Gå till innehåll
20 OKT. 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Tredje kvartalet · Orderingången uppgick till 1 609 (1 242) MSEK, en ökning med 30 procent · Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 1 214 (986) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 10 procent · Rörelseresultatet uppgick till 203 (106) MSEK och rörelsemarginalen var 17 (11) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,56 (0,82) SEK Januari-september · Orderingången uppgick till 4 253 (3 272) MSEK, en ökning med 30 procent · Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 622 (3 341) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 1 procent · Rörelseresultatet uppgick till 632 (845) MSEK och rörelsemarginalen var 17 (25) procent · Resultatet per aktie uppgick till 5,03 (6,66) SEK ”Orderingången ökade under tredje kvartalet med 30 procent jämfört med ett relativt svagt motsvarande kvartal föregående år, främst drivet av en stark utveckling inom Pattern Generators, samt med stöd av positiva valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 23 procent, där High Flex och High Volume hade en god utveckling, även här med stöd av positiva valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade till 203 MSEK med en rörelsemarginal på 17 procent och jag kan med tillfredsställelse konstatera att samtliga divisioner för andra kvartalet i rad uppvisade tvåsiffrig rörelsemarginal”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef. Utsikter 2022 Styrelsens reviderade bedömning är att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på rådande valutakurser[*]. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal oförändrat vara strax över det tidigare långsiktiga finansiella målet på >15 procent. [*]Tidigare bedömning var en nettoomsättning i nivån 5 miljarder kronor baserad på valutakurser vid utgången av 2021.

VD kommenterar

Orderingången ökade under tredje kvartalet med 30 procent jämfört med ett relativt svagt motsvarande kvartal föregående år, främst drivet av en stark utveckling inom Pattern Generators, samt med stöd av positiva valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 23 procent, där High Flex och High Volume hade en god utveckling, även här med stöd av positiva valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade till 203 MSEK med en rörelsemarginal på 17 procent och jag kan med tillfredsställelse konstatera att samtliga divisioner för andra kvartalet i rad uppvisade tvåsiffrig rörelsemarginal.

I samband med Mycronics kapitalmarknadsdag i september presenterade vi nya ambitiösa tillväxt- och lönsamhetsmål. Dessutom lyfte vi upp det tidigare kommunicerade klimatmålet och presenterade det tillsammans med de finansiella målen. Vi kommer fram till 2030 att dubbla nettoomsättning och rörelseresultat samtidigt som vi halverar våra egna koldioxidutsläpp. Koncernens rörelsemarginal skall ligga över 20 procent, de enskilda divisionernas rörelsemarginal skall ligga över 10 procent och vi åtar oss att sätta nya klimatmål i enlighet med Science Based Targets.

I slutet av september förnyade vi en revolverande kreditfacilitet på 1 000 MSEK till september 2026 i syfte att säkerställa handlingsfrihet vid affärsmöjligheter. Totalt har vi fortsatt tillgång till bankfinansiering på 2 000 MSEK, även om kreditfaciliteten för närvarande inte utnyttjas.

Pattern Generators erhöll under kvartalet sin första order på en Prexision 8 Entry Evo. Detta är en ny modell i Prexision Evo-serien av maskritare för att rita fotomasker för bildskärmar upp till maskstorlek G8. Orderingången under tredje kvartalet var stark och divisionen erhöll order på sju maskritare: en Prexision 8 Entry Evo, två Prexision Lite 8 Evo och fyra SLX. Samtidigt levererades en SLX.

Inom High Flex har efterfrågan under det tredje kvartalet legat kvar på en god nivå, trots en osäker omvärld. Europa har fortsatt haft en positiv utveckling, där i synnerhet Italien har visat god efterfrågan. Även Nordamerika har utvecklats väl. High Flex sälj- och servicecenter i Mexiko förväntas vara etablerat under det fjärde kvartalet.

För High Volume uppvisade leverantörer till elbilsindustrin under kvartalet en god efterfrågan och fortsatte att investera. Konsumentelektronik har fortsatt att utvecklas svagt och divisionens kunder inom denna industri avvaktade därför med nya investeringar.

Inom Global Technologies fortsatte kunderna i Kina att göra investeringar inom substrat, vilket innebar att divisionens utrustning för elektriska tester av substrat fortsatt hade en stark utveckling. Samtidigt var efterfrågan på testutrustning för mösterkort stabil, där minskade investeringar inom konsumentelektronik uppvägdes av efterfrågan driven av flerlagerskort. Inom die bonding har efterfrågan från Kina inom telekom och datakom utvecklats negativt.

Under kvartalet påverkades vår die bonding-verksamhet inom Global Technologies av komponentbrist, medan övriga verksamheter i huvudsak har lyckats leverera enligt plan. De höga energipriserna har inte haft någon större direkt inverkan på kostnaderna.

Det är styrelsens och min reviderade bedömning att nettoomsättningen för 2022 fortsatt kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor, men baserat på rådande valutakurser, där en svagare krona har kompenserat för en avmattning av efterfrågan i Kina.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 oktober 2022, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 20 oktober 2022 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. För att deltaga, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 505 100 31
Storbritannien: +44 207 107 0613
USA: +1 631 570 5613
https://mycronic-external.creo.se/221020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
E-post: anders.lindqvist@mycronic.com

 

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
Tel: +46 8 638 52 00
E-post: pierre.brorsson@mycronic.com

 
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com