Gå till innehåll
19 OKT. 2017, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Rekordhög orderingång ”Mycronic redovisar en rekordhög orderingång, både för det tredje kvartalet och för de första nio månaderna, med 1 874 MSEK respektive 2 995 MSEK. Vi har sett en stark efterfrågan hos våra kunder inom fotomaskindustrin med order på nio PG-system (Pattern Generators) och flera uppgraderingar. Inom AS (Assembly Solutions) har vi skapat ett modernt och brett produkterbjudande och lanserat flera nya produktplattformar. Vi går in i det fjärde kvartalet med en stark orderstock även för AS. Våra investeringar i roduktutveckling fortsätter också”, säger Lena Olving, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet juli-september 2017

  • Orderingången uppgick till 1 874 (367) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 484 (497) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 (148) MSEK
  • Underliggande rörelseresultat var 72 (149) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,42 (1,17) SEK

Delåret januari-september 2017

  • Orderingången uppgick till 2 995 (1 936) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 070 (1 303) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 536 (286) MSEK
  • Underliggande rörelseresultat var 606 (287) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,03 (2,25) SEK

Utsikter 2017
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2017 kommer att vara i nivån 2 800 MSEK.

VD kommenterar
Det är roligt att idag presentera den högsta orderingången någonsin, både för ett enskilt kvartal och för en niomånadersperiod. Orderingången har utvecklats gynnsamt inom båda våra affärsområden, även om efterfrågan på maskritare stuckit ut under det tredje kvartalet. Orderstocken, 2 269 MSEK vid slutet av tredje kvartalet, är full avseende avancerade maskritare för 2018 och byggs nu på för leveranser under 2019.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet var något lägre än under samma period föregående år. Detta är inte ovanligt. Ett enskilt kvartal kan påverkas av exempelvis leveranser av maskritare. För de första nio månaderna ökade nettoomsättningen med 59 procent. Den organiska tillväxten var 34 procent. Vi redovisar också en fortsatt god lönsamhet. Koncernens rörelsemarginal uppgick för de första nio månaderna till 26 procent. Rörelseresultatet belastas av förvärvsrelaterade kostnader som inte hör till den operativa verksamheten. Den underliggande verksamheten, det vill säga våra operativa verksamheter exklusive förvärvsrelaterade kostnader, uppnådde en rörelsemarginal på 29 procent.

Enligt marknadsdata för ytmonteringsutrustning visar den globala marknaden en tillväxt på 21 procent under första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Våra stora investeringar i produktutveckling inom ytmonteringsutrustning har resulterat i lanseringen av MYPro-serien med två helt nya produktplattformar, MY700 och MY300, för dispensering och för komponentmontering. Gensvaret har varit gott från kunderna då våra lösningar svarar på utmaningar inom avancerad elektronikproduktion och det är glädjande att detta resulterat i hög orderingång och en rekordstor utgående orderstock för ytmonteringsutrustning. Däremot är vi inte nöjda med tredje kvartalets nettoomsättning och rörelseresultat för AS. Kvartalet har kortsiktigt påverkats negativt av bland annat utmaningar inom leverantörsledet vid upprampningen av plattformsbytena. 
 
Det är ändå med tillfredsställelse jag konstaterar att samtliga delar inom affärsområde AS bidragit till förbättringen av det underliggande resultatet för niomånadersperioden samt att Axxon och AEi utvecklas i enlighet med våra förväntningar. Inom utrustning för dispensering är vi nu den fjärde största leverantören globalt och försäljningen av Axxons produkter sker genom koncernens alla säljkanaler. Även AEi har, genom Mycronics etablerade kanaler, förstärkt sin globala närvaro och sett en gynnsam tillväxt.

Inom bildskärmsindustrin pågår en förflyttning mot en större andel AMOLED-bildskärmar. Samtidigt planeras för en mer avancerad bildskärmstillverkning i Kina i så kallade G10-fabriker som producerar stora bildskärmar, främst för TV. Detta skapar behov av att också kunna tillverka avancerade fotomasker lokalt i Kina. Dessa två faktorer förklarar de stora investeringar som tillkännagivits och som resulterat i en rekordstor orderingång för affärsområde PG.

Vi är redan en bit inne i det fjärde kvartalet med fortsatt in-tensiv aktivitet hos våra kunder inom samtliga våra produktområden. Våra satsningar på produktutveckling inom ytmontering, och andra delar av AS, fortsätter också för att ytterligare bredda vårt erbjudande och den adresserbara marknaden. 

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef

Kontaktpersoner hos Mycronic:                                            

Lena Olving                                                                                                                                  
VD och koncernchef                                                                    
08 - 638 52 00                                                                              
lena.olving@mycronic.com                                                   

Torbjörn Wingårdh
CFO  
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com 

Informationen i denna rapport offentlig görs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.