Gå till innehåll
1 APR. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Aktieägarna i Micronic Mydata AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014, kl 17.00 i bolagets lokaler på Nytorpsvägen 9, 183 03 Täby. Direkt före årsstämman, med början kl 16.00 hålls en guidad rundvandring i bolagets lokaler.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 fredagen den 2 maj 2013. Anmälan om deltagande kan ske på något av följande sätt:

  • per post till Micronic Mydata AB (publ.), “Micronic Mydatas årsstämma”, Box 3141, 183 03 Täby
  • per telefon 08-638 35 32
  • per e-post: bolagsstamma@micronic-mydata.com
  • Anmälan till rundvandringen kl 16.00 görs tillsammans med anmälan till årsstämman

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 29 april 2014. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före den 29 april meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.micronic-mydata.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Förslag till dagordning

1.      Val av ordförande vid stämman.
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.      Godkännande av dagordning.
4.      Val av en eller två justeringspersoner.
5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.      Anförande av verkställande direktören.
7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9.      Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (beslut om utdelning).
10.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13.   Val av styrelse och styrelseordförande.
14.   Val av revisor.
15.   Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.   Förslag till principer för utseende av valberedning.
17.   Styrelsens förslag till minskning av reservfonden.
18.   Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
19.   Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
20.   Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ändring av firma och verksamhetsföremål).

Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen som består av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity AB), Ulf Strömsten (utsedd av Catella Fonder), Annelie Enquist (utsedd av Skandia Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande), föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (beslut om utdelning).

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning ej görs för verksamhetsåret 2013 men att 2,50 kronor per aktie delas ut som extra utdelning. Som avstämningsdag föreslås preliminärt den 31 juli 2014. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 5 augusti 2014. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa annan avstämningsdag om så erfordras med hänsyn till tidsutdräkten för uppfyllande av nedanstående villkor för utdelningen.

Utdelningen är villkorad av att:
i.) årsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden enligt punkt 17 nedan, och
ii.) Bolagsverkets (eller i tvistiga fall domstols) tillstånd erhålls för minskningen av reservfonden, och
iii.) minskningen av reservfonden verkställs och bolaget därmed har gjort en ändring i sitt bundna egna kapital
som möjliggör uppfyllandet av kriterierna i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 1 st 2 meningen, och

iv.) det vid varje utbetalningstillfälle föreligger övriga förutsättningar för utdelning enligt aktiebolagslagen.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 200 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt därutöver 50 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet. Styrelseledamöterna får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för Micronic Mydata. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Jonsson, Magnus Lindquist, Eva Lindqvist, och Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i styrelsen. 

Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin föreslås fortsätta som huvudansvarig revisor. 
 

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt sju personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2014. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Den totala ersättningen består av följande delar:

Fast grundlön
Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)

Ersättning utgår efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda specifika verksamhetsmål för respektive affärsområde. Ersättningen kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)
I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas (”anställd”) förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna STI ersättningen, ett långsiktigt investerings-program tillämpas med följande huvudsakliga komponenter:

a. Den generella principen är att om anställd köper aktier för utfallet av sin årliga STI, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, och VD 100 000 kronor, av STI efter skatt. Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år. Efter beredning i ersättningsutskottet, fattar styrelsen årligen beslut om utfall inom fastställt intervall.

b. Under 2014 kan anställd, oavsett utfallet av STI för 2013, köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, och VD 100 000 kronor, varvid bolaget matchar detta genom kontant utbetalning av Matchningsbeloppet enligt punkten a.

c. Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den anställdes marginalskatt enligt ovan. Den anställde ska använda utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

d.Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten c., ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt b., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under räkenskapsåret 2016 uppfylls. Vid partiell målupp-fyllelse avseende vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

Övriga förmåner
Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och Göteborg betalda av bolaget.

Avgångsvillkor
För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.

Punkt 16: Förslag till sammansättning av valberedning
Föreslås att valberedningen inför 2015 års årsstämma skall bestå av minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 31 augusti.

 
Punkt 17: Styrelsens förslag till minskning av reservfonden
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om minskning av bolagets reservfond med sammanlagt 1 141 706 551 kronor av vilka 358 551 063 kronor skall användas för kvittning av ackumulerade förluster, 244 791 272 kronor för att möjliggöra extra utdelning i enlighet med förslaget under punkt 9 samt 538 364 216 kronor för överföring till bolagets fria egna kapital, dvs fond att användas enligt stämmobeslut. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Syftet med minskningen är att åstadkomma en ökad finansiell flexibilitet i bolagets balansräkning samt att möjliggöra kvittning av förlust samt föreslagen utdelning. Beslutets verkställighet är villkorat av att Bolagverket, eller
i tvistiga fall allmän domstol, lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden. 

 

Punkt 18: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2015, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse (inklusive förvärv av produkträttigheter).  

Punkt 19: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2015. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Återköpta aktier avses att makuleras efter beslut av årsstämman 2015.

Punkt 20: Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ändring av firma och verksamhetsföremål)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagets firma och uppdatera verksamhetsbeskrivningen genom en ändring av §§ 1 och 3 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan:

1§ FIRMA
Nuvarande formulering (med markering av föreslagen ändring): Bolagets firma är Micronic Mydata AB (publ.)  


Föreslagen ny lydelse (med markering av föreslagen ändring): Bolagets firma är Mycronic AB (publ.)   

§ 3 VERKSAMHET
Nuvarande formulering (med markering av föreslagen ändring): Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produkterinom optisk och elektronisk industri samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen ny lydelse (med markering av föreslagen ändring): Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produktionsutrustning och tjänster inom optisk och elektronisk industri samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Motiven till förslaget är att den nya firman med ett kortare namn tydligare förmedlar skapandet av ett företag med gemensam kultur. Som en följd av firmaändringen sker en uppdatering och ett förtydligande av bolagets verksamhetsbeskrivning.

Bemyndigande
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 18, 19 och 20 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 
 

_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013, samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9, 13, 15-19 kommer senast från och med den 15 april 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Täby mars 2014

Micronic Mydata AB (publ)

Styrelsen


Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com