Gå till innehåll
8 MAJ 2018, 19:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 8 maj 2018 - Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 8 maj 2018 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg och Patrik Tigerschiöld, samt nyval av Anna Belfrage och Robert Larsson. Magnus Lindquist har avböjt omval. Patrik Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om 2 430 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 700 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 275 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Därutöver fastställdes ett arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 100 000 kronor, ett arvode om 50 000 kronor vardera till revisionsutskottets övriga ledamöter samt ett arvode om 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Val av revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Erik Sandström blir huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och fria fonder i moderbolaget, behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning om 2,50 kronor per aktie, totalt 244 791 272,50 kronor. Avstämningsdag för utdelningen är den 11 maj 2018 och utbetalningsdag den 16 maj 2018.

Sammansättning av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2019 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndiganden om förvärv av egna aktier
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen beslutade att till ledamöter i ersättningsutskottet utse Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg och Patrik Tigerschiöld (ordförande) samt till ledamöter i revisionsutskottet utse Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Vidare beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt bolagsstämmans ovanstående beslut.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving                          
VD och koncernchef              
Tel: 08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com                                        

Torbjörn Wingårdh
CFO                                   
Tel: 08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com                                        


Om Mycronic AB

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 maj 2018, kl 19.00.