Gå till innehåll
16 JULI 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Andra kvartalet

  • Orderingången uppgick till 651 (901) MSEK, en minskning med 28 procent
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 086 (1 120) MSEK, en minskning med 3 procent. Valutapåverkan var obetydlig. Nettoomsättningen inkluderar leverans av en Prexision 10 som på kundens initiativ tidigarelades och genomfördes i det andra kvartalet istället för som planerat under årets fjärde kvartal
  • Rörelseresultatet uppgick till 281 (317) MSEK, en minskning med 12 procent. Rörelsemarginalen var 26 (28) procent  
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 290 (332) MSEK, en minskning med 13 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 27 (30) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,18 (2,50) SEK

Januari-juni

  • Orderingången ökade med 28 procent till 2 083 (1 622) MSEK
  • Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 1 822 (2 225) MSEK och med 19 procent baserat på oförändrade valutakurser. Nettoomsättningen inkluderar leverans av en Prexision 10 som på kundens initiativ tidigarelades och genomfördes i det andra kvartalet istället för som planerat under årets fjärde kvartal
  • Rörelseresultatet uppgick till 336 (723) MSEK, en minskning med 54 procent. Rörelsemarginalen var 18 (32) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 355 (753) MSEK, en minskning med 53 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 19 (34) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (5,70) SEK

– Jag är stolt över hur våra medarbetare hanterar pandemin och särskilt hur vi anpassat oss för att kunna fortsätta stödja våra kunder på bästa sätt. Vår verksamhet är väl fördelad över olika segment och geografier varför koncernens delar påverkas väldigt olika. Trots de utmaningar och den ökade osäkerheten som covid-19 medför känner jag en trygghet i Mycronics långa kundrelationer, välfyllda orderbok och stabila finansiella ställning, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

Utsikter 2020
Osäkerheten i den globala ekonomin har förstärkts ytterligare under de senaste månaderna vilket gör utsikterna för 2020 svårbedömda. Det är dock styrelsens fortsatta bedömning att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv.
 

Vd kommenterar
Jag är stolt över hur våra medarbetare hanterar pandemin och särskilt hur vi anpassat oss för att kunna fortsätta stödja våra kunder på bästa sätt. Vår verksamhet är väl fördelad över olika segment och geografier varför koncernens delar påverkas väldigt olika. Trots de utmaningar och den ökade osäkerheten som covid-19 medför känner jag en trygghet i Mycronics långa kundrelationer, välfyllda orderbok och stabila finansiella ställning.

Efter att covid-19 först drabbat Kina, står det nu klart att pandemin därefter tilltog under årets andra kvartal med nedstängningar av stora delar av Europa och USA som följd. Det har inneburit utmaningar som vi aldrig konfronterats med tidigare. Samtidigt som vår personals hälsa och säkerhet satts främst, har vi lyckats fortsätta hjälpa våra kunder att bedriva sina verksamheter trots praktiska och logistiska hinder. Det är tydligt att vår inriktning att finnas nära våra kunder, med lokal service och installations-kapacitet i kombination med digital support, nu särskilt visar sin styrka.

Som helhet minskar nettoomsättningen med 3 procent under kvartalet. Utvecklingen skiljer sig mellan våra divisioner vilket återspeglar att verksamheten är diversifierad inom olika segment och geografier. Inom affärsområdet Assembly Solutions ökar nettoomsättningen med 1 procent vilket förklaras av ett starkt momentum för division High Volume på den kinesiska marknaden samtidigt som division High Flex har sett en negativ effekt av nedstängningarna i Europa. Inom division Global Technologies är bilden delad med en god utveckling och snabb återhämtning inom optoelektronik samtidigt som segmentet kameramoduler för fordonsindustrin kännetecknas av låg aktivitet.

Verksamheten inom Pattern Generators visar ett stabilt kvartal. Orderboken är välfylld och leveranserna av maskritare under den resterande delen av året ligger fast.
De första två maskritarna på den nya Evo-plattformen
skeppades under kvartalet. Vi är också glada att vi trots situationen kunnat tillgodose en av våra kunders önskemål att tidigarelägga leveransen av en Prexision 10 begränsad till G8-storlek. Systemet levererades innan halvårsskiftet vilket har bidragit positivt till utvecklingen under kvartalet. Dock motverkades den positiva effekten av den tidigarelagda systemleveransen av en uppskjuten större uppgradering där kunden på grund av covid-19 inte kunde genomföra installationen innan utgången av kvartalet. Generellt är nyttjandegraden fortsatt hög i den installerade basen och vi har kunnat utföra den service som våra kunder efterfrågar.

Pandemin medför att en del kunder väljer att tillfälligt skjuta på investeringar, vilket har påverkat kvartalets orderingång i Europa och USA. Även om High Volume visar en stark orderingång på den kinesiska marknaden väger det inte upp den, på grund av nedstängningar, svaga marknaden i Europa och USA för division High Flex. Pattern Generators, som präglas av naturliga variationer mellan kvartalen, har en stabil eftermarknad men hade inga systemordrar under kvartalet. Detta sammantaget återspeglas i att orderingången för koncernen som helhet minskar med 28 procent.

Vi har en god riskspridning och en stark balansräkning. Division High Volume levererar ett starkt kvartal och Pattern Generators visar en stabil utveckling. Inom High Flex och Global Technologies genomförs en rad effektiviseringsaktiviteter. Jag är också trygg med hur vi fortsätter att stödja våra kunder och att vi därmed på sikt kommer stärkta ur den utmaning som pandemin innebär. Samtidigt har osäkerheten i den globala ekonomin förstärkts ytterligare under de senaste månaderna vilket gör utsikterna för 2020 svårbedömda. Det är dock styrelsens fortsatta bedömning att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv. Det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023 och en rörelsemarginal om minst 10 procent inom Assembly Solutions under 2021 kvarstår.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef

 

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande 16 juli 2020, klockan 08:00.
 

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist


Torbjörn Wingårdh

Tobias Bülow
Vd och koncernchef CFO Director Investor Relations
+46 8 638 52 00 +46 8 638 52 00 +46 734 018 216
anders.lindqvist@mycronic.com    torbjorn.wingardh@mycronic.com    tobias.bulow@mycronic.com