Gå till innehåll
22 APR. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet

  • Orderingången uppgick till 1 027 (1 432) MSEK, en minskning med 28 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 1 291 (736) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 88 procent
  • Rörelseresultatet ökade till 498 (55) MSEK och rörelsemarginalen var 39 (8) procent  
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,99 (0,40) SEK

– Vi uppvisar en stabil inledning av året. Vi fortsätter att fokusera på att hjälpa våra kunder att hantera de utmaningar som pandemin ännu skapar. Vi levererar en tillväxt om 75 procent och rörelsemarginalen förbättras till 39 procent, vilket i stor utsträckning förklaras av god tillväxt i division High Volume och ett starkt kvartal för division Pattern Generators drivet av leveransen av en Prexision 800 Evo. Orderingångsminskningen om 28 procent ska ses i relation till en utmanande jämförelse med det första kvartalet 2020 där fem maskritare ingick. Det är ett resultat som jag är mycket nöjd med samtidigt som jag ser en potential till ytterligare förbättringar inom främst divisionerna High Flex och Global Technologies, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

Utsikter 2021
Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2021 kommer att vara i nivån 3,9 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2020.
 

Vd kommenterar
Vi uppvisar en stabil inledning av året. Vi fortsätter att fokusera på att hjälpa våra kunder att hantera de utmaningar som pandemin ännu skapar. Vi levererar en tillväxt om 75 procent och rörelsemarginalen förbättras till 39 procent vilket i stor utsträckning förklaras av god tillväxt i division High Volume och ett starkt kvartal för division Pattern Generators drivet av leveransen av en Prexision 800 Evo. Orderingångsminsk-ningen om 28 procent ska ses i relation till en utmanande jämförelse med det första kvartalet 2020 där fem maskritare ingick. Det är ett resultat som jag är mycket nöjd med sam-tidigt som jag ser en potential till ytterligare förbättringar inom främst divisionerna High Flex och Global Technologies.

Vår inställning präglas av långsiktighet samtidigt som divisionaliseringen skapat ökade förutsättningar för att individuellt och direkt anpassa Mycronics olika delar till förändringar i respektive marknad. En snabb förmåga till omställning tillsammans med en god riskspridning skapar motståndskraft och bidrar till vår plattform för framtida tillväxt.

Under kvartalet ser vi en varierande utveckling mellan våra divisioner. Pattern Generators levererar tre maskritare under kvartalet och vinner ytterligare två ordrar på maskritare till halvledarindustrin som visar ett fortsatt stort intresse för SLX. Inom segmentet för bildskärmar ser vi en fortsatt gynnsam långsiktig marknadsutveckling även om vi inte tog någon systemorder under kvartalet.

De tidigare Assembly Solutions-divisionerna uppvisar tillsammans en rörelsemarginal på 13 procent vilket är i linje med helårets målsättning. Division High Flex noterar en stabil utveckling drivet av betydande ordrar på de amerikanska och kinesiska marknaderna. High Volume fortsätter en stark och stabil utveckling drivet av i huvudsak investeringar inom automatisering i Kina. Även om en viss förbättring från låga nivåer har noterats, fortsätter svaga volymer avseende kameramoduler för fordonsindustrin att påverka division Global Technologies. Den amerikanska marknaden för flyg och försvar utvecklas starkt. Samtidigt fortsatte den kinesiska marknaden för optoelektronik sin svaga utveckling från kvartal fyra in i kvartal ett, men började dock att förbättras mot slutet av kvartalet.

Målet för den ackumulerade rörelsemarginalen inom de tidigare Assembly Solutions-divisionerna är minst 10 procent och jag ser goda möjligheter att vi på längre sikt ska nå även högre nivåer. Vi fortsätter att säkerställa att vi har en solid och aktiv kostnadskontroll som snabbt kan anpassas samt att vi har rätt kompetens och organisation för att möta marknadens krav och svängningar. Samtidigt fortsätter vi att implementera en flexibel produktstrategi som möjliggör att vi i större utsträckning kan erbjuda våra lösningar till nya segment och geografier. Komponentbristen på marknaden har inte påverkat vår utveckling under det första kvartalet, men vi ser att det kan leda till högre kostnader och längre ledtider framöver.

Under det senaste året har jag imponerats av hur duktig vår organisation är på att förändra sig. Vi har en dynamisk, innovativ och ansvarstagande kultur med ett högt engagemang och en hög innovationskraft. Vi har en skalbar, kundnära och decentraliserad organisation som helt enkelt gör oss snabbare och mer flexibla. Vår produktportfölj består av ledande, högkvalitativa och effektiva produkt-lösningar och vi fortsätter parallellt att investera i lösningar för morgondagens elektronik. Vi har en tydlig tillväxtstrategi och söker aktivt inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande genom väl valda förvärv.

Sammanfattningsvis inleder vi året starkt och vi har skapat en solid plattform för en lönsam och hållbar tillväxt och jag känner mig trygg med att vi når minst 5 miljarder i nettoomsättning senast 2023. Styrelsen upprepar årets mål om en nettoomsättning på 3,9 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2020, och jag ser med tillförsikt fram emot den resterande delen av året.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef
 

FINANSIELL INFORMATION
Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 22 April 2021, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
 

TELEFONKONFERENS
Mycronic har en telefonkonferens 22 april klockan 10:00–11:00 med vd och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör Torbjörn Wingårdh. För att ta del av presentationen, vänligen ring in på respektive telefonnummer eller följ oss via länken nedan.

Sverige: +46 8 566 427 06 
Storbritannien: +44 333 300 9272 
USA: +1 833 823 0590

https://mycronic-external.creo.se/210422

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

 
Torbjörn Wingårdh
CFO
+46 8 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

 
Tobias Bülow
Director Investor Relations
+46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com