Gå till innehåll
6 MAJ 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 6 maj, 2015 – Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 5 maj 2015 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Jonsson, Magnus Lindquist, Eva Lindqvist och Patrik Tigerschiöld. Patrik Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om 1 500 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 200 000 kronor
avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Därutöver fastställdes ett arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 50 000 kronor.

Val av revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget EY som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin blir huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och fria fonder i moderbolaget, behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning om 0,80 kronor per aktie, motsvarande 78,3 miljoner kronor. Årsstämman beslutade därutöver om en extra utdelning om 3,20 kronor per aktie, motsvarande 313,3 miljoner kronor.

Sammansättning av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2016 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter. 
 
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier.

Bemyndiganden om återköp av egna aktier
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ Stockholm och endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 
 

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015,
kl 08.00.