Gå till innehåll
20 APR. 2017, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic visar tillväxt inom samtliga marknadssegment under första kvartalet
Mycronics nettoomsättning ökade 97 procent jämfört med första kvartalet 2016. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 31 procent. ”Tillväxten i kvartalet visar att vårt produkterbjudande löser kundernas utmaningar”, konstaterar Lena Olving, VD och koncernchef.

Första kvartalet januari-mars 2017

  • Orderingången uppgick till 653 (794) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 676 (344) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 159 (32) MSEK
  • Underliggande rörelseresultat var 208 (32) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,15 (0,24) SEK

Utsikter 2017
Styrelsens bedömning är att koncernens nettoomsättning 2017 kommer att vara i nivån 2 800 MSEK.

Händelser efter kvartalets utgång

Mycronic lanserar idag den 20 april 2017 en helt ny produktplattform, MY700, i nästa generations produktserie MYPro. Med MY700, för applicering av lodpasta och dispensering av monteringsvätskor, adresserar Mycronic fler tillämpningsområden och en större marknad inom elektronikindustrin. MY700 kan applicera två olika medier i samma processteg.

VD kommenterar

Under första kvartalet ökade koncernens nettoomsättning 97 procent. Som vi redovisar i tabellen på föregående sida så kommer ökningen från både organisk tillväxt inom Assembly Solutions och Pattern Generators, och från de förvärvade verksamheterna. Under kvartalet har vi bland annat levererat två maskritare och en multipelorder av MY600 och vi har en utgående orderstock om 1,3 miljarder kronor.

Koncernens rörelseresultat fortsätter att utvecklas positivt och uppgick för första kvartalet till 23 procent. Rörelseresultatet belastas av förvärvsrelaterade kostnader som inte är relaterade till den operativa verksamheten. Dessa kostnader kommer att finnas under en tid, även om de är störst under innevarande år. I den här rapporten talar vi om ett underliggande rörelseresultat för att visa hur våra operativa verksamheter utvecklas och presterar. Den underliggande verksamheten uppnådde en rörelsemarginal på 31 procent.

Mycronic fortsätter, som vi sagt många gånger sedan strategin för tillväxt beslutades 2013, att investera i produktutveckling. De beloppsmässigt största investeringarna görs inom Assembly Solutions, både inom ytmontering och inom de förvärvade bolagen, vilket påverkat lönsamheten inom affärsområdet. Vi gör investeringarna för att kunna fortsätta att erbjuda våra kunder effektiva produktionslösningar. Det är därför glädjande att idag lansera MY700, en helt ny produktplattform, som ett resultat av våra investeringar. Vi räknar med att ligga kvar på nuvarande nivå under innevarande år.

Marknadsdata visar att den globala marknaden för ytmonteringsutrustning efter ett trögt första halvår 2016, växte för helåret. Det finns ingen prognos för utvecklingen för ytmonteringsutrustning 2017, men bedömningen är att såväl elektronikindustrin som halvledarindustrin kommer att uppvisa positiv utveckling, vilket skapar goda förutsättningar för ytmonteringsmarknaden. Genom våra förvärv adresserar Assembly Solutions nu en större andel av elektronikindustrin. Det breddar vårt erbjudande och når en större marknad, produktmässigt och geografiskt.

Bildskärmsmarknaden, liksom fotomaskmarknaden, minskade under 2016. Det pågår en förflyttning mot en större andel AMOLED-bildskärmar. Under fabrikernas ombyggnadsfas bortfaller temporärt tillverkningskapacitet och utvecklingsaktiviteterna minskar. Bedömningen är att produktionskapaciteten kommer att öka under 2017, när de ombyggda produktionslinorna tas i drift och utvecklingsaktiviteterna återupptas. Våra kontinuerliga kontakter med kunderna och deras kunder visar på fortsatta behov av utrustning för en effektiv fotomaskproduktion för framtidens avancerade bildskärmar.

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com 

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00

torbjorn.wingardh@mycronic.com 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 april 2017, kl 08.00.