Gå till innehåll
24 MARS 2017, 13:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Aktieägarna i Mycronic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017, kl 17.00 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholms City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Före årsstämman klockan 16.00 bjuds på lättare förtäring.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast torsdagen den 27 april 2017. Anmälan om deltagande kan ske på något av följande sätt:

  •  på hemsidan www.mycronic.com
  •  per telefon 08-638 52 23
  •  per post till Mycronic AB (publ.), “Mycronics årsstämma”, Box 3141, 183 03 Täby

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 27 april 2017. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före den 27 april meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande genom fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.mycronic.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringspersoner.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Anförande av verkställande direktören.

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.      

11.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

12.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13.  Val av styrelse och styrelseordförande.

14.  Val av revisor.

15.  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.  Förslag till principer för utseende av valberedning.

17.  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.


Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består inför årsstämman 2017 av Henrik Blomquist (Bure Equity AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande). 
 
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret 2016 med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 8 maj 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 11 maj 2017.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 650 000 kronor, för tiden intill slutet  av nästa årsstämma, varvid oförändrat 550 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och oförändrat 220 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens fyra övriga ledamöter. Val-beredningen föreslår en höjning av arvodet till ordföranden i revisionsutskottet med 15 000 kronor till 70 000 kronor. Valberedningen föreslår därutöver ett arvode till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter med 30 000 kronor samt ett arvode om 30 000 kronor vardera till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet.

Bolaget kan medge att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i styrelsen. Stefan Skarin har avböjt omval. 

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor. 
 
Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt åtta personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.   

Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2017. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Den totala ersättningen består av följande delar:  

Fast grundlön

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)

Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Ersättningen kan maximalt uppgå till 80 procent av den fasta grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas (”anställd”) förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna STI ersättningen, ett långsiktigt investeringsprogram tillämpas med följande huvudsakliga komponenter:  

a) Den generella principen är att om anställd köper aktier i bolaget, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskatte-kostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, VD 100 000 kronor. Den anställde skall använda hela Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år. Efter beredning i ersättningsutskottet fattar styrelsen årligen beslut om utfall inom fastställt intervall.

b) Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den anställdes marginalskatt enligt ovan. Den anställde ska använda utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

c) Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten b., ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under räkenskapsåret 2019 uppfylls. Vid partiell måluppfyllelse avseende vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.

Pensionsförmåner

Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.  

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och Göteborg betalda av bolaget.

Avgångsvillkor
För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.  

Punkt 16: Förslag till sammansättning av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2018 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2017 – kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 31 augusti 2017. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2018 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande, respektive ledamöter i bolagets styrelse samt arvode till ledamöter i utskott, (iv) val av och beslut om arvode till revisor, samt (v) process för utseende av ny valberedning. 

Punkt 17: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier, rörelse eller produkträttigheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 17 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

_______________________

 Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag kommer senast den 13 april 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Täby mars 2017

Mycronic AB (publ)

Styrelsen

 


Kontaktpersoner hos Mycronic:

Lena Olving                         
VD och koncernchef            
Tel: 08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com                                        

Torbjörn Wingårdh
CFO                                   
Tel: 08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com                                        


Om Mycronic AB

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 mars 2017, kl 13.00.