Gå till innehåll
5 MAJ 2021, 21:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Årsstämman i Mycronic AB (publ) hölls den 5 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, så kallad poströstning.

Då årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående publicerades ett förinspelat anförande av den verkställande direktören på bolagets hemsida före bolagsstämman.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 7 maj 2021 och utbetalning av utdelningen beräknas ske den 12 maj 2021.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelseledamöter med mera
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Anna Belfrage, Katarina Bonde, Robert Larsson, Staffan Dahlström, Arun Bansal och Patrik Tigerschiöld för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om sammanlagt 2 755 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas enligt följande. Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode uppgående till 800 000 kronor och var och en av styrelsens fem övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 320 000 kronor. Därutöver beslutade årsstämman att arvodet till ordföranden i revisionsutskottet ska vara oförändrat 100 000 kronor och att arvodet till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter ska vara oförändrat 50 000 kronor. Vidare ska arvodet till ersättningsutskottets ordförande vara oförändrat 75 000 kronor och arvodet till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter ska vara oförändrat 40 000 kronor. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Godkännande av ersättningsrapporten
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2022 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av det totala antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2021 års årsstämma.

Bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP 2021) för vissa nyckelmedarbetare. Målet med LTIP 2021 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic samt att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Målet är även att använda LTIP 2021 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

A. Villkor för LTIP 2021
B. Överlåtelse av bolagets egna aktier inom LTIP 2021 och säkringsåtgärder
C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part
D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

Årsstämman godkände villkoren för LTIP 2021 enligt punkt A ovan samt överlåtelse av bolagets egna aktier inom LTIP 2021 och säkringsåtgärder enligt punkt B ovan.

Programmet riktar sig till högst 70 medarbetare fördelat på tre kategorier av deltagare:

Vd (max 1 person)
Ledande befattningshavare (max 10 personer)
Övriga nyckelmedarbetare (max 59 personer)                                                                                    

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Tilldelning av aktier inom LTIP 2021 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2024. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av aktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning. För tilldelning av aktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics EPS är uppfyllda.

Målet är att LTIP 2021 ska lanseras så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2021. Löptiden för LTIP 2021 är mer än tre år. LTIP 2021 innefattar totalt maximalt 100 200 aktier, vilket motsvarar 0,10 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman 2021 beslutade styrelsen att till ledamöter i ersättningsutskottet utse Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal och Robert Larsson, samt till ledamöter i revisionsutskottet utse Anna Belfrage och Katarina Bonde.

Vidare beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från 2021 års årsstämma, om återköp av högst så många av bolagets egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med styrelsens beslut är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Styrelsens beslut får verkställas fram till tiden för nästa årsstämma. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Mycronic uppgår till 97 916 509. Bolaget äger idag inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 5 maj 2021, klockan 21:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com