Gå till innehåll
12 APR. 2016, 09:05
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 12 april 2016 – Vid tiden för kallelsen den 31 mars 2016 var valberedningens arbete inte klart. Valberedningen lämnar här kompletterande förslag avseende följande ärenden:

Punkt 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Punkt 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Punkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsearvoden har varit oförändrade sedan 2012. Valberedningen föreslår årsstämman 2016 en höjning av arvodena med 10 procent. Förslaget innebär ett styrelsearvode om sammanlagt 1 705 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 550 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 220 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt därutöver 55 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet. Styrelseledamöterna får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för bolagets verksamhet. Styrelsens arbete utvärderas årligen, antingen genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. Syftet är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelsearbetet men också att ge valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse till årsstämman. Under 2015 har utvärderingen gjorts av extern part. Resultatet av utvärderingen har delgivits valberedningen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Per Holmberg och Stefan Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Inför årsstämman 2016 har Anders Jonsson och Eva Lindqvist undanbett sig omval.

Per Holmberg är en erfaren industrialist med mångårig internationell bakgrund och med gedigen erfarenhet av förvärv och integration av verksamheter i Asien, Europa och USA. Per har skaffat denna erfarenhet som mångårig ledande befattningshavare i både Electrolux och Hexagon. Sedan 2004 är Per ansvarig för ett av tre affärsområden i Hexagon EMEA, en ledande leverantör av informationsteknologier för kvalitets- och produktivitetsutveckling.

Stefan Skarin har under 25 år varit verksam inom IT-industrin i Ericsson, Oracle och Adobe och har långvarig erfarenhet av programvaruverksamhet samt verksamhetsutveckling i stark tillväxt. Sedan 2001 är Stefan VD på IAR Systems, som är världsledande leverantör av programvaror inom inbyggda system för bland annat industriella tillämpningar. Genom att skapa nya allianser och kreativa affärsmodeller har han säkrat företagets ledande ställning och samtidigt öppnat för en utökad tillväxt i takt med framtida marknads-utvecklingar. Stefan har en stor internationell erfarenhet och via sin roll i IAR Systems innehar han även en förståelse för elektronikbranschens utmaningar och möjligheter. 

Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen har sedan 2012 haft en jämn fördelning. Enligt valberednings förslag kommer styrelsen till 33 procent att bestå av kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på företagets hemsida.

Kontakt hos Mycronic:
Anna Ulinder                                             
Investor Relations                                     
Tel: 08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com                       


Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Informationen lämnades den 12 april 2016.