Gå till innehåll
19 OKT. 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 1 467 (1 609) MSEK, en minskning med 9 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 274 (1 214) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 2 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 263 (203) MSEK och rörelsemarginalen var 21 (17) procent  
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,10 (1,56) SEK

Januari-september

  • Orderingången uppgick till 4 832 (4 253) MSEK, en ökning med 14 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 738 (3 622) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 1 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 615 (632) MSEK och rörelsemarginalen var 16 (17) procent 
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,00 (5,03) SEK

Utsikter 2023
Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2023 kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

VD kommenterar
Orderingången var bra under tredje kvartalet och omvandlad till årstakt låg den över vårt nettoomsättningsmål för 2023 på 5,5 miljarder kronor. Som ett resultat av att Pattern Generators hade en mycket stark orderingång under motsvarande period föregående år minskade orderingången likväl med 9 procent under tredje kvartalet. Samtidigt ökade nettoomsättningen och rörelseresultatet stärktes till 263 MSEK, även detta drivet av Pattern Generators. En viktig komponent i Mycronics lönsamma tillväxtresa mot en nettoomsättning på 10 miljarder kronor är förvärv och vi utvärderar kontinuerligt olika förvärvsobjekt inom ramen för vår affärsutveckling. Ett större sådant projekt har under tredje kvartalet avslutats utan att resultera i en transaktion. Projektet var huvudorsak till de höga affärsutvecklingskostnaderna under det första halvåret.

Inom Pattern Generators var fotomaskmarknaden för bildskärmar stabil på en hög nivå under det tredje kvartalet samtidigt som fotomaskmarknaden för halvledare var fortsatt stark. Under september levererades det första Prexision-systemet utrustat med halvledarlaser, vilken minskar laserns energianvändning med upp till 99 procent jämfört med en gaslaser. Lasern står för huvuddelen av energianvändningen i en maskritare utrustad med gaslaser. Efter kvartalets utgång erhölls dessutom en order på uppgraderingar av redan installerade maskritare för bildskärmar från gaslaser till halvledarlaser. Även om dessa uppgraderingar framöver inte kommer att ha en betydande påverkan på Mycronics nettoomsättning utgör de, tillsammans med halvledarlaser i nya maskritare, milstolpar i vårt bidrag till utvecklingen av hållbar elektronikproduktion.

För High Flex var marknaden i framför allt Europa, men även i Nordamerika fortsatt stark under tredje kvartalet, medan efterfrågan i Kina och övriga Asien var svag. Efterfrågan på pick and place-system förblev stabil på en god nivå, medan efterfrågan på inspektionssystem fortsatte öka som ett resultat av produktförbättringar. High Flex övertog under kvartalet det globala ansvaret för Kinabaserade HC Xin från High Volume. HC Xin tillhandahåller stenciltryckare för applicering av lodpasta och överlappar High Flex vad gäller kundbas. Genom att utnyttja Mycronics varumärke och High Flex globala närvaro ges förutsättningar för HC Xin att växa globalt. Med både jet printing och stenciltryckare i produktportföljen kan division High Flex nu erbjuda lösningar för samtliga kundönskemål inom dispensering av lodpasta.

Investeringar bland producenter av mobiltelefoner i Kina har under tredje kvartalet börjat återhämta sig något, framför allt drivet av investeringar för att ersätta manuella arbetsmoment med automatisering. Den elektriska fordonsindustrin har varit stabil och High Volume har fortsatt att expandera sin kundbas inom detta segment. High Volume övertog under kvartalet det globala ansvaret för dispenseringsprodukterna inom MYSmart-serien samt kontoret i Mexiko från High Flex. Detta kommer möjliggöra för High Volume att stärka sina positioner internationellt.

Global Technologies marknader karaktäriserades under tredje kvartalet av svag efterfrågan i allmänhet och från Kina i synnerhet, där undantaget utgjordes av AI-relaterad efterfrågan. Gällande denna division är det med stor tillfredsställelse jag kan meddela att tillförordnad Sr VP Global Technologies Magnus Marthinsson blivit erbjuden och accepterat rollen permanent. Magnus kommer att vara baserad i Boston och hans fokus blir att öka divisionens lönsamhet samt skapa tillväxt, både organiskt och genom förvärv.
 
Anders Lindqvist, VD och koncernchef

Finansiell information
Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.
Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Presentation
Mycronic kommer hålla en presentation den 19 oktober 2023 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. Presentationen kan följas via webbsändning.