Gå till innehåll
10 FEB. 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet · Orderingången uppgick till 2 529 (1 234) MSEK, en ökning med 105 procent · Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 497 (1 295) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 6 procent · Rörelseresultatet uppgick till 262 (204) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (16) procent · Resultatet per aktie uppgick till 2,56 (1,82) SEK Januari-december · Orderingången uppgick till 6 783 (4 506) MSEK, en ökning med 51 procent · Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 5 119 (4 635) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 1 procent · Rörelseresultatet uppgick till 894 (1 049) MSEK och rörelsemarginalen var 17 (23) procent · Resultatet per aktie uppgick till 7,59 (8,48) SEK · Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om 3,50 (3,00) SEK per aktie Utsikter 2023 Styrelsens bedömning är att nettoomsättningen för 2023 kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

VD kommenterar

Avslutningen på året kännetecknades av en rekordstor orderingång, vilken ökade med 105 procent under det fjärde kvartalet, drivet av en fantastisk utveckling inom Pattern Generators. Orderingången ledde till en rekordstor orderstock, som utgör en solid bas att arbeta vidare ifrån. Även koncernens nettoomsättning var den bästa någonsin, efter en ökning med 16 procent, där Pattern Generators, High Flex och High Volume bidrog till utvecklingen. Rörelseresultatet stärktes till 262 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent.

Pattern Generators erhöll under fjärde kvartalet den första ordern på en FPS10 Evo. Detta är en ny produkt i FPS Evo- serien för att rita fotomasker för tillverkning av Fine Metal Masks, vilka används vid framställning av OLED-bildskärmar. Orderingången under kvartalet var rekordstark och innefattade en Prexision 800 Evo, tre Prexision 8 Evo, en Prexision 8 Entry Evo, två Prexision Lite 8 Evo, en FPS10 Evo, en Prexision MMS och sex SLX.

Inom High Flex var efterfrågan under fjärde kvartalet god, framför allt i Europa, men även i USA och Mexiko, där divisionens kunder har välfyllda orderböcker. Den kinesiska marknaden var utmanande, samtidigt som borttagandet av covidrestriktionerna kan ge möjligheter framöver. High Flex etablerade sig under fjärde kvartalet i Mexiko och öppnade ett sälj- och servicecenter i Guadalajara, som framöver kommer att stödja både High Flex och High Volume.

Efter att covidrestriktionerna i Kina släpptes i slutet av fjärde kvartalet har High Volume märkt av en tydlig ökning av projektförfrågningar från existerande kunder inom konsumentelektronik, ett kundsegment som annars uppvisat en svag efterfrågan under hela 2022.

Global Technologies verksamhet för elektriska tester av mönsterkort och substrat hade en stark eftermarknads-försäljning inom en specifik typ av tester, där man har en unik position. Inom die bonding är de största marknaderna data- och telekom, vilka var avvaktande under kvartalet, liksom den kinesiska marknaden som helhet.

När jag blickar tillbaka på helåret 2022 kan jag med tillfredsställelse konstatera att vi i huvudsak framgångsrikt lyckats producera och leverera till våra kunder, trots stora utmaningar vad gäller komponentbrist, logistik och svårigheter att få tag på personal. Likaså har vi lyckats hålla bruttomarginalerna på en god nivå trots ökade materialkostnader. Att koncernens bruttomarginal ändå minskade jämfört med föregående år förklaras av lägre omsättning och mindre fördelaktig produktmix inom Pattern Generators, vilket vi aviserade redan i bokslutskommunikén för ett år sedan.

Vad gäller hållbarhetsarbetet har för oss viktiga steg tagits under 2022. Mycket återstår dock att göra och vi kommer oförtrutet att fortsätta detta arbete.

För 2023 är det styrelsens och min bedömning att Mycronics nettoomsättning kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 februari 2023, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 10 februari 2023 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. För att deltaga, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 505 100 31
Storbritannien: +44 207 107 0613
USA: +1 631 570 5613
Länk till webbsändning

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
E-post: anders.lindqvist@mycronic.com

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
Tel: +46 8 638 52 00

E-post: pierre.brorsson@mycronic.com


Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com