Gå till innehåll
5 MAJ 2022, 20:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Årsstämman i Mycronic AB (publ) hölls den 5 maj 2022. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och ombud. Inför stämman gavs även möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning, så kallad poströstning.

Vid årsstämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 9 maj 2022 och utbetalning av utdelningen beräknas ske den 12 maj 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelseledamöter med mera
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal, Anna Belfrage, Katarina Bonde, Staffan Dahlström och Robert Larsson samt nyvalde Bo Risberg till bolaget styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om sammanlagt 3 395 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas enligt följande. Styrelseordföranden ska erhålla ett höjt arvode uppgående till 850 000 kronor och var och en av styrelsens sex övriga styrelseledamöter ska erhålla ett höjt arvode uppgående till 340 000 kronor. Därutöver beslutade årsstämman att arvodet till ordföranden i revisionsutskottet ska höjas till 125 000 kronor och att arvodet till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter ska höjas till 75 000 kronor. Vidare ska arvodet till ersättningsutskottets ordförande höjas till 100 000 kronor och arvodet till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter ska höjas till 65 000 kronor. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Godkännande av ersättningsrapporten
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2023 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av det totala antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2022 års årsstämma.

Bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTIP 2022)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP 2022) för vissa nyckelmedarbetare. Målet med LTIP 2022 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic samt att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Målet är även att använda LTIP 2022 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

A. Villkor för LTIP 2022

B. Överlåtelse av bolagets egna aktier inom LTIP 2022 och säkringsåtgärder

C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2022 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2022

Årsstämman godkände villkoren för LTIP 2022 enligt punkt A ovan samt överlåtelse av bolagets egna aktier inom LTIP 2022 och säkringsåtgärder enligt punkt B ovan.

Programmet riktar sig till högst 70 medarbetare fördelat på tre kategorier av deltagare:

VD (max 1 person)

Ledande befattningshavare (max 10 personer)

Övriga nyckelmedarbetare (max 59 personer)                                                                                  

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Tilldelning av aktier inom LTIP 2022 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2025. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av aktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning. För tilldelning av aktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics EPS är uppfyllda.

Målet är att LTIP 2022 ska lanseras så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2022. Löptiden för LTIP 2022 är mer än tre år. LTIP 2022 innefattar totalt maximalt 125 500 aktier, vilket motsvarar 0,13 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman 2022 beslutade styrelsen att till ledamöter i ersättningsutskottet utse Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal och Robert Larsson, samt till ledamöter i revisionsutskottet utse Anna Belfrage, Katarina Bonde och Staffan Dahlström.

Vidare beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från 2022 års årsstämma, om återköp av högst så många av bolagets egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med styrelsens beslut att förvärva aktier är att kunna leverera aktier till deltagare i LTIP 2022 och att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Styrelsens beslut får verkställas fram till tiden för nästa årsstämma. Förvärv ska ske på Börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 5 maj 2022, klockan 20:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com