Gå till innehåll
6 FEB. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Stark utveckling av orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat – Det är med tillfredsställelse jag idag kan presentera ännu ett framgångsrikt år för Mycronic, i synnerhet mot bakgrund av den omvärldsoro och inbromsning inom elektronikindustrin som präglat 2019. Orderingången uppgick till 4 567 MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2018. Samtidigt ökade nettoomsättningen med 14 procent till 4 307 MSEK, med positiva valutaeffekter om 171 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 1 124 MSEK, där båda affärsområdena bidrog till förbättringen, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef. Fjärde kvartalet · Orderingången ökade med 31 procent till 1 706 (1 303) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 181 (1 052) MSEK och med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet uppgick till 204 (151) MSEK, en ökning med 35 procent. Rörelsemarginalen var 17 (14) procent · Underliggande rörelseresultat uppgick till 214 (186) MSEK, en ökning med 15 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 18 (18) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,57 (1,33) SEK Januari-december · Orderingången ökade med 25 procent till 4 567 (3 642) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 4 307 (3 781) MSEK och med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet uppgick till 1 124 (1 020) MSEK, en ökning med 10 procent. Rörelsemarginalen var 26 (27) procent · Underliggande rörelseresultat uppgick till 1 169 (1 076) MSEK, en ökning med 9 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 27 (28) procent · Resultatet per aktie uppgick till 8,74 (8,09) SEK · Styrelsen föreslår årsstämman 2020 en utdelning om 3,25 (3,00) SEK per aktie Utsikter 2020 Styrelsen bedömer att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2020. Till skillnad mot 2019 kommer en majoritet av maskritarleveranserna att ske under det andra halvåret. Händelser efter periodens utgång Den 16 januari erhölls en order på en SLX maskritare, Mycronics första order på denna nyligen lanserade produkt. Den 22 januari offentliggjordes en ny koncernstruktur, som börjar gälla 1 april 2020.

Vd kommenterar
Det är med tillfredsställelse jag idag kan presentera ännu ett framgångsrikt år för Mycronic, i synnerhet mot bakgrund av den omvärldsoro och inbromsning inom elektronikindustrin som präglat 2019. Orderingången uppgick till 4 567 MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2018. Samtidigt ökade nettoomsättningen med 14 procent till 4 307 MSEK, med positiva valutaeffekter om 171 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 1 124 MSEK, där båda affärsområdena bidrog till förbättringen.

Fjärde kvartalet avslutade året starkt, med en ökning av orderingången om 31 procent samtidigt som omsättningen ökade med 12 procent och rörelseresultatet med 35 procent. Inom Pattern Generators ledde ett flertal order under kvartalet till att orderingången ökade med 44 procent. Omsättningen blev något lägre medan rörelseresultatet till följd av en mer fördelaktig produktmix blev högre än motsvarande kvartal föregående år. Orderingången inom Assembly Solutions ökade med 16 procent, samtidigt som nettoomsättningen ökade med 25 procent, båda främst drivna av en god utveckling inom division Dispensering i Kina.

För Mycronic var 2019 även ett år som präglades av lanseringar av nya produkter och erbjudanden som bäddar för framtiden. Pattern Generators har utökat sitt kunderbjudande vad gäller maskritare för bildskärmar i och med lanseringen av Prexision Lite 8 och med lanseringen av SLX kan vi nu erbjuda kostnadseffektiva lasermaskritare även för halvledarindustrin. För båda dessa nya produkter har vi erhållit order kort efter lansering, vilket är ett kvitto på att vi ligger rätt i vår kundnära utveckling.

Inom Assembly Solutions har vi under året stärkt helhetserbjudandet för våra kunder med nya kompakta maskinmodeller för komponentmontering, ett nytt och unikt system som förbättrar processkvaliteten vid applicering av  lodpasta och en uppgraderad plattform för tredimensionell inspektion av kretskort. Utöver detta har vi lanserat en flexibel die bonding-maskin med mycket hög noggrannhet för volymproduktion av optoelektronik samt nya dispenseringsrobotar med avancerade rörelsesystem för dispensering av monteringsvätskor vid tillverkning av mobiltelefoner.

Den 22 januari 2020 offentliggjordes införandet av en ny koncernstruktur i syfte att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt och nå en rörelsemarginal överstigande 10 procent inom Assembly Solutions, som struktureras upp i divisionerna High Flex, High Volume och Global Technologies. Den nya strukturen medför en bättre anpassning till marknaden och ett ökat kundfokus, med snabbare kundnära beslut och en förbättrad förmåga att anpassa lokal verksamhet till individuella marknadsbehov.

Utsikter 2020: Tillsammans med styrelsen bedömer vi att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv. Trots den mycket starka orderstocken kommer första halvåret att vara avsevärt svagare än motsvarande period 2019, eftersom en majoritet av inbokade maskritarleveranser är inplanerade under andra halvåret. Jag bekräftar att Mycronics finansiella mål ligger fast, inklusive tillväxtmålet att nå en nettoomsättning på 5 miljarder kronor senast år 2023.

Anders Lindqvist, Vd och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 februari 2020, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

För ytterligare information kontakta

 Anders Lindqvist  Torbjörn Wingårdh  Sven Chetkovich
 Vd och koncernchef  CFO  Tf Director Investor Relations
 +46 8 638 52 00    +46 8 638 52 00  +46 70 558 39 19
 anders.lindqvist@mycronic.com   torbjorn.wingardh@mycronic.com   sven.chetkovich@mycronic.com