Gå till innehåll
13 JULI 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Delårsrapport januari-juni 2018 Stark ordertillväxt ”Mycronic utvecklas väl samtidigt som vi investerar i fortsatt tillväxt. Vi levererar en särskilt stark ordertillväxt under årets andra kvartal och vi har en god bas av planerade leveranser från vår orderstock för att nå en nettoomsättning exklusive förvärv för året i nivå med 3,5 miljarder kronor. Under det första halvåret genomförde vi 3 planerade leveranser av maskritare i förhållande till 7 leveranser föregående år. Vi har också tagit ytterligare ett viktigt steg i linje med vår strategi genom förvärvet av amerikanska MRSI Systems under det andra kvartalet”, säger Lena Olving, vd och koncernchef. Andra kvartalet · Orderingången ökade med 86 procent till 870 (469) MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 882 (905) MSEK, en minskning med 3 procent både i SEK och beräknat på oförändrade valutakurser · Underliggande rörelseresultat uppgick till 265 (326) MSEK, en minskning med 19 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 30 procent · Rörelseresultatet uppgick till 238 (315) MSEK, en minskning med 24 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 27 procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,77 (2,46) SEK Januari-juni · Orderingången ökade med 36 procent till 1 526 (1 121) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 633 (1 583) MSEK och med 5 procent beräknat på oförändrade valutakurser · Underliggande rörelseresultat uppgick till 481 (533) MSEK, en minskning med 10 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 29 procent · Rörelseresultatet uppgick till 434 (472) MSEK, en minskning med 8 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 27 procent · Resultatet per aktie uppgick till 3,22 (3,60) SEK Utsikter 2018 Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2018 kommer att vara i nivån 3 500 MSEK med förtydligandet att det är exklusive redan genomförda och eventuellt tillkommande förvärv under 2018.

Vd kommenterar

Mycronic utvecklas väl samtidigt som vi investerar i fortsatt tillväxt. Vi levererar en särskilt stark ordertillväxt under årets andra kvartal och vi har en god bas av planerade leveranser från vår orderstock för att nå en nettoomsättning exklusive förvärv för året i nivå med 3,5 miljarder kronor. Under det första halvåret genomförde vi 3 planerade leveranser av maskritare i förhållande till 7 leveranser föregående år. Vi har också tagit ytterligare ett viktigt steg i linje med vår strategi genom  förvärvet av amerikanska MRSI Systems under det andra kvartalet.

En ledande produktutveckling tillsammans med vår förvärvsstrategi säkerställer att vi fortlöpande stärker vårt erbjudande. De senaste årens förvärv har varit framgångsrika och mina förväntningar är att också MRSI kommer att bidra både till Mycronics finansiella utveckling som till att stärka vår kompetens och vårt erbjudande inom en rad tillämpningsområden.

Under kvartalet har vi introducerat FPS8100, en maskritare med fokus på att möta den ökande efterfrågan på fotomasker för tillverkning av fine metal masks inom det bredare multi-purpose-segmentet. Vi är redan marknadsledande inom segmentet och befäster med introduktionen vår ställning ytterligare.

Vi visar en stark ordertillväxt om 86 procent i kvartalet och 36 procent för det första halvåret. Tillväxten drivs främst av affärsområdet Assembly Solutions som har haft en god utveckling. Det är bland annat glädjande att flera av våra förvärv har levererat betydande bidrag till ökningen. Inom affärsområde Pattern Generators säkrade vi under kvartalet en order på ett ersättningssystem baserat på Prexision-8.

Assembly Solutions visar en solid nettoomsättningstillväxt för både kvartalet och det första halvåret även om vi har haft fortsatta leveransstörningar hos underleverantörer också under det andra kvartalet. Affärsområdet investerar i produktutveckling och marknadsföring , vilket tillsammans med förvärvsrelaterade kostnader medför att  rörelseresultatet inte utvecklas i takt med nettoomsättningen. 

Pattern Generators fortsätter att visa en robust utveckling med en rörelsemarginal som förbättras från föregående år även om affärsområdets leveranser under jämförelse-perioderna föregående år var högre. Variationerna mellan kvartalen är en naturlig del av affärsområdet, varför verksamhetens utveckling ska ses över en längre period. Koncernen totalt visar en tillväxt om 3 procent för det första halvåret och en minskning med 3 procent för kvartalet vilket förklaras av en utmanande jämförelse med föregående år tillsammans med en lägre volym inom Pattern Generators under särskilt det andra kvartalet.

Efterfrågan i de marknadssegment där vi gjort det strategiska valet att vara verksamma utvecklas väl och bedöms också att ha en god förväntad framtida tillväxt.

Både Assembly Solutions och Pattern Generators har välfyllda orderböcker som utgör en god bas för leveranser under den resterande delen av året. Jag känner mig trygg i att vi kommer att nå en nettoomsättning exklusive förvärv i nivå med 3,5 miljarder kronor för året som helhet. Vi fortsätter samtidigt att stödja våra kunder genom att utveckla de bästa och mest effektiva lösningarna för deras verksamheter, samtidigt som vi investerar i vår organisation och dess utveckling för att säkerställa en lönsam tillväxt också i framtiden.

Lena Olving

Vd och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 juli 2018, klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:                                       

Lena Olving                                                                                                                                                                                   
Vd och koncernchef                                                                        
08 - 638 52 00                                                                                   
lena.olving@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
0734 - 018 216
tobias.bulow@mycronic.com