Gå till innehåll
22 OKT. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 739 (1 238) MSEK, en minskning med 40 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1 068 (900) MSEK och med 25 procent baserat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 348 (198) MSEK och rörelsemarginalen var 33 (22) procent  
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 400 (202) MSEK, en ökning med 98 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 37 (22) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,71 (1,52) SEK

Januari-september

  • Orderingången var 2 822 (2 861) MSEK, en minskning med 1 procent
  • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 2 889 (3 125) MSEK och med 6 procent baserat på oförändrade valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 684 (920) MSEK, en minskning med 26 procent. Rörelsemarginalen var 24 (29) procent
  • Underliggande rörelseresultat uppgick till 755 (955) MSEK, en minskning med 21 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 26 (31) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,29 (7,22) SEK

– Samtidigt som vi lägger mycket energi på att bemöta omvärldens osäkerhet känner jag en grundläggande trygghet i verksamhetens långsiktiga utveckling och i hur organisationen hanterar pandemin. Vår motståndskraft och riskspridning är god genom att verksamheten är väl diversifierad över olika segment och geografier. Vi har en välfylld orderbok och vi levererar en nettoomsättningstillväxt på 19 procent i kvartalet, ökar rörelseresultatet med 76 procent och visar en marginal om 33 procent, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

Utsikter 2020
Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2020 kommer att vara i nivån 3,9 miljarder kronor exklusive förvärv. Justeringen från tidigare meddelade 4,1 miljarder kronor förklaras till största delen av valutaeffekter men även av pandemins påverkan på verksamheten.

  
Vd kommenterar

Samtidigt som vi lägger mycket energi på att bemöta omvärldens osäkerhet känner jag en grundläggande trygghet i verksamhetens långsiktiga utveckling och i hur organisationen hanterar pandemin. Vi levererar en netto-omsättningstillväxt på 19 procent för kvartalet, ökar rörelseresultatet med 76 procent och visar en marginal om 33 procent. Det är tydligt att vår välfyllda orderbok och stabila finansiella ställning i kombination med anpassningar, för att kunna fortsätta stödja våra kunder på bästa sätt, bidrar till att överbrygga en period präglad av större ovisshet än vad vi är vana att hantera. Vår motståndskraft och riskspridning är god genom att verksamheten är väl diversifierad över olika segment och geografier. Det reflekteras också i divisionernas varierande utveckling under kvartalet.

Den starka utvecklingen för division High Volume cementerades ytterligare under kvartalet. Det är divisionens ledande ställning inom dispensering i Kina som tillsammans med en gynnsam marknad i landet har bidragit till den starka tillväxten. High Flex som i huvudsak verkar på den europeiska och nordamerikanska marknaden har under kvartalet noterat något ökade aktiviteter. Även om ökningen sker från låga nivåer är det glädjande att vi exempelvis vunnit ett par större ordrar där vi stödjer kundernas affär med helautomatiserade kompletta monteringslinjer inklusive mjukvaruverktyg och processövervakning. Inom division Global Technologies fortsätter optoelektronik att utvecklas väl drivet av en stark kinesisk marknad samtidigt som segmentet kameramoduler för fordonsindustrin kännetecknas av låg aktivitet. För affärsområdet Assembly Solutions som helhet innebär det att nettoomsättningen minskar med 4 procent från föregående år vilket främst förklaras av mer utdragna eller tillfälligt uppskjutna investeringsbeslut.

Pattern Generators visar återigen ett starkt kvartal med en stabil eftermarknad i kombination med leverans av en FPS 6100 Evo och vårt mest avancerade system, Prexision 800 Evo.

Det är den tredje Prexision 800 vi levererar och systemet används primärt för att rita de mest avancerade fotomaskerna som ligger till grund för tillverkning av AMOLED-skärmar. Nettoomsättningen ökar med 60 procent och rörelseresultatet med 132 procent med en marginal om 70 procent. Orderboken är välfylld och alla planerade leveranser ligger fast samtidigt som de långsiktiga marknadsutsikterna bedöms vara oförändrade. Utvecklings-takten för ny skärmteknik är hög, men vi ser också, beroende på hur länge osäkerheten från pandemin fortsätter, att det över tid kan betyda längre investerings-processer. Affärsområdet som präglas av naturliga variationer mellan kvartalen, har en stabil eftermarknad men hade inga systemordrar under kvartalet. Detta sammantaget bidrar till att orderingången för koncernen som helhet minskar med 40 procent under kvartalet och med 1 procent under årets första nio månader.

Våra effektiviseringsaktiviteter inom High Flex och Global Technologies genomförs enligt plan och rörelse-marginalmålet om minst 10 procent under 2021 för Assembly Solutions som helhet ligger fast. Det är till största delen beroende på valutaeffekter, men även av pandemins påverkan på verksamheten, som styrelsen justerar 2020 års utsikter till en nettoomsättning i nivån 3,9 miljarder kronor för koncernen. Det långsiktiga målet att nå en netto-omsättning om 5 miljarder kronor senast 2023 kvarstår.

Vi befinner oss i en period av osäkerhet där vi kontinuerligt utvärderar och planerar för olika omvärldsscenarier beroende på pandemins fortsatta utveckling. Jag är stolt över hur våra medarbetare dagligen hanterar ändrade förutsättningar och hjälper våra kunder att hantera problem i pandemins spår. Samtidigt vill jag poängtera att vi också har ett långsiktigt fokus där vi fortsätter att investera i nästa generations innovationer med syfte att alltid kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva och smartaste lösningarna.
 
Anders Lindqvist, vd och koncernchef

 

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 8) försorg för offentliggörande 22 oktober 2020, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

 

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO
+46 8 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com
Tobias Bülow
Director Investor Relations
+46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com