Gå till innehåll
14 JULI 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Andra kvartalet · Orderingången uppgick till 1 203 (1 002) MSEK, en ökning med 20 procent · Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 1 273 (1 064) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 10 procent · Rörelseresultatet uppgick till 224 (241) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (23) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,79 (1,84) SEK Januari-juni · Orderingången uppgick till 2 644 (2 030) MSEK, en ökning med 30 procent · Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 408 (2 355) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 6 procent · Rörelseresultatet uppgick till 429 (739) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (31) procent · Resultatet per aktie uppgick till 3,47 (5,84) SEK ”Orderingången och nettoomsättningen var relativt stabila i lokala valutor under andra kvartalet. Med stöd av positiva valutaeffekter och förvärv ökade båda med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. High Flex, High Volume och Global Technologies uppvisade en ökad nettoomsättning, medan Pattern Generators nettoomsättning minskade. Rörelseresultatet var 224 MSEK med en rörelsemarginal på 18 procent, där samtliga divisioner uppvisade tvåsiffrig rörelsemarginal. Minskningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av den tidigare kommunicerade förändringen av försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, men där även High Volume under andra kvartalet hade en mycket utmanande jämförelseperiod”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef. Utsikter 2022 Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.

VD kommenterar

Orderingången och nettoomsättningen var relativt stabila i lokala valutor under andra kvartalet. Med stöd av positiva valutaeffekter och förvärv ökade båda med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. High Flex, High Volume och Global Technologies uppvisade en ökad nettoomsättning, medan Pattern Generators nettoomsättning minskade. Rörelseresultatet var 224 MSEK med en rörelsemarginal på 18 procent, där samtliga divisioner uppvisade tvåsiffrig rörelsemarginal. Minskningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av den tidigare kommunicerade förändringen av försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, men där även High Volume under andra kvartalet hade en mycket utmanande jämförelseperiod.

I juni beslutade styrelsen i Mycronic att utvärdera möjligheten att börsnotera Axxon, kärnan i division High Volume, på STAR-marknaden på Shanghaibörsen och upplåta en minoritet av aktierna till handel. Axxon har utvecklats mycket framgångsrikt sedan Mycronics förvärv 2016. En årlig nettoomsättningstillväxt på 39 procent, med god lönsamhet, har fört Axxon till en marknadsledande position inom dispensering för elektronikindustrin. En notering skulle stärka Axxons varumärke och position som världsledare inom elektronikdispensering och underlätta för bolaget att nå sin fulla potential. Om det är genomförbart, skulle börsnoteringen kunna ske under 2024.

Fotomaskmarknaden för både halvledare och bildskärmar har varit god under andra kvartalet, även om kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina skapar en osäkerhet kring investeringsbeslut. I Kina har myndigheterna meddelat att de fortsatt ämnar stimulera halvledarindustrin, vilket skulle vara positivt för Pattern Generators. Divisionen erhöll under andra kvartalet inga order på maskritare, samtidigt som man levererade 5 SLX-system.

Inom High Flex har kvartalet kännetecknats av fortsatt god efterfrågan trots rådande omvärldssituation. Framför allt Europa men även Nordamerika har haft en stark marknadsutveckling, medan Kina har varit svagt till följd av nedstängningarna. Inom High Flex marknad finns en trend där produktion av elektronik flyttas till Nordamerika och Europa. Vi är med vårt produkterbjudande och geografiska närvaro väl positionerade för denna utveckling och High Flex håller på att öppna en enhet i Mexiko, som förväntas vara igång i slutet av året.

För High Volume var efterfrågan från leverantörer till elbilsindustrin stark. De påverkades inte i någon större utsträckning av nedstängningarna i Kina, eftersom underleverantörerna som levererar elektronikkomponenter till elbilstillverkarna även har produktion i exempelvis Taiwan, Vietnam och Mexiko. Ytmonteringsindustrin, som levererar komponenter för konsumentelektronik har påverkats av nedstängningarna. Konsumentelektronikindustrin förväntas dock återhämta sig under andra halvåret, givet att nedstängningarna lättar.

Inom Global Technologies har marknaden för elektrisk testning av kretskort och substrat visat en stark utveckling i Asien, medan Europa och USA varit något svagare. Ingen avmattning har noterats i Kina, trots nedstängningarna. Inom die bonding har efterfrågan varit god, även om flera av de stora datacenter- och molntjänstoperatörerna annonserat anställningsstopp under kvartalet.

Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vi genom fortsatt hårt arbete även under andra kvartalet lyckats hantera utmaningarna kring komponentförsörjning och transporter och i stort lyckats leverera vår produktionsutrustning till kunderna enligt plan. Vi har hittills även lyckats hantera den ökande inflationen. Med en stark balansräkning och en nettokassa på 505 MSEK står vi väl rustade att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 juli 2022, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

TELEFONKONFERENS

Mycronic har en telefonkonferens den 14 juli 2022 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 505 100 31
Storbritannien: +44 207 107 0613
USA: +1 631 570 5613
https://mycronic-external.creo.se/220714

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
+46 8 638 52 00

pierre.brorsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
+46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com