Gå till innehåll
7 FEB. 2019, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

2018 – orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat återigen på rekordnivå
– Vi levererar ett kvartal med god tillväxt och stark orderingång samtidigt som vi lägger ett fantastiskt år bakom oss där vi för första gången i Mycronics historia når ett rörelseresultat över 1 miljard kronor, en ökning med 21 procent från fjolåret. Vi har en tillväxt på 26 procent och stänger året med en nettoomsättning på nära 3,8 miljarder kronor. Vi befäster och stärker vår position inom flera av våra marknadssegment, vilket återspeglas i att affärsområdet Assembly Solutions under helåret förbättrar rörelsemarginalen med närmare 10 procentenheter, säger Lena Olving, vd och koncernchef.
 
Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 128 procent till 1 303 (572) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 1 052 (926) MSEK och 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser
 • Rörelseresultatet uppgick till 151 (306) MSEK, en minskning med 51 procent beroende på en förskjutning av intäkts-redovisningen från 2018 till 2019 på en Prexision-10 tillsammans med produktmix. Rörelsemarginalen var 14 (33) procent
 • Underliggande rörelseresultat uppgick till 186 (343) MSEK, en minskning med 46 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 18 (37) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,33 (2,32) SEK

 Januari-december

 • Orderingången ökade med 2 procent till 3 642 (3 567) MSEK vilket ska ses i jämförelsen av rekordordern på maskritare på 90-100 MUSD i september 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 3 781 (3 000) MSEK och med 24 procent beräknat på oförändrade valutakurser
 • Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 1 020 (844) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 27 (28) procent
 • Underliggande rörelseresultat ökade med 13 procent till 1 076 (951) MSEK, vilket motsvarar en underliggande rörelsemarginal om 28 (32) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,09 (6,37) SEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2019 en utdelning om 3,00 (2,50) SEK per aktie

Utsikter 2019
Styrelsen bedömer att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2019.
 
Vd kommenterar
Vi lägger ett fantastiskt år bakom oss där vi för första gången i Mycronics historia når ett rörelse-resultat över 1 miljard kronor, en ökning på 21 procent från fjolåret. Vi har en tillväxt på 26 procent och stänger året med en netto-omsättning på nära 3,8 miljarder kronor, vilket även utan förvärvade MRSI Systems är över det mål vi satte i början av året. Vi befäster och stärker vår position inom flera av våra marknads-segment, vilket återspeglas i att affärsområdet Assembly Solutions under helåret förbättrar rörelsemarginalen med närmare 10 procentenheter.
 
Även årets sista kvartal avslutas starkt med en netto-omsättningstillväxt om 14 procent. På ordersidan växer vi 128 procent drivet av starka kvartal från båda våra affärsområden som gemensamt generar en orderingång på 1 303 miljoner kronor. När man beaktar nettoomsättningen för både kvartalet och helåret ska det göras utifrån pers-pektivet att vi under kvartal fyra skeppade en Prexision-10 där förändringar i leveransvillkor på kundens initiativ medförde att intäktsredovisningen försköts till början av 2019 istället för i slutet av 2018. Det har tillsammans med produktmixen bidragit till att kvartalets rörelseresultat och marginal är lägre i förhållande till föregående år.
 
Affärsområdet Pattern Generators erhöll under årets sista kvartal ordrar från kunder i Asien på en Prexision-8 och en Prexision-800, bägge med begränsad funktionalitet samt två FPS-system. Särskilt glädjande är att se vår andra order på vår senaste maskritare Prexision-800. Systemet definierar fullt utrustad en helt ny standard för världens fotomasker. Blickar vi in i 2019 betyder det att vi nu har 8 planerade leveranser. Trots förskjutningen av intäktsredovisningen på en Prexision-10 som jag beskrev ovan kom affärsområdet in på en stabil nettoomsättning i kvartalet nära föregående års nivå.
 
Variationerna i volymer och produktmix mellan kvartalen är en naturlig del av affärsområdets verksamhet vilket i kvartalet återspeglas i lägre rörelseresultat och marginal än motsvarande period 2017.
 
Även affärsområdet Assembly Solutions avslutar året sista kvartal starkt med en nettoomsättningstillväxt om 31 procent och en orderingång som ökar med 62 procent. Vi förbättrar, som jag nämnde inledningsvis, rörelse-marginalen med närmare 10 procentenheter till 3 procent för helåret. Den starka och glädjande utvecklingen drivs av de senaste årens konsekvent genomförda strategi. Våra investeringar har skapat en attraktiv produktportfölj där vi nu erbjuder en komplett produktionslina. Våra förvärvade enheter fortsätter att leverera betydande bidrag samtidigt som vi också börjar se resultat från en ökande korsförsäljning till enheternas kundbaser.
 
Efter en dryg månad in på 2019 ser vi på det kommande året med tillförsikt. Samtidigt som vi fortsätter att investera i morgondagens erbjudande förväntar jag mig att de inves-teringar vi genomfört de senaste åren fortsätter att leverera resultat samtidigt som de också bidrar till att vi stödjer våra kunder med de bästa och mest effektiva lösningarna. De senaste årens strategiska inriktning har skapat en solid plattform för fortsatt tillväxt. När vi nu blickar in i det påbörjade året sätter vi tillsammans med styrelsen målet att vi ska nå en nettoomsättning i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under året.
 
Vår förmåga att ligga steget före och förstå kundernas behov är ett kontinuerligt arbete som säkerställer att vi bedriver rätt produktutveckling och har ett konkurrenskraftigt, värdeskapande erbjudande till våra kunder. Det är en del av den strategiska inriktningen som vi påbörjade redan för fem år sedan och som tillsammans med våra medarbetares goda insatser har lagt grunden för rekordåret 2018. Jag vill därför avslutningsvis framföra mitt varma tack till alla medarbetare på Mycronic.
 
Lena Olving, Vd och koncernchef
 
Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande 7 februari 2019, klockan 08:00.
 
Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.
 
För ytterligare information kontakta

Lena Olving Torbjörn Wingårdh Tobias Bülow
Vd och koncernchef CFO Director IR & Corporate Communications
08 638 52 00                                     
08 638 52 00 0734 018 216
lena.olving@mycronic.com
torbjorn.wingardh@mycronic.com                 
tobias.bulow@mycronic.com