Gå till innehåll
4 FEB. 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet oktober-december 2014

  • Orderingången uppgick till 618 (374) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 656 (325) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 231 (42) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,37 (0,35) SEK 

Helåret januari-december 2014

  • Orderingången uppgick till 2 028 (1 053) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 475 (997) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 277 (32) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,72 (0,14) SEK

Utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,80 kronor per aktie samt en extra utdelning om 3,20 kronor per aktie.

Utsikter
Styrelsen bedömer att försäljningen 2015 kommer att vara i nivån 1 650-1 750 MSEK.

2014 – ett mycket starkt år för Mycronic
“Vi är stolta över det gångna året då koncernens orderingång ökade med 93 procent och omsättningen med 48 procent. Mycronic har under sex kvartal redovisat ett positivt rörelseresultat och stärkta marginaler, för helåret 2014 uppgick rörelsemarginalen till 19 procent. Det fjärde kvartalet har starkt bidragit till detta resultat. Vi har också gått in i 2015 med en rekordstark orderstock på 702 MSEK, där merparten ska levereras under innevarande år”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

Den positiva utvecklingen inom elektronikindustrin, och inom de delar av industrin där Mycronic är verksamt, är bidragande orsaker till årets tillväxt. Mycronic verkar inom en industri i tillväxt, vilket varit gynnsamt. Men årets resultat är lika mycket ett kvitto på att bolagets produktutvecklingsplan håller.

“Mycronic har en stark position idag med ett helt nytt produktprogram som lanserats under de senaste 15 månaderna. Detta har, tillsammans med en gynnsam utveckling på marknaden för ytmonteringsutrustning, resulterat i ökad orderingång med 27 procent inom affärsområde ytmontering. Samtidigt har vi utvecklat, färdigställt och levererat den första P-80 maskritaren snabbare än förväntat”, fortsätter Lena Olving.

Under 2014 erhöll Mycronic order på åtta maskritare. Orderingången visar på en väsentlig tillväxt, men pekar även på en oregelbundenhet inom marknaden för mönsterritare. Investeringarna i maskritare avser inte enbart avancerad utrustning för bildskärmstillverkning, utan även utrustning inom fyra andra segment. Investeringsbehoven inom de olika segmenten varierar och det är mer en tillfällighet att de under 2014 sammanfallit.

“Vi har satt en produktutvecklingsplan för en långsiktigt hållbar tillväxt för bolaget, med lönsamhet i fokus, som vi nu genomför. Vi ska leverera nya konkurrenskraftiga produkter i takt med kundernas förändrade behov. Det är därför glädjande att redovisa ett så starkt bokslut. Dessutom är kassaflödet starkt, vilket ger oss en fortsatt god finansiell ställning och därmed möjlighet till ytterligare tillväxt”, avslutar Lena Olving.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com
                                         

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per
.ekstedt@mycronic.com
 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.