kommenterar

Orderingången uppvisade under tredje kvartalet en god utveckling med en ökning på 68 procent, medan en betydligt mindre fördelaktig produktmix inom Pattern Generators bidrog till minskad omsättning och rörelseresultat. Under kvartalet offentliggjorde vi ett förvärv inom High Volume och en försäljning inom Global Technologies. Transaktionerna förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 eller första kvartalet 2022. Genom förvärvet av Shenzhen Huan Cheng Xin Precision Manufacture Co., Ltd stärker och breddar High Volume sin produktportfölj och har möjlighet att erbjuda mer kompletta och attraktiva lösningar till sina kunder. Försäljningen av Automation Engineering, Inc möjliggör för Global Technologies att fokusera på och investera i för Mycronic strategiskt mer relevanta marknader.

Marknaden för fotomasker för bildskärmar är efter en nedgång under 2020 fortfarande inte tillbaka på nivåerna före pandemin. Halvledarmarknaden visar samtidigt en stark utveckling, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för maskritaren SLX. Pattern Generators erhöll under kvartalet order på sex maskritare. Divisionen levererade två system, lika många som under motsvarande period föregående år. Produktmixen var däremot mindre fördelaktig då föregående år innehöll leverans av en Prexision 800 Evo, vår mest avancerade maskritare. På kundens begäran flyttades den tidigare aviserade leveransen av en SLX från tredje till fjärde kvartalet.

High Flex har under tredje kvartalet fått många kundförfrågningar och erhållit fler men storleksmässigt mindre ordrar. Samtidigt som efterfrågan på MyPro-produkter fortsätter att ligga på en hög nivå, börjar kunderna även bli alltmer intresserade av produktlinjen MYSmart, med sina olika dispenseringslösningar.

High Volumes marknad var stabil under kvartalet och divisionen fokuserar på att erbjuda konkurrenskraftiga och intelligenta automatiseringslösningar som hjälper kunderna att reducera arbetskraftskostnader och höja kvaliteten i produktionen.

Inom Global Technologies går integrationen av atg L&M, som förvärvades i slutet av andra kvartalet, enligt plan. Den kinesiska marknaden, där kunderna genomför betydande expansionsplaner, har varit stark inom system för elektriska tester av mönsterkort. Försäljning och produktionssättning av en ny maskingeneration som lanserades under första kvartalet har gått bra. Även die bonding uppvisar en god aktivitet på den kinesiska marknaden samt påverkas positivt av 5G-investeringar.

Bristsituationen kopplad till komponenter, råvaror och distributionslogistik har påverkat divisionerna olika mycket under kvartalet. Pattern Generators har inte påverkats i någon större omfattning, medan High Flex börjat märka av effekterna av komponentbrist och fördyrade transporter. För High Volume har ökade leveranskostnader samt höjda priser på råvaror och vissa komponenter påverkat kvartalet, även om det inte saknats komponenter. I slutet av kvartalet infördes energiransonering i Kina, vilket kan få en negativ effekt framöver. Global Technologies har påverkats av störningar i leverantörskedjan och komponentbrist, vilket skapar utmaningar när det gäller leveranser under fjärde kvartalet. Situationen ledde till att kunderna i vissa fall avvaktade med köpbeslut.

Som en del av Mycronics hållbarhetsstrategi etablerades en innovationsfond för hållbarhet. Fondens syfte är att finansiera projekt, interna eller i samarbete med externa partners, som stödjer omställningen till en hållbar elektronikindustri och som kopplar till Mycronics strategiska hållbarhetsmål.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 oktober 2021, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 21 oktober klockan 10:00 med vd och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör Torbjörn Wingårdh. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 566 427 04 
Storbritannien: +44 333 300 9270 
USA: +1 631 913 1422, PIN: 50212021#
https://mycronic-external.creo.se/211021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör
+46 8 638 52 00

torbjorn.wingardh@mycronic.com
 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
+46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com