Gå till innehåll
25 JUNI 2020, 11:30
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 25 juni 2020 behandlades bland annat följande ärenden.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Anna Belfrage, Katarina Bonde, Robert Larsson, Staffan Dahlström och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Arun Bansal, samtliga för tiden intill nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld omvaldes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 2 430 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet innebär vidare att arvode till styrelsens ordförande är oförändrat 700 000 kronor och att arvodet till var och en av styrelsens fem övriga ledamöter är oförändrat 275 000 kronor. Arvodet till ordföranden i revisionsutskottet är oförändrat 100 000 kronor. Därutöver är arvodet till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter oförändrat 50 000 kronor. Arvodet till ersättningsutskottets ordförande är oförändrat 75 000 kronor och arvodet till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter är oförändrat 40 000 kronor. 

Årsstämman beslutade även att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Val av revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Erik Sandström blir huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och fria fonder i moderbolaget, behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ordinarie utdelning med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 juni 2020, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 2 juli 2020.

Sammansättning av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2021 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2020 års årsstämma.

Bemyndiganden om förvärv av egna aktier
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTIP 2020)
Årsstämman antog styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020) för vissa nyckelmedarbetare. Målet med LTIP 2020 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic samt att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Målet är även att använda LTIP 2020 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

A. Villkor för LTIP 2020
B. Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2020 och säkringsåtgärder
C. Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2020 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part
D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2020

Stämman godkände villkoren för LTIP 2020 enligt punkt A ovan och säkringsåtgärder avseende LTIP 2020 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part, enligt punkt C ovan.

Programmet riktar sig till högst 70 medarbetare fördelat på tre kategorier av deltagare:

- Vd (max 1 person)
- Ledande befattningshavare (max 10 personer)
- Övriga nyckelmedarbetare (max 65 personer)

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2020 är ungefär tre år.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman antog styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i direkt anslutning till 2020 års årsstämma beslutade styrelsen att till ledamöter i ersättningsutskottet utse Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal och Robert Larsson samt till ledamöter i revisionsutskottet utse Anna Belfrage och Katarina Bonde.

Vidare beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från 2020 års årsstämma, om återköp av högst så många av bolagets egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med styrelsens beslut är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Förvärv får ske fram till tiden för 2021 års årsstämma. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Mycronic uppgår till 97 916 509. Bolaget äger idag inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 8 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com
                           
Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: + 46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2020, klockan 11:30.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com