Gå till innehåll
14 JULI 2017, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Dubblerad nettoomsättning med god rörelsemarginal Mycronics nettoomsättning första halvåret 2017 ökade 97 procent jämfört med föregående år. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 34 procent. ”Ett halvår kännetecknat av fortsatt tillväxt med lönsamhet och med betydande lanseringar som förbättrar kundernas produktivitet”, konstaterar Lena Olving, VD och koncernchef.

Andra kvartalet april-juni 2017

  • Orderingången uppgick till 469 (775) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 910 (463) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 314 (106) MSEK
  • Underliggande rörelseresultat var 325 (106) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,46 (0,83) SEK

Första halvåret januari-juni 2017

  • Orderingången uppgick till 1 121 (1 569) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 586 (807) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 473 (137) MSEK
  • Underliggande rörelseresultat var 534 (138) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,60 (1,08) SEK

Utsikter 2017
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2017 kommer att vara i nivån 2 800 MSEK.

Händelser efter första halvårets utgång
Mycronic har erhållit order på två maskritare som ersättning till äldre system för tillverkning av fotomasker för bildskärmar. Systemen ska levereras under första respektive andra halvåret 2018. Dessa order ingår inte i rapporterad orderingång eller orderstock för första halvåret.

VD kommenterar
Det är glädjande att idag redovisa första halvåret 2017 som kännetecknats av god efterfrågan på Mycronics produkter. Koncernens nettoomsättning ökade med 97 procent, både från organisk tillväxt inom Assembly Solutions och Pattern Generators, och från de förvärvade verksamheterna.

Vi redovisar också en fortsatt god lönsamhet. Koncernens rörelsemarginal uppgick för första halvåret till 30 procent. Rörelseresultatet belastas av förvärvsrelaterade kostnader som inte är relaterade till den operativa verksamheten. Dessa kostnader kommer att finnas under en tid, även om de är störst under innevarande år. Den underliggande verksamheten, det vill säga våra operativa verksamheter exklusive de förvärvsrelaterade kostnaderna, uppnådde en rörelsemarginal på 34 procent.  

Samtidigt som vi levererar tillväxt med lönsamhet så fortsätter vi våra betydande satsningar på produktutveckling för att säkerställa en fortsatt tillväxt på lång sikt.

Under första halvåret har våra satsningar bland annat resulterat i introduktionen av produktserien MYPro för effektiv elektronikproduktion. Under april och maj har vi framgångsrikt lanserat två nya maskinplattformar inom MYPro-serien, MY700 och MY300, för dispensering och komponentmontering. Gensvaret och omdömena från kunderna visar att vi gör rätt saker för att svara på tillverkarnas utmaningar inom avancerad elektronikproduktion.

Mycronic har också påbörjat försäljning av Axxons produkter genom koncernens alla säljkanaler. Vårt gemensamma breda produktutbud erbjuder goda möjligheter att lösa kundernas behov inom många olika användnings-områden. Vi är nu den fjärde största leverantören av dispenseringutrustning globalt.

Marknadsdata visar att den globala marknaden för ytmonteringsutrustning, efter ett trögt första halvår 2016, växte för helåret. Den positiva utvecklingen fortsatte under första kvartalet 2017, med en tillväxt på 10 procent jämfört med samma period 2016.

Inom bildskärmsindustrin pågår en förflyttning mot en större andel AMOLED-bildskärmar. Det medför temporärt bortfall av tillverkningskapacitet under fabrikernas ombyggnadsfas, och utvecklingsaktiviteterna minskar. Detta ledde till att fotomaskmarknaden minskade under 2016. Vi ser nu att utnyttjandegraden av maskritare hos våra kunder åter stiger. Både våra kunder och deras kunder visar på ökad aktivitet. Bedömningen är att produktionskapaciteten kommer att öka under 2017 när de ombyggda produktionslinorna tas i drift. I dialogen med våra kunder förstår vi också att andelen stora bildskärmar för TV ökar, vilket skapar ytterligare behov av utrustning för en effektiv fotomaskproduktion. Därför pågår nu planeringen av nya så kallade G10-fabriker för produktion av dessa större bildskärmar.

Sammantaget ser jag alltså fram emot ett andra halvår med fortsatt god efterfrågan inom samtliga våra produktområden. 

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 juli 2017, kl 08.00.

Kontaktpersoner hos Mycronic:                                            

Lena Olving                                                                                                                                  
VD och koncernchef                                                                    
08 - 638 52 00                                                                              
lena.olving@mycronic.com        

Torbjörn Wingårdh  
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com 

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.