Gå till innehåll
7 FEB. 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

2017 - orderingång, nettoomsättning och resultat på rekordnivå Mycronic redovisar ett rekordår 2017 med en orderingång på 3 567 MSEK, en nettoomsättning på 3 001 MSEK och ett rörelseresultat på 848 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 28 procent, med en underliggande rörelsemarginal på 32 procent. ”Affärsområde Pattern Generators lade ett starkt år till handlingarna, samtidigt som affärsområde Assembly Solutions med förvärvet av Vi TECHNOLOGY nu kan erbjuda en komplett produktionslina”, konstaterar Lena Olving, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet oktober-december 2017

 • Orderingången uppgick till 572  (518) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 931 (1 016) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 312 (405) MSEK
 • Underliggande rörelseresultat var 349 (448) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,37 (3,12) SEK

Helåret januari-december 2017

 • Orderingången uppgick till 3 567 (2 455) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 001 (2 319) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 848 (691) MSEK
 • Underliggande rörelseresultat var 955 (735) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,40 (5,38) SEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,50 (2,00) kronor per aktie, enligt utdelningspolicyn.

Utsikter 2018

Styrelsens bedömning är att koncernens nettoomsättning 2018 kommer att vara i nivån 3 500 MSEK.

VD kommenterar

Det är med stolthet jag idag kan presentera ett rekordår för Mycronic. Orderingång, nettoomsättning och resultat är samtliga på rekordnivå och med en stark avslutning på året överträffar vi det omsättningsestimat vi kommunice-rade i början av 2017.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var något lägre än under samma period 2016, då Pattern Generators (PG) levererade ett avancerat system mer. Under hela 2017 levererade PG tio system, mot åtta system föregående år, samtidigt som nettoomsättningen inom Assembly Solutions (AS) ökade med 60 procent. Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick därmed till 3 001 MSEK, en milstolpe.

Även under 2017 har vi kunnat vara fortsatt offensiva vad gäller produktutveckling inom AS, inte minst tack vare PGs starka resultat. Satsningarna på produktutveckling inom AS var i nivå med 2016 och är nödvändiga för att säkra framtida tillväxt och konkurrenskraft. Utöver detta har resultatet inom AS belastats av förvärvsrelaterade kostnader på 107 MSEK.

De långsiktiga trenderna går Mycronics väg. Inom AS handlar dessa trender om större produktmix, kortare serier och produktlivscykler, samt fler och mindre komponenter på allt komplexare kretskort. Med förvärvet av Vi TECHNOLOGY i oktober 2017 får AS tillgång till avancerad inspektionsutrustning, mjukvara samt spetskompetens. Våra satsningar på produktutveckling inom Ytmontering resulterade under våren 2017 i lanseringen av MYPro-serien med två helt nya produktplattformar, MY700 och MY300. Inom Dispensering, där vi är den fjärde största leverantören globalt, lanserade vi i november MYSmart-serien på branschmässan Productronica. Vi har stärkt vår position inom AS genom att skapa ett komplett erbjudande av produktionslösningar för ytmontering, ett erbjudande som möter industrins krav och har som syfte att förbättra våra kunders produktivitet. Genom förvärven adresserar vi nu en utrustningsmarknad som är 36 procent, eller 1 200 MUSD, större än tidigare.

Inom PG handlar trenderna om ett teknikskifte från LCD till AMOLED för mobila skärmar, utveckling mot högre upplösning, allt större TV-skärmar samt nya tillämpningar av bildskärmar. Allt detta driver efterfrågan på fotomasker samt ställer nya och högre krav på de fotomasker som an-vänds i tillverkningen. Som svar på dessa trender invest-erar fotomaskindustrin främst i kapabilitet, det vill säga nya möjligheter. Därmed gynnas PG, vilket också avspeglas i en full orderbok för 2018. Dessutom är fotomask-marknaden idag cirka fem gånger så stor som för drygt tio år sedan, så de investeringar som nu görs - främst i nya P10 maskritare - får inte något större genomslag på den totala kapaciteten.

Mycronic går in i 2018 med en stark nettokassa och en orderstock på 1 927 MSEK, vilket ger oss ett utmärkt utgångsläge att fortsätta med både marknadssatsningar och produktutveckling. Parallellt pågår en systematisk utvärdering av möjliga förvärv.

Lena Olving, Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 februari 2018, kl 08.00. 

Kontaktpersoner hos Mycronic:                                                  

Lena Olving
VD och koncernchef                                                                         
08 - 638 52 00                                                                                
lena.olving@mycronic.com                                                               

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com