Gå till innehåll
20 APR. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2020.

Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden om sammanlagt 2 430 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 700 000 kronor utgör arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor utgör arvode till var och en av styrelsens fem övriga ledamöter, 100 000 kronor utgör arvode till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor utgör arvode till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter, 75 000 utgör arvode till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 utgör ersättning till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Belfrage, Katarina Bonde, Robert Larsson, Staffan Dahlström och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Arun Bansal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist har avböjt omval.

Arun Bansal är sedan 2017 Senior Vice President och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika på Ericsson. Han har arbetat inom olika ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995, däribland Senior Vice President och chef för affärsenheten Radio, chef för region Sydostasien och Oceanien samt Country Manager i Indonesien och Bangladesh. Arun Bansal har en Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien, och en Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien. Han är född 1968, indisk medborgare och bor i Storbritannien. Arun Bansal är även styrelseledamot i OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia.

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2021 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2020 – kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 31 augusti 2020. Mandatperioden ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2021 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande, respektive ledamöter i bolagets styrelse samt arvode till ledamöter i utskott, (iv) val av och beslut om arvode till revisor, samt (v) process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att instruktionen till valberedningen ska vara motsvarande instruktion som förra året.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Blomqvist
Valberedningens ordförande

+46 8 614 00 20
henrik.blomquist@bure.se

Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2020, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com